Verdeel en heers

Christus als herder

Steven Barberien

‘Verdeel en heers!’ Een oud gezegde dat vroeger de machtigen van deze wereld al praktiseerden en die van nu nog steeds in praktijk brengen. Daar waar verdeeldheid of tweespalt is, ontstaat een machtsvacuüm, waar despoten en alleenheersers dankbaar gebruik van maken. Vandaag vieren we Christus Koning en raar maar waar, het lijkt wel of de Albeheerser ook verdeelt om te kunnen heersen, want Hij brengt een scheiding aan tussen bokken en schapen, tussen slechten en goeden…

Echter, niets is minder waar. Het koningschap van Jezus staat gelijk aan herderschap. Regeren is voor Hem weiden. Rechtspreken is rechtdoen. Heersen over is zorgen voor…
En Jezus is geen alleenheerser, neen, Hij deelt de verantwoordelijkheid voor zijn volk, zijn kudde met allen die in Hem geloven… Zijn Rijk is een rijk waar elke inwoner gelijk is, meer nog: waar elke inwoner doet wat Hij heeft gedaan. Al wat je doet aan één van die kleine geringe mensen, heb je aan Jezus zelf gedaan. Jezus spreekt hier niet van zijn onderdanen maar van zijn broeders en zusters.

Dat is ook het criterium als men moet verdelen… of de erfenis delen…
Want als een mens geen broer of zus is van wie overleden is, dan hoeft die toch ook niet te delen in de erfenis? Wie niet omziet naar zijn broeder of zuster heeft geen deel aan het Rijk Gods. Wie in zijn medemens geen broeder of zuster kan zien, hoort niet thuis in het huis dat God voor al zijn kinderen heeft bereid.
Je hoeft Jezus ook niet te zoeken in een koning met mooie kleren of een prachtig paleis. En je hoort Hem niet als je luistert naar een heerser met mooie praatjes. Neen, je kunt Hem zien en horen in elke mens die om hulp of een beetje aandacht vraagt.

‘Verdeel en heers’ is niet van toepassing op Jezus, maar ‘heers en verdeel’ wel. Want juist als de maat van zijn liefde uitgangspunt wordt en gaat heersen in deze wereld, zullen we merken dat er een verdeling komt. Door het al dan niet beoefenen van de naastenliefde wordt duidelijk wie wel en wie niet behoort tot Gods Koninkrijk.
Daar waar liefde heerst, wordt duidelijk wie er grandioos in slaagt liefde te delen, maar ook pijnlijk duidelijk wie daarin tekortschiet.

En zoals het Sinterklaasliedje ons leert: Wie goed is, krijgt lekkers, wie stout is de roe.
Een Koning als Jezus is barmhartig én rechtvaardig!
Amen.

Printversie