Coronadossier

22-05-2020

Protocol kerkelijk leven op anderhalve meter
Vanaf maandag 1 juni - tweede pinksterdag - kunnen parochianen onder bepaalde voorwaaarden weer H. Missen bijwonen in de Willibrorduskerk en in de Petruskerk.

Een voorwaarde is dat er niet meer dan dertig personen in een viering aanwezig zijn. Daarom moeten parochianen zich van te voren telefonisch of via de mail  aanmelden.
Aanmelden kan vanaf dinsdag 26 mei bij het parochie-centrum, geopend van dinsdag t/m vrijdag van 8.00-12.00 uur.

Vanaf zondag 14 juni, Sacramentsdag, wordt er weer communie uitgereikt.

Voor het volledige protocol Kerkelijk leven op anderhalve meter rooms-katholieke kerk Nederland zie de link hieronder. 

Protocol anderhalve meter gelovigen

19-05-2020

Achtste woord ter bemoediging van de bisschop

Het thuiskomen van Jezus en corona – Hemelvaart 2020
Donderdag vieren wij het Hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer. Voor de meeste Nederlanders betekent Hemelvaartsdag vooral het begin van een extra lang weekend. Niets minder maar ook niets meer. Ook een aantal christenen in het Nederland van vandaag loopt niet echt warm voor het feest. In ieder geval is het kerkbezoek bijna overal lager dan op een gemiddelde zondag. Overigens zal er dit jaar helemaal geen kerkbezoek mogelijk zijn. Het coronavirus blokkeert als onzichtbare tegenstander tal van zaken. Het virus verhindert ook een feestelijke viering van de thuiskomst van Christus bij de Bron van waaruit Hij leefde. 

Voor het achtste woord ter bemoediging van bisschop De Korte klik hier.

 

09-05-2020

Zevende woord ter bemoediging van bisschop De Korte

Maria en de coronacrisis
Mei 2020 verloopt anders dan de andere meimaanden binnen ons bisdom. Dit jaar geen grootste publieke vieringen en processies. Dat geldt niet alleen voor de Sint Jan in ’s-Hertogenbosch maar ook voor alle andere Mariaoorden in ons diocees. Voor velen maakt dat het verdriet om de huidige liturgische beperkingen extra groot. Met het hoofd beseffen wij dat de volksgezondheid geen grote samenkomsten toestaat, maar met het hart zouden wij dat graag anders zien.

Klik hier voor de volledige tekst.

 

04-05-2020

Zesde woord ter bemoediging van de bisschop

Een klein feest in een onzekere tijd
Op zaterdag 25 april heeft bisschop De Korte broeder Jan ter Maat ofm tot diaken gewijd. In het najaar ontvangt hij de priesterwijding. Door de coronacrisis kon de wijding maar in zeer beperkte kring plaatsvinden. Het was een klein feest in een onzekere tijd.
In zijn zesde woord ter bemoediging gaat de bisschop in op deze wijding maar ook op het belang van de herderlijke zorg door priesters, diakens, pastoraal werkers en alle andere gelovigen, juist in deze vervelende coronatijd.

Klik hier voor de tekst van de brief van de bisschop.

 

25-04-2020 

Vijfde woord ter bemoediging van onze bisschop

Gaan wij binnenkort morren? Over verbondenheid en belangen
Binnenkort vieren we 75 jaar bevrijding. Onze vrijheid is belangrijk maar soms prevaleren andere belangen. De huidige coronacrisis maakt dat duidelijk. De regering beperkt onze vrijheid in de publieke ruimte om meer slachtoffers van het virus te voorkomen. De gevolgen voor bedrijven, het onderwijs en de cultuursector zijn groot. Tonen we straks wel voldoende solidariteit met degenen die het meest te lijden hebben onder de gevolgen van deze crisis? Alleen als we ons eigenbelang overstijgen, zegt de bisschop, 

Voor het woord ter bemoeding van de bischop klik hier.

 

15-04-2020 

Corona, straf van God? Woord van de bisschop
Corona, straf van God? Een beschouwing van bisschop De Korte in het licht van kruis en opstanding

Buiten maar ook binnen de Kerk zijn stemmen die het coronavirus zien als een straf van God. In dit vierde Woord ter bemoediging plaats ik daar grote vraagtekens bij. Laten wij niet te gemakkelijk denken dat wij Gods beleid over ons bestaan kunnen doorgronden. Christus vormt voor ons het hoogtepunt van Gods openbarend spreken en handelen. In Hem ontmoeten wij allereerst een God die wil genezen en vergeven.

Hier het complete woord ter bemoediging van de bisschop.

 

Video met ingekorte versie bemoedigend woord bisschop De Korte

01-04-2020

Eerste woord ter bemoediging van bisschop De Korte
Bisschop De Korte sprak gisteren een bijzonder woord ter bemoediging uit voor alle gelovigen in ons bisdom.

* Voor de tekst van zijn toespraak klik hier
* Voor een verkorte versie op YouTube zie de link hierboven.

31-03-2020 Op de volgende momenten in de Goede Week is het Koetshuis open voor de aanbidding van het Allerheiligste.
Maandaag
08.10 uur: rozenhoedje
08.30 uur: aanbidding tot 09.00 uur
Dinsdag
18.40 uur rozenhoedje
19.00 uur: aanbidding tot 19.30 uur
Woensdag
08.10: rozenhoedje
8.30: aanbidding tot 09.00 uur

 

26-03-2020 De Nederlandse bisschoppen hebben de maatregelen tegen het coronavirus aangescherpt.

Alle vieringen met parochianen zijn opgeschort tot en met Pinksteren. Alleen strikt noodzakelijke bedienaren mogen erbij aanwezig zijn. Ze moeten alle regels wat betreft afstand, hygiëne en gezondheid in acht nemen. De communie wordt bij deze viering niet uitgereikt, omdat de voorgeschreven afstand van anderhalve meter niet kan worden gehandhaafd. Ook kan het uitdelen van de communie onveilig zijn. Daarom wordt de communie buiten de mis alleen aan stervenden uitgereikt.

Wat betreft kerkelijke uitvaarten en huwelijken hebben de bisschoppen het volgende besloten:

23-03-2020 De Nederlandse bisschoppen hebben aanvullende maatregelen getroffen. Alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, worden voor de gehele paastijd, tot en met Pinksteren (1 juni) afgelast. Er komen nog uitzonderingsmaatregelen voor uitvaarten en kerkelijke huwelijken. Als hierover meer informatie beschikbaar is, wordt deze zo spoedig mogelijk bekendgemaakt. 

De vieringen zonder parochianen op zondag om 11.00 uur in de Petruskerk gaan gewoon door. Ze zijn te volgen op Beek TV of via www.hilverportal.nl

Voor meer informatie zie de website van het bisdom.

 

Coronacrisis in de veertigdagentijd

17-03-2020 Pastoor Marc Massaer is geraakt door de situatie waarin we ons bevinden door het coronavirus. Hieronder een woordje ter bemoediging. 

Beste parochianen,
Door het coronavirus verandert de samenleving snel. Ons leven speelt zich nu voornamelijk af in de huiskamer, in de kleine kring van het gezin.
Ook voor het kerkelijk leven heeft het consequenties. Tot en met Pasen en misschien ook nog daarna is er elke zondag om 11.00 uur een viering in de Petruskerk, maar zonder parochianen. De H. Mis is via www.hilverportal.nl  (Kerk-tv Hilvarenbeek) rechtstreeks te volgen.
In deze veertigdagentijd is het belangrijk extra tot de Heer Jezus te bidden, dat Hij ons wil beschermen en leiden tijdens deze beproeving. Als pastoor bid ik voor u allen en leef ik met u mee, vooral met de zieken. Houd goede moed en zoek kracht in het geloof in God.                                                                Pastoor Massaer

 

Eucharistieviering Petruskerk via livestream ook op internet

14-03-2020 Parochianen die aangesloten zijn bij Caiway, kunnen de zondagse eucharistieviering van 11.00 uur in de Petruskerk volgen op televisie bij Beek TV.

Zij is ook te volgen op internet via www.hilverportal.nl (Kerk-tv Hilvarenbeek). 

 

Geen weekendvieringen in maand maart

12-03-2020 De Nederlande bisschoppen hebben bekendgemaakt dat de publieke liturgische vieringen tot na tweede paasdag, maandag 13 april, worden afgelast. In de huidige situatie kunnen de voorbereidingen voor de liturgische plechtigheden niet goed plaatsvinden. Ook de gezondheid van kwetsbare gelovigen speelde een rol bij het nemen van deze beslissing.
Doopvieringen en uitvaarten mogen alleen sober en kleinschalig worden gehouden. De richtlijnen met betrekking tot het maximum aantal aanwezige personen dienen in acht te worden genomen. 

Pastoor Massaer doet wel de H. Mis van 11.00 uur in de Petruskerk, zonder dat er parochianen bij aanwezig zijn.  De vieringen door de week in het Koetshuis gaan gewoon door.

De geplande collecte voor de vastenactie op 28 en 29 maart wordt verplaatst naar een nog nader te bepalen weekend. 

Werkgroep Van Harte
Ook het uitreiken van de H. Communie in de Clossenborch door leden van de werkgroep Van Harte is tot nader order opgeschort. 

Verder wordt er dit jaar geen paasattentie gemaakt en rondgebracht. Een alternatief is een kaartje via de post. U kunt dus zoals gebruikelijk namen van mensen die dat op prijs stellen, doorgeven aan Mariëlle Spieringhs via 06 1069 2068 of maspieringhs@live.nl.   

Dat Van Harte haar doelgroep niet vergeet, moge duidelijk zijn: intenties en gebed zijn niet bevattelijk voor het virus.

Meer informatie
Bisschop De Korte roept op tot gebed en zendt ons een woord ter bemoediging. (Zie onder.) 

Voor meer informatie zie de website van ons bisdom: https://www.bisdomdenbosch.nl/ 

Woord ter bemoediging van bisschop De Korte

Gebed in verband met coronaviris