Zondag van het Woord van God

Nineve reconstructie

Marc Massaer

Sinds enkele jaren is de derde zondag door het jaar gewijd aan vie-ring, studie en verkondiging van het Woord van God. Deze zondag past goed in deze tijd van het jaar, waarin we aangemoedigd worden onze banden met de joodse gemeenschap te versterken en voor de eenheid van de christenen te bidden. Gods Woord heeft oecume-nische waarde, want de Schrift toont - aan wie zich ervoor openstelt - de weg naar een authentieke en hechte eenheid. In onze parochie willen we de Alphacursus oecumenisch opzetten: iedereen is welkom, het geloof in God is bestemd voor iedere mens.

Regelmatig de Heilige Schrift lezen en de eucharistie vieren stelt ons in staat te erkennen dat we als christelijke gemeenschap bij elkaar horen. Wij zijn één volk en samen onderweg in de geschiedenis. De aanwezigheid van Christus, die tot ons spreekt en ons voedt, sterkt ons. Deze dag, gewijd aan de Bijbel, moet niet gezien worden als iets ‘voor één keer per jaar’, maar eerder als een gebeuren voor een heel jaar. We moeten immers meer vertrouwd raken met de Schrift en met de verrezen Heer, die met zijn Woord tot ons blijft spreken, en als geloofsgemeenschap samenkomen rondom de Heer Jezus is belangrijk. Zonder een grotere vertrouwdheid met de Heilige Schrift blijft ons hart koud en zullen onze ogen gesloten blijven, zoals zoveel andere vormen van blindheid ons aantasten.

Het woord van God is geschreven voor alle mensen, opdat ze Jezus Christus ontmoeten. Iedereen heeft op zijn tijd behoefte aan een troostende woord, een woord van bevrijding, van bemoediging enz. Iedereen heeft er recht op de waarheid te kennen over wie God is, namelijk een liefdevolle en barmhartige Vader die de mensen wil zegenen. God wil dat het goed gaat met ons en dat we zijn Zoon Jezus aanvaarden als Diegene die bevrijdt en leidt naar de waarheid. Het woord van God goed beluisteren, het kennen en beleven is een genade die een vrede, vreugde, kracht en wijsheid geeft die de wereld niet kan schenken.

Met dat woord van God heeft de mensheid door de eeuwen heen altijd geworsteld. De Bijbel goed kunnen begrijpen is inderdaad niet altijd gemakkelijk. Daar heb je tijd voor nodig en de wijsheid van de H. Geest, die inzicht geeft in de betekenis van de H. Schrift. De wonderverhalen van Jezus hoort iedereen graag en daarmee kan iedereen instemmen, maar met bekering en de komst van het Rijk Gods aan de slag gaan, is al wat moeilijker. En toch is het goed de Bijbel in zijn geheel te lezen. Niet alleen de mooie verhalen maar ook de lastiger teksten zijn voor ons bestemd. Ook daar moeten we iets mee doen.

Ook de profeet Jonah heeft geworsteld met het woord van God. In eerste instantie wilde hij niets weten van wat God hem vroeg. Later heeft hij zijn missie toch volbracht door Nineve op te roepen zich te bekeren, wat ook gebeurd is. Jonah heeft - met de genade van God meewerkend - grote veranderingen in de harten van de bewoners van Nineve bewerkstelligd.
Als je dus luistert naar wat God in je hart zegt, dan word je een zegen voor anderen. Als je niet luistert, kun je de genade van God niet doorgeven. Dit verhaal kan ons inspireren om het woord van God echt te beleven, waardoor we een genadevolle persoon kunnen zijn. Een goed voorbeeld geven of enthousiast getuigen van je geloof is inspirerend voor mensen in je omgeving. We dienen steeds voor ogen te houden dat het woord van God ons kan helpen om een persoonlijke band met Jezus Christus te krijgen. Jezus is diegene die bevrijdt van zorgen en het kwade en ons de ware vrede en vrijheid schenkt.

De leerlingen van Jezus hebben de opdracht gekregen mensenvissers te worden. Dit betekent mensen bij Jezus brengen en ze God leren kennen en beminnen. Op hun missiereizen hebben zij verkondigd: ‘Geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden.’ We kunnen er ons geen voorstelling van maken hoe krachtig het aanroepen van Jezus’ naam werkt; Hij wil ons in alle mogelijke omstandigheden helpen. We doen dit nog te weinig, zoals we ons er ook te weinig van bewust zijn dat Jezus er echt is om ons te helpen bij elke moeilijkheid die we maar tegenkomen in het leven.

Moge deze viering ons uitnodigen en inspireren om vanuit het woord van God wijsheid en vreugde te putten uit ons geloof, zodat ons liefdevolle band met elkaar en met Jezus Christus mag groeien. Amen.

Printversie