Vertrouwen hebben in Jezus en in je medemens

Zuster Faustina, Jezus ik vertrouw op U

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

De wens op iets of iemand te kunnen vertrouwen, ergens vanuit te kunnen gaan, is ons mensen eigen. Het geeft ons zekerheid; weer een zaak minder om ons druk over te maken.
Bedrijven willen graag dat afnemers vertrouwen hebben in hun pro-duct of service, zodat ze vaste klant worden. Als vaste klant een be-roep kunnen doen op een bedrijf scheelt dus tijd en moeite. Bedrij-ven zelf leggen de basis voor dit vertrouwen; zij moeten de eerste stap zetten, aangezien zij iets willen verkopen. Maar vertrouwen heb je niet van de ene dag op de andere; je kunt het niet zomaar aan- of uitzetten. Het moet groeien; je moet er elke dag aan werken en dat vraagt geduld en tijd. Daarvoor zijn ook goede medewerkers nodig, die trouw hun werk doen, waardoor de klanten vertrouwen in hen krijgen. Het bericht dat er goed werk of een goede service wordt geleverd, verspreidt zich en dat zorgt voor nieuwe klanten.
Deze week vertelde iemand van een goed draaiend bedrijf me dat zij en alle medewerkers ervoor zorgen dat het bedrijf te allen tijde een goede service verleent. Deze klantvriendelijke houding had voor een goed imago van het bedrijf gezorgd, wat nu zijn vruchten voortbrengt.

In het evangelie hoorden we dat de apostel Thomas zijn vertrouwen in Jezus en zijn missie kwijt was door de gewelddadige kruisdood. Hij ging eigen wegen, los van de andere apostelen, en was niet bij de eerste verschijning van de Verrezen Jezus. Waarschijnlijk had hij een heel andere visie op Gods Koninkrijk: een aards koninkrijk met Jezus als Koning, waarbij hij een belangrijke post zou kunnen bekleden. De ongelo-vige Thomas krijgt zijn vertrouwen in Jezus terug door Jezus als Verrezene persoonlijk te zien en te ont-moeten. Van ongelovige Thomas is hij later een vurige apostel geworden, die tot in India het evangelie heeft verkondigd. Hij is er als martelaar gevallen. In de provincie Tamil Nadu in Zuid-Indië ligt zijn graf en daar wordt hij als heilige zeer vereerd.

Als gelovigen vieren wij vandaag de zondag van de goddelijke barmhartigheid. Hierbij gaat het ook over vertrouwen hebben in Jezus, én in zijn Kerk. Vertrouwen hebben heeft alles te maken met trouw en on-trouw van haar leden. Deze zondag is ten zeerste verbonden met de afbeelding van de Barmhartige Christus met onderaan de tekst `Jezus, ik vertrouw op U`.
Vertrouwen hebben in Jezus en in andere christenen heeft alles te maken met trouw zijn aan je principes, je roeping en je missie. Als je een vertrouwensband met iemand hebt, geloof je in de eerlijkheid en de echtheid van de ander. Je voelt je veilig en daardoor stel je jezelf open en kwetsbaar op. Je hebt respect voor elkaar en accepteert elkaar zoals je bent. Wantrouwen of een vertrouwensbreuk ontstaat door men-sen die geen open kaart spelen maar achterbaks van alles doen en zeggen. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard, is een bekend spreekwoord, waar veel waarheid in steekt.
Hoe het vertrouwen in Jezus en zijn Kerk blijven vasthouden? Door zelf trouw te zijn aan en betrouwbaar in je geloof, help je mee aan een sfeer van vertrouwen in de Kerk en dat zorgt automatisch voor nieuwe gelovigen die geïnteresseerd raken in de kracht en de vreugde van het geloof.

Vertrouwen in Jezus en zijn Kerk groeit niet alleen door trouwe gelovigen maar ook door Jezus trouw en persoonlijk te ontmoeten in de H. Sacramenten. Op deze barmhartigheidszondag is het belangrijk ook het mooie en vreugdevolle sacrament van de vergeving onder de aandacht te brengen. 'Ontvang de heilige Geest’, zegt Jezus. ‘Aan wie ge de zonden vergeeft, zijn ze vergeven, en aan wie ge ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven.' Jezus geeft zijn apostelen dus de volmacht in de naam van God zonden te vergeven. Jezus kent de mens met zijn zwakke kanten door en door en geeft hem nieuwe kansen door zijn barmhartige liefde uit te storten en daarmee het hart van de mens te vernieuwen. Aan de heilige Zuster Faustina heeft Jezus gezegd dat de mensheid alleen maar vrede zal kennen als ze zich wendt tot zijn barmhartigheid. Als er vandaag de dag bij velen in de samenleving onrust, ontevredenheid heerst, dan heeft dit mede te ma-ken met het verlies van christelijke waarden als liefde, trouw, eerlijkheid en rechtvaardigheid. Dat boeren overal in Europa in opstand komen, hangt samen met onrechtvaardige wetten die het boerenleven in ge-vaar brengen. De mentaliteit ‘ieder voor zich en God voor ons allen’ is geen goede basis om een samen-leving op te bouwen want daarvoor is vertrouwen in elkaar en in God nodig. Vertrouwen heeft alles te maken met het kunnen rekenen op elkaars hulp en met bouwen op de steun van Gods liefde en barmhar-tigheid.
Als wij denken alles zelf te kunnen, zonder God, dan bouwen we een toren van Babel en dat is geen succes geworden. Vertrouwend op Gods genade, bouwen we aan een prachtige toekomst, waarbij God en iedere mens gerespecteerd wordt en tot zijn recht komt. Als Christenen zijn we geroepen mee te werken aan de droom van God, namelijk een wereld van vrede en liefde voor alle mensen. Amen.

Printversie