Bestuur R.K. Parochie H. Norbertus

Voor de lezersenquête over de NorbertusBode klik hier

Uitslag enquête NB 2023

Het parochiebestuur heeft tot taak het algemene beleid inzake het beheer van het parochiële vermogen en de doelmatige aanwending daarvan voor te bereiden, vast te stellen en uit te voeren. Het bestuur, onder leiding van de pastoor, bepaalt ook het beleid in bestuurlijke zaken en geeft daarover adviezen aan het pastoraat.

De bisschop benoemt de leden van het parochiebestuur, na voordracht door de pastoor-voorzitter, voor een termijn van vier jaar. Die kan eenmaal met vier jaar verlengd worden.

Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af aan het economaat van het bisdom door een financieel jaarverslag en een begroting. Beide dienen goedkeuring te krijgen van de bisschop. Deze bisschoppelijke goedkeuring is ook vereist, wanneer het bestuur wenst over te gaan tot uitgaven boven € 2.500,-- en bij verkoop/verhuur van onroerend goed.

Adres Parochiebestuur R.K Parochie H. Norbertus
  Heuvelstraat 1
  5087 AA Diessen
Telefoon (013) 504 1215
E-mail info@h-norbertus.nl
Website www.h-norbertus.nl

Leden van het parochiebestuur met functie

Pastoor Marc Massaer Voorzitter
Vacature vicevoorzitter
Vacature secretaris
waarnemend Rika Loonen - van Gestel
waarnemend Rika Loonen - van Gestel 
Rika Loonen - van Gestel Penningmeester  
Leo Lamers Bestuurslid onroerend goed
Rianne van de Sande Bestuurslid vrijwilligers