Wijsheid en ware rijkdom

Steve Jobs

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Met zijn heldere verstand, een enorm doorzettingsvermogen en zijn perfectionisme bracht Steve Jobs, de oprichter van Apple, in 2007 de eerste Iphone op de markt. Het betekende een revolutie in de ICT-wereld en bracht Steve in korte tijd veel bekendheid en rijkdom. Helaas stierf hij in 2011, op jonge leeftijd. Amper 56 jaar mocht hij worden,  zonder dat hij tot het geloof in Jezus Christus was gekomen. Hij was een zoeker en heeft op spiritueel vlak links en rechts wat wijsheid gevonden in Oosterse godsdiensten in India, maar tot een echte persoonlijke Godsontmoeting is hij niet gekomen. In de ogen van de wereld hoorde hij tot de machtigen en de wijzen. Vanuit christelijk perspectief was hij in feite arm, omdat hij niet is doorgedrongen tot de wijsheid van de H. Schrift.

Wat is wijs in de ogen van God? Wijsheid vanuit God gezien is van een heel andere orde als die van de wereld. In de eerste lezing horen we over de wijsheid spreken als over inzicht krijgen in het leven. Het gaat om besef van goed en kwaad vanuit Gods perspectief en inzicht in wie God is, en in de wil van God. Wijsheid is met andere woorden nauw verbonden met het kijken naar de mens en de wereld vanuit God en leven vanuit de liefde tot God. We mogen onze ziel niet verliezen in de rijkdom van de wereld; we mogen de rijkdom goed gebruiken maar mogen er niet helemaal in opgaan.

Het gevaar van de rijkdom ligt in een zelfgenoegzame en hoogmoedige houding. Iemand die alles heeft, gaat al snel denken dat de wereld om hem draait met het gevaar een leven te leiden zonder God. Daarvoor waarschuwt Jezus in het evangelie. Hoe moeilijk is het voor een rijke om het Koninkrijk van God binnen te komen. Het is een mooi begin als je in je leven het goede doet en het kwade vermijdt. Dat doet de jonge-man die alle geboden heeft opgevolgd. Echter, wil je op spiritueel vlak vooruitgang boeken, dan ligt daar de uitnodiging van Jezus om met Hem op pad te gaan, Hem te beminnen, Hem na te volgen en mee te werken aan het avontuur van de verspreiding van de blijde Boodschap. Het wil zeggen jezelf overgeven aan de leiding van de H. Geest, leren vertrouwen op Gods Voorzienigheid en mensen begeleiden in  het geloof, zodat mensen leven vanuit de liefde tot God en de liefde tot de naaste.   

God is goed en wil het goede voor de mensen maar heeft daarvoor wel mensen nodig. In ons geloof spreken we van de zegen van het geloof. Zegenen wil eigenlijk zeggen: mensen toewensen dat het goed met hen gaat en dat ze beschermd mogen worden door God. Vandaar dat het belangrijk is om gezegende beelden of kruisbeelden in huis te hebben, omdat je daarbij God bescherming mag ervaren. Meer dan ooit hebben wij in deze tijd Gods bescherming nodig, nu we geconfronteerd worden met zo vele veranderingen en crisissen.

Wat kunnen we nog meer leren uit de lezingen van deze zondag ?
Het evangelie nodigt ons uit een radicale keuze te maken tussen de rijkdom van de wereld en de schatten in de hemel. De beste investering voor de toekomst na dit leven is investeren in de praktische toepassing van het evangelie van Jezus Christus. Met andere woorden: je voor te bereiden op het leven hierna. Alle rijkdom hier op aarde is immers vergankelijk; we kunnen niets meenemen. Wat we meenemen, zijn onze goede en liefdevolle daden, waar God naar zal kijken als wij voor zijn hemelse troon zullen verschijnen.

Wie kan er gered worden ? Niet door afkomst, prestaties of rijkdom kun je het Koninkrijk van God verwerven. Menselijk gezien is het onmogelijk jezelf te redden, te verlossen; voor God echter is alles mogelijk. De redding komt door te geloven in Jezus Christus. Wijs ben je, zoals Salomo, als je op een juiste wijze met het materiële en de rijkdom weet om te gaan. Wie zijn eigen kleinheid durft te erkennen ten opzichte van God en wie erkent dat Gods liefde onze rijkdom is, die geeft de juiste richting aan zijn leven en vertrouwt erop eenmaal het eeuwig leven te verwerven. AMEN

Printversie