Barmhartigheid maakt de liefde volledig

Kind tussen brokstukken a.g.v. aardbeving

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Met grote verbijstering hebben we via de media kennis genomen van de zware aardbevingen van 7,8 op de schaal van Richter in Turkije en Syrië. De gevolgen waren verwoestend: meer dan 20.000 doden en vele ingestorte gebouwen. Te midden van de ruïnes van de kathedraal van de aankondiging in Alexandretta in Oost-Turkije is op wonder-baarlijke wijze een Mariabeeld intact gebleven. Pater Antuan Ilgit, een Turkse Jezuïet, publiceerde op facebook een foto van het beeld en vroeg om gebed voor zijn land. Hij schreef dat Maria hun troost en kracht is om dit verdriet en deze ellende aan te kunnen. Meteen kwamen vele landen in beweging met hulpgoederen en speciale teams om hun solidariteit te tonen met deze getroffen mensen en levens te redden van mensen die nog onder het puin liggen. Het is de grootste aardbeving sinds 1939. Bij het zien van zoveel verdriet en ellende mogen we niet werkeloos of onverschillig toekijken maar doen we wat we kunnen om het leed op materieel en spiritueel vlak te verzachten.

Zoals Jezus solidair is met ons mensen, zo worden wij opgeroepen solidair te zijn met mensen in nood en werken van barmhartigheid te doen. Als je christen bent, is het niet voldoende te zeggen: ik doe niemand kwaad. Wat voor goeds had je kunnen doen en heb je niet gedaan? Dat is de vraag die wij ons dienen te stellen. Het christelijk geloof is een hoog ideaal dat Jezus ons voorhoudt. We mogen niet zelfgenoegzaam zijn en een middelmatig spiritueel leven leiden. Zeggen dat je katholiek bent, is niet voldoende om gered te worden. Uit onze daden zal moeten blijken dat we in overeenstemming leven met het woord van God en de leer van de kerk.
Doen wat de Heer behaagt en kiezen voor het leven is verstandig, zegt de eerste lezing uit het Boek Ecclesiasticus. Dit wil zeggen erop uit zijn mensen vooruit te helpen om hen een beter leven te geven. In het evangelie zegt Jezus het met de volgende woorden: Als uw gerechtigheid die van de schriftgeleerden en Farizeeën niet ver overtreft, zult ge zeker niet binnengaan in het rijk der hemelen. Jezus wil daarmee zeggen dat wij ons hart moeten laten spreken naar God en onze naaste. Meer doen dan het strikte mini-mum. Daarnaast moeten we strijden tegen het kwade in ons hart en de onrechtvaardigheid in de wereld. Ons hart zuiver, zachtmoedig en barmhartig houden, zodat het gericht blijft op het hemelse, en in woor-den, daden en gedachten streven naar een volmaakt en heilig leven.
Weest Barmhartig zoals uw hemelse vader barmhartig is, heeft Jezus gezegd. Het is een woord dat ons uitnodigt tot een ware revolutie in ons leven. Telkens als we menen dat ons onrecht wordt aangedaan, mogen we niet de weg van de afwijzing volgen of van een harde veroordeling. We kunnen ook geen wraak nemen. Het is beter de weg te volgen van vergeving, van barmhartigheid.
Dat moeten we niet zien als het vervullen van een zware plicht, maar als een mogelijkheid die Jezus ons geeft om over te gaan van de dood van een ik-gerichtheid naar leven in gemeenschap. We zullen dan met vreugde ontdekken dat we hetzelfde hart hebben als de Vader. Jezus is gekomen om mensen te redden,
Hij veroordeelt niemand, maar geeft ieder mens in dit leven een nieuwe kans. Hij opent altijd de weg van de hoop. Dit is ook voor ons de weg. Hieruit ontstaan liefdevolle relaties en gemeenschap. Met die houding werken wij mee aan een vredelievende en harmonieuze samenleving.

“Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is.”
Barmhartigheid is de hoogste uitdrukking van de christelijke liefde. Chiara Lubich zei hierover: “De barmhartigheid maakt de liefde volledig. Een liefde die de dimensie heeft van de barmhartigheid staat open voor iedere medemens, vooral voor de arme en behoeftige. Het is een liefde die niet karig is, maar overvloedig, universeel en concreet. Een liefde die gemeenschap creëert en leidt tot wederzijdsheid. En dat is het uiteindelijke doel van de barmhartigheid. Zonder barmhartigheid zou er alleen gerechtigheid zijn, die wel gelijkheid tot stand kan brengen, maar geen broederschap.

Moge deze gedachte en het woord van God ons helpen begrip te hebben en ons aansporen meer te leven volgens het hart van God. Amen.

Printversie