Doopsel

'Laat de kinderen bij Mij komen en houdt ze niet tegen.'  Lucas 18, 15

De geboorte van een kind is een blijde kind gebeurtenis. Als u in onze parochie woont en uw kleintje wilt laten dopen, bent u van harte welkom.

Ook op latere leeftijd bent u van harte welkom als u gedoopt wilt worden.

Het Doopsel is het sacrament waardoor je wordt opgenomen in de Kerk, die het lichaam van Christus is. De Kerk neemt jou door het Doopsel op in haar midden en brengt je zo in de eenheid van de geloofsgemeenschap.

Aan de doop gaat een informatiegesprek vooraf. Datum en plaats worden u meegedeeld bij het maken van de afspraak.

doop - 1

Afspraak maken voor de doop

In de regel wordt in onze beide kerken op zondag rond het middaguur gedoopt. Voor het maken van een afspraak wordt u verzocht contact op te nemen met het parochiesecretariaat

Doop

Er worden in principe geen doopboekjes gemaakt om de pastoor kans te geven elke doop ter plekke aan te passen aan de situatie. Een doopviering met veel kleine kinderen kan op deze wijze een heel eigen karakter en invulling krijgen vergeleken met een doopviering waarbij geen of weinig kinderen aanwezig zijn. Eigen inbreng in de vorm van een gedicht of wens wordt ten zeerste aanbevolen. Tevens is er de mogelijkheid hen te gedenken die niet aanwezig of overleden zijn.

Betekenis van het Doopsel

Bij de geboorte van een kindje staan wij verwonderd, we worden er stil van… Het nieuwe leven dat aan onze zorgen wordt toevertrouwd, doet ons nadenken over wat nu echt van belang is in het leven. Vanuit die verwondering komen wij uit bij God, die Schenker van alle leven is. Dankbaarheid vervult het hart en we willen dit aan God laten zien door het kindje te laten dopen in de kerk.

“Gaat en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.” Met deze woorden van Jezus heeft de Kerk de missionaire opdracht gekregen het geloof bij de mensen te brengen. Het Doopsel is zo sacrament van het geloof, waardoor de mens de Blijde Boodschap, het evangelie van Jezus Christus, aanneemt en ernaar gaat leven. Gedoopt worden is kiezen voor Jezus Christus en Hem volgen.

En omdat je Jezus nu eenmaal niet alleen volgt maar samen met vele anderen, is het Doopsel ook het sacrament waardoor je wordt opgenomen in de Kerk, die het lichaam van Christus is. De Kerk neemt jou door het Doopsel op in haar midden en brengt je zo in de eenheid van de geloofsgemeenschap.

De doopformule die wij gebruiken: “N., ik doop u in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest”, is universeel en oecumenisch. Dat wil zeggen dat zij niet alleen wordt gebruikt in de katholieke Kerk, maar ook in de meeste protestantse en reformatorische kerkgenootschappen. Het Doopsel is onherhaalbaar en, eens geldig gevierd, ook voor altijd een onuitwisbaar merkteken. Wie kind van God is geworden zal dat altijd blijven, ook al kan de mens zich in zijn leven afkeren van God… God blijft de mens beminnen, zoals een vader en moeder van een kind blijven houden, ook al gaat het voor hen onbegrijpelijke wegen.

Het Doopsel is ook een bad van wedergeboorte: je wordt herboren tot kind van God. En het water van het Doopsel reinigt de mens van iedere schuld, zowel van de eerste (de erfzonde) als van de persoonlijke zonde. Want elke mens erft bij de geboorte deze wereld, prachtig en mooi, maar waarin helaas ook veel kwaad gebeurt. Je kunt daar als kind niets aan doen en toch erf je deze wereld. Jezus echter zegt tegen iedere dopeling: “Jij hoeft daar niet voor op te draaien, Ik heb die schuld weggenomen. Jij mag een nieuwe start maken met deze wereld. Laat maar zien wat jij kunt en hoe jij kiezen kunt voor het goede!” Zo is het doopsel waarlijk een nieuw begin, een geboorte tot nieuw leven!

En dat nieuwe leven, dat in de gedoopte begint, heeft alles met Jezus Christus van doen. Zijn sterven en verrijzen uit de dood worden aan de dopeling bewerkt. Als gedoopte ontvang je immers de belofte van het eeuwige leven bij God. Daarom ook wordt de viering van het Doopsel gekenmerkt door de vreugde van Pasen, van de verrijzenis van Jezus, en wordt zij gevierd in de paaswake of op een zondag, de dag van de verrijzenis.

Omdat we vaak uitgaan van het Doopsel van kinderen, dienen we samen goed te beseffen dat de kinderen opgevoed moeten worden in het geloof waarin zij gedoopt zijn, om de werkelijkheid van het sacrament ten volle tot ontplooiing te laten komen. De christelijke opvoeding, waarop de kinderen trouwens recht hebben, heeft tot doel hen stap voor stap binnen te leiden in de ware kennis van Gods heilshandelen in Christus, zodat ze op den duur zelfstandig het geloof van het Doopsel in hun leven waar kunnen maken.

De symbolen die in de viering van het Doopsel gebruikt worden


De naam

De naam, die elk kind bij de geboorte van zijn ouders krijgt, is een geschenk voor het leven. Een naam die bij je blijft, vaak gekozen omdat ouders die mooi vinden of omdat die een bepaalde betekenis heeft. Soms ook een naam die een roemrijk verleden heeft. Met die naam ben je gekend bij God en de mensen.

Het kruisteken

Het kruisteken, teken van Jezus Christus, wiens Naam je gaat dragen: je wordt christen. Het is teken van Zijn lijden en sterven maar ook van Zijn verrijzenis uit de dood. In Naam van de drieëne God, Vader, Zoon en Geest word je ook gedoopt.

Handoplegging

Met de handoplegging, strekken voorganger, ouders, peetouders en alle aanwezigen hun hand uit over het hoofd van de dopeling. Het is een beschermend gebaar, waarmee wij aan God vragen om het kind te behoeden voor het kwaad.

Water

Met water wordt gedoopt, zoals Jezus door Johannes de Doper werd gedoopt met het water van de Jordaan. Het water is krachtbron van leven, zuivert, verfrist, wekt op en is het vruchtwater van de kerk; uit dit water word je herboren tot kind van God.

Het heilig Chrisma

Met het heilig Chrisma, heilige olie die lekker ruikt, wordt het hoofd van de dopeling gezalfd. Het is een zalving die koningen krijgen, want elk mens is uniek en onvervangbaar en belangrijk in Gods ogen. Een zalving die priesters krijgen, want elke mens deelt in het priesterschap van Jezus en kan zo zijn leven in dienst stellen van anderen. Het is ook een zalving tot profeet, want elke gedoopte heeft de opdracht om de Blijde Boodschap onder de mensen te brengen, om het evangelie te verkondigen.

Doopkleed

Een wit doopkleed wordt opgelegd, als teken van het smetteloos nieuwe leven dat nu begint in Christus.

Doopkaars

De doopkaars wordt ontstoken aan de paaskaars, als een fakkel van geloof die de ene generatie aan de andere doorgeeft. Maar ook als teken van de belofte van het eeuwig leven, die je bij je doopsel ontvangt.

Zegening

Tot slot worden je oren, ogen en oren gezegend, opdat je in het leven mag openstaan voor wat God met jou voorheeft.

Doopsel voor volwassenen

Ook op latere leeftijd kan men altijd het Doopsel ontvangen. Omdat we dan niet meer kunnen spreken van een geleidelijke groei in het geloofsleven door de geloofsopvoeding, maar eerder van een bewuste en weloverwogen keuze van een volwassene, gelden er andere afspraken. In ons bisdom leggen volwassen dopelingen het traject naar het Doopsel gezamenlijk af.
Wenst u hierover meer te vernemen, neem dan zeker contact op met de pastoor. Hij zal u hierover graag informeren.