Samen op weg: synode 2021-2023


Op de bisschoppensynode in Rome van oktober 2023 staat de vraag centraal hoe wij als katholieken, geleid door de Heilige Geest, beter in staat zijn

*één gemeenschap in geloof te vormen met God en met elkaar (communio);
*actief deel te nemen aan de missie van de Kerk (participatio);
*te getuigen van de liefde van God (missio).

 

'Rome' heeft tien kernthema's met richtvragen geformuleerd. Paus Franciscus nodigigt alle leden van onze wereldkerk uit er in eigen kring over in gesprek te gaan,  goed naar elkaar te luisteren en de uitkomsten bij het eigen bisdom in te leveren. Dit moet wereldwijd leiden tot één document, waarover de bisschoppen tijdens de synode in 2023 zullen spreken.
 

Thema's in de Nederlandse kerkprovincie
De Nederlandse bisschoppen hebben drie thema's met richtvragen gekozen die relevant zijn voor de Nederlandse kerkprovincie. Ze dienen beantwoord te worden tegen de achtergrond van de centrale vraag (zie boven). Deze thema’s zijn:
• vieren;
• medeverantwoordelijkheid voor missie;
• dialoog in Kerk en samenleving.

 

Synode in ons bisdom
De komende maanden krijgt de synode in ons bisdom vorm door het raadplegen van de lekenraad, de priesterraad en het diakenberaad. De synode vindt echter ook plaats in de parochies. Gelovigen worden uitgenodigd aan de hand van de richtvragen mee na te denken over hoe wij onze geloofs-gemeenschap nog beter gestalte kunnen geven.

Prof. dr. Myriam Wijlens hield op 11 januari een inleidende, digitale lezing met als titel: De theologische basis van de synodale kerk. Zie ook het nieuwsbericht over deze voordracht. 

 

Synodaal proces in de Norbertusparochie
In de Norbertusparochie wordt nader bekeken hoe we dit synodale proces gaan vormgeven. Voor 1 mei dient het verslag van de gesprekken in onze parochie bij het bisdom ingeleverd te worden. 

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. 

Extra informatie

Document 'Diocesane' fase bisschoppensynode 2023

Nieuwsbrief over dit onderwerp van het bisdom Breda

Gebedskaart