Vrijwilligers

Ons kapitaal

Een halve eeuw geleden werd het parochiële werk nog verricht door pastoor, kapelaan en kerkbestuur. Nu hebben we een pastoor die volledig steunt op het parochiebestuur en een heel grote groep betrokken vrijwilligers. 

Als het over kapitaal gaat, legt menigeen meteen de link met geld… Het kapitaal in onze parochie zijn de vrijwilligers. Enkele honderden parochianen zijn op enigerlei wijze actief in de Norbertusparochie. Zij maken door hun belangrijke bijdrage alle activiteiten in de parochie mogelijk en bevorderen daarmee een goed leefklimaat in de geloofsgemeenschap. Hun inzet is onontbeerlijk: zonder hen geen vitale parochie!

De vrijwilligers worden begeleid door de pastoor, het parochiebestuur of de contactpersoon van de betreffende werkgroep. 

Jaarlijks is er een feestavond als dankjewel aan alle vrijwilligers. 

Motivatie

Een vrijwilliger aan wie je vraagt waarom hij of zij zich inzet voor de parochie, antwoordt nogal eens:
“Ik voel me betrokken bij de parochie, we hebben plezier in wat we samen doen, we kunnen het goed met elkaar vinden ...” In contact komen met mensen en zich daardoor verbonden weten met de geloofsgemeenschap, wordt ook als een belangrijke reden genoemd.

Vergeleken met vroeger wil de vrijwilliger van vandaag meer weten waar hij aan toe is, wat zijn werkzaamheden zijn, met welke frequentie er een beroep op hem wordt gedaan en voor hoelang. 

Vrijwilligers en werkgroepen

Op diverse gebieden maken we dankbaar gebruik van de capaciteiten van onze vrijwilligers. We noemen hier een aantal van die terreinen om u een idee te geven van hun werkzaamheden. Wilt u zich een goed beeld vormen van hun werk, dan kunt u de vrijwilligers ook altijd opzoeken tijdens hun bezigheden.

Bent u geïnteresseerd en wilt u zich als vrijwilliger aanmelden, dan kan dat via de contactpersoon van de betreffende werkgroep of via het aanmeldformulier.

Aanmeldformulier vrijwilligers

Administratie en financiën

Zij die de administratie en de Actie Kerkbalans verzorgen voor de parochie.
Parochianen die elk jaar de informatie en de intekenkaart voor de Actie Kerkbalans bezorgen.
Parochianen die ondersteunend werk verrichten voor pastoor en bestuur.

Liturgie

Kosters, die de voorbereidingen treffen voor de vieringen.
Misdienaars, acolieten en lectoren, die actief zijn tijdens vieringen.
Koren, die de vieringen opluisteren.
Collectanten, die de financiële gaven tijdens de viering ophalen.
Dames die de bloemversieringen verzorgen.
De timmerman die de gedachteniskruisjes voor de overledenen maakt.
Zij die de kruisjes kalligraferen.
Zij die na de liturgie de koffiemomenten verzorgen.
Zij die zorgen voor de misintenties.
De werkgroep die zich bezighoudt met gezinsvieringen. 

Onderhoud begraafplaatsen en kerkgroen

Parochianen die zorgdragen voor de begraafplaatsen.
Parochianen met groene handen, die het tuinonderhoud bij kerken en pastorie verzorgen.
Bouwers van de kerststallen, die elk jaar het Kind in de kribbe leggen en de andere bewoners een plaatsje geven.

Onderhoud gebouwen

Zij die het interieur van de kerk onderhouden en het koper poetsen.
Techneuten die allerlei hand- en spandiensten verlenen bij beheer en onderhoud van de gebouwen.
Zij die dagelijks zorgdragen voor de kapellen.

Pr en communicatie

De redactie en de techneuten die onze website vormgeven en beheren.
De redactie en allen die bijdragen aan de NorbertusBode, en de parochianen die bij nacht en ontij de NorbertusBode bezorgen.
Parochianen die het mogelijk maken dat in de zomerperiode en op speciale momenten onze twee kerken open zijn voor het publiek.
De archivaris, die een groot deel van het archief van de parochie beheert.

Voorbereiding bijzondere vieringen

Ouders die samen met de pastoor in een werkgroep de E.H. Communie voorbereiden.
Ouders die samen met de pastoor in een werkgroep het Vormsel voorbereiden.
De avondwakegroep, die samen met de familie de avondwake voorbereidt en erin voorgaat.

Overige werkgroepen

De Werkgroep Oecumene, die de ontmoeting tussen de Norbertusparochie en de Andreasgemeente bevordert.