Wonderbaarlijke ontmoetingen

Sint Hubertus

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Bij een eerste ontmoeting of gesprek krijg je meteen een indruk van hoe iemand in elkaar steekt. Geeft hij een vaste handdruk of een slappe ? Maakt hij oogcontact of kijkt hij altijd weg? Als je in een gesprek oogcontact zoekt, kom je eerlijker over dan wanneer je altijd wegkijkt want dan heb je misschien wel iets te verbergen of zit je in de problemen.

In de evangelielezing van vandaag ontmoet Zacheus Jezus voor de eerste keer. Het is een wonderbaarlijke ontmoeting. Zacheus staat bij de mensen bekend als een afperser. De reactie van Jezus is heel verrassend. Diep in het hart van Zacheus zit het verlangen Jezus te zien, en waarschijnlijk wil hij zijn leven veranderen. De blik en de woorden van Jezus raken Zacheus zo diep dat hij anders naar zijn leven kijkt. Door het felle licht van Christus’ verschijning ziet Zacheus plotseling in dat hij veel duistere dingen heeft gedaan. Spontaan krijgt Zacheus berouw over zijn zonde; hij laat de goede kant van zijn hart zien en spreekt uit dat hij het met zijn naaste goed wil maken.

Wat de mensen niet zien, ziet Jezus wel: Hij weet de mooie kant van Zacheüs naar boven te halen. "Vandaag is dit huis heil ten deel gevallen, want ook deze man is een zoon van Abraham. De mensenzoon is immers gekomen om te zoeken, en om te redden wat verloren was." De betekenis van de naam Jezus is trouwens: God die redt.
Ook in de eerste lezing komt naar voren dat God ons graag tot inkeer ziet komen en een leven ziet leiden in overeenstemming met het evangelie.

Over de gehele wereld komen er vele Mariaverschijningen voor, waarin Maria boodschappen geeft en oproept tot bekering. Waaruit bestaat die bekering? Meer tijd besteden aan gebed, het lezen van de bijbel, de H. Mis vaker bijwonen en het sacrament van de vergeving ontvangen. Als we dat doen, dan geven we God de plaats die Hem toekomt. Opvallend dat er nergens zoveel bekeringen voorkomen als in de Mariabedevaartplaats Medjugorje waar Gods barmhartig de harten van de mensen raakt.

Dat God barmhartig is, komt ook voor in de antwoordpsalm tussen de lezingen, waarin staat: "De Heer is bezorgd voor iedere mens, barmhartig voor al wat Hij maakte. Waarachtig is God in al zijn woorden en heilig in al wat Hij doet.” De psalmist die dit geschreven heeft, jubelt het tenslotte uit in vreugde als hij zegt: “U wil ik loven, mijn God en Koning, uw Naam verheerlijken voor altijd."

Het is verleidelijk en heel menselijk je blind te staren op iemands negatieve kanten en hem helemaal af te schrijven. Eenmaal een dief, altijd een dief. Jezus kijkt anders naar de mensen en weet dat iedere mens diep in zijn hart ook een goede kant heeft. Als christenen zouden we meer de goede kanten van anderen dienen te zien en die bevorderen en benadrukken. Het is een feit dat christenen die leven vanuit Gods barmhartige liefde, zich meer inzetten als vrijwilliger of vrijwilligster voor hun naaste en voor de kerk.

Het is een grote genade van God mensen in je leven te ontmoeten die je op spiritueel vlak vooruithelpen. Als gelovig mens mogen we ervan uitgaan dat God met ieder van ons bezig is en tekenen geeft om werk te maken van het geloof en het niet te verwaarlozen.
Vandaag 3 november is het de feestdag van St.-Hubertus. Hij is een voorbeeld van iemand die door een teken uit de hemel van levensstijl veranderde. Eerst leefde Hubertus een werelds leven en bekommerde hij zich om God noch gebod. Op Goede Vrijdag, terwijl alle mensen naar de kerk gingen, was Hubertus met zijn vrienden gaan jagen. Op een gegeven moment verwijderde hij zich een stukje van het gezelschap, omdat zijn honden achter een hert aanzaten. Plotseling trad uit de bosjes een hert op hem toe met een kruis in het gewei. Hubertus sprong van zijn paard en viel op zijn knieën. Hij hoorde hoe een stem tot hem zei: "Hubertus, waarom verdoe je je tijd met dit soort bezigheden? Van nu af aan zul je geen dieren meer vangen maar mensen." Hubertus antwoordde: "Heer, wat moet ik doen?" Waarop de Heer zei: "Ga naar mijn dienaar Lambertus, de bisschop van Maastricht. Deze zal je mijn wil kenbaar maken." Toen verdween de verschijning. Later heeft Hubertus zich bekeerd. Hij is priester en zelfs bisschop geworden en heeft  een voorbeeldig christelijk leven geleid.
Van de heilige Hubertus hebben we de Hubertusbroodjes overgehouden, de zogenaamde Hubkes. Gisteren en eergisteren heb ik deze St.-Hubertusbroodjes gezegend bij de bakkers Van Hulten, Swaanen en Willemse. Het is een mooie traditie, waardoor we Gods zegen en bescherming mogen ontvangen. Een traditie om in ere te houden

Van de lezingen van deze zondag nemen we mee dat God verrassend optreedt, als we Hem persoonlijk ontmoeten. Dan ervaren we dat Hij een barmhartige God is. Moge deze gedachten ons allen bemoedigen om de weg van Jezus te blijven volgen en uit te groeien tot gelukkige en liefdevolle christenen. Amen.

Printversie