Pasen

Het was zondagmorgen heel vroeg en nog donker. Maria Magdalena zocht aarzelend haar weg door de schemering naar het graf waar ze Jezus hadden neergelegd.

Toen ze bij het graf was, schrok ze. De steen voor de ingang was wegge-rold. Wat was er gebeurd? Hadden ze Jezus verplaatst? Hadden ze Hem gestolen? Maar wie dan?


Ze liep zo snel ze kon naar Simon Petrus en Johannes, de beste vrienden van Jezus. Hijgend zei ze tegen hen: ”Ze hebben de Heer weggehaald uit het graf. We hebben geen idee waar Hij is neergelegd.” Petrus en Johannes gingen samen naar het graf. Ze liepen zo vlug mogelijk, maar Johannes was het snelste en kwam als eerste bij het graf aan. Hij keek naar binnen en zag de doeken liggen waarmee ze Jezus hadden bedekt. Maar hij ging het graf niet in.
Simon Petrus liep wel naar binnen. Hij zag dat de doeken netjes opgevouwen waren. De band die om Jezus’ hoofd had gezeten, was opgerold en lag op een andere plaats. Aarzelend kwam Johannes nu ook naar binnen.

Toen was het alsof hij plotseling alles begreep. De verhalen uit de Bijbel die Jezus steeds vertelde. Het waren geen oude verhalen, sprookjes van vroeger. Die verhalen gingen over Jezus en over henzelf. Die verhalen hadden al verteld dat Jezus uit de dood zou opstaan. In de Bijbel stond allang dat God de mensen die Hij liefheeft, nooit zou laten vallen. Ze hadden het alleen niet durven geloven. Maar Jezus wel!

Klik hier voor een filmpje over het verhaal van Pasen.
 

Wat betekent dit verhaal?
Vandaag is het Pasen. Een paar vrouwen gaan bij het graf van Jezus kijken. Dat doen wij ook wel eens. Even bidden bij het graf van iemand uit de familie die gestorven is. We denken even aan hen. Maar het graf van Jezus is leeg! De vrouwen vertellen het aan Petrus. Samen met Johannes rent hij naar het graf… Inderdaad, het is leeg! Jezus is uit de dood opgestaan!

Wat betekent dit eigenlijk? Kijk eens om je heen: je ziet dat aan alles een einde komt. Zelfs de sterkste mens gaat op een dag dood. Je zou dus kunnen zeggen: de dood wint het van iedereen. De dood is de sterkste!

Maar Jezus was dood en is weer levend. Hij is dus sterker dan de dood. En Hij belooft aan ons dat ook wij verder mogen leven na de dood! Hij redt ons van de dood. Weet je nog van de kerstengel die tegen de herders zegt: “Heden is u een Redder geboren!”

Jezus wordt Redder genoemd. Hij geeft ons het leven voor altijd. Daarom is Pasen ook het feest van het leven. Je kunt dat een beetje zien aan de jonge lammetjes die er nu zijn, en aan de jonge, groene blaadjes aan de bomen.

Pasen is het allermooiste feest dat we hebben! Jezus is verrezen en wij mogen met Hem voor eeuwig leven.

Gebed

Heer Jezus,
vandaag vieren wij
Uw verrijzenis.
U bent opgestaan uit het graf
en leeft voor altijd.
Wij bidden U, dat wij als blije mensen mogen leven
zonder vrees voor de dood.
Geef dat ook wij
ooit eens bij U mogen komen. 
 

Lied: jezus leeft, hij is opgestaan!

Puzzelen bij het paasverhaal

Hier vind je een puzzel waar woorden ingevuld moeten worden op de stippeltjes.  Je kunt kiezen uit het lijstje hieronder.
 

kerk – altaar – danken – aanwezig – gebedje - hostie – kaarsje – monstrans – godslamp – Mozes – kastje – hulp – leeg - leerlingen

 


Het tabernakel in de kerk herinnert aan de tent met de Stenen Tafelen die God gaf aan……………..
Het tabernakel is een klein ……………., waar men de geconsacreerde …………. in zet. Jezus is ………………. in de hostie. Zoals de ……………………… .die knielden voor Jezus, kunnen ook wij Jezus aanbidden voor het …………………….. .

De kleine rode ………….....  naast het tabernakel betekent dat hier geconsacreerde hosties zijn. Als die niet brandt, is het tabernakel ………………

Wanneer we voorbij een ……… komen, kunnen we er binnengaan om even met Jezus te spreken.
We branden een ……… ..We bidden een ……………. We ………… Jezus voor alles wat Hij ons geeft, we vragen Zijn …………… voor alle mensen die lijden.

Om ons te helpen Jezus beter te aanbidden, plaatst de priester Hem soms in een …………… Zo kunnen we het teken van Zijn aanwezigheid zien.

Hieronder vind je de link naar een pagina met nog twee puzzels. Je kunt de bladzijde afdrukken. 

Puzzelen bij het paasverhaal