Openbloeien voor God en voor elkaar

Effata, Ga open

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Als je een ideaal wilt nastreven en bepaalde talenten wilt ontwikkelen, zodat je openbloeit als mens, is het lidmaatschap van een vereniging of een club zeer waardevol. We zijn geroepen God en elkaar te dienen, en van elkaar kunnen wij veel leren. Zo is de gilde een vereniging die streeft naar verbondenheid met elkaar ten dienste van kerk en samenleving. We mogen dan ook blij zijn dat er hier in Hilvarenbeek verschillende gildes zijn. Door open te staan voor elkaar, naar elkaar te luisteren en elkaar nabij te zijn, help je mee aan een liefdevolle samenleving en de komst van Gods koninkrijk op aarde.

Het ligt in de natuur van de mens ergens bij te willen horen en niet alleen door het leven te gaan. De doofstomme uit het evangelie is een uitgestotene. De wereld van God en de mensen is voor Hem gesloten, want hij kan niets horen en niets zeggen. Het leidt een eenzaam en troosteloos bestaan, doordat hij  zijn diepste gevoelens niet kan uiten. ‘Effeta, ga open’, zegt Jezus tot deze doofstomme. Plotseling kan hij luisteren naar het woord van God en horen wat mensen tegen hem vertellen. Doordat Jezus hem apart neemt uit de groep en hem persoonlijk aanraakt, gebeurt het wonder van de genezing.
Dit verhaal kun je ook meer spiritueel zien. Als je Jezus persoonlijk ontmoet en door Zijn liefde en barmhartigheid geraakt wordt, ga je als mens open en ontdek je de vreugde van het geloof in God. Bovendien mag je dan ontdekken dat je er niet alleen voor staat, maar altijd een beroep kunt doen op God en op je medemensen.
Eenzaamheid is een probleem van onze moderne tijd. Het is soms schrijnend te horen dat sommige mensen de hele dag niemand spreken en niemand op bezoek krijgen.
Verbondenheid ontstaat door zorg te hebben voor elkaar, echt te luisteren naar wat iemand zegt, met respect voor andermans mening. Het uitgangspunt van elk goed gesprek dient te zijn: wat beweegt iemand dat hij zo leeft en denkt, hoe kan ik de ander vooruithelpen in het leven? Een open gesprek zonder vooroordelen is belangrijk om de ander echt te leren kennen en tot zijn of haar recht te laten komen.

In onze tijd is het actueel mensen op het spoor te komen die uitgesloten worden en wier stem niet wordt gehoord, om voor hen op te komen. Het kan en mag niet zo zijn dat de wet van de sterkste geldt en dat er geen rekening gehouden wordt met zwakkeren en mensen in nood. Het is de taak van de kerk en van iedere christen iedere mens gelijkwaardig te behandelen.

Dankzij Jezus’ woorden en voorbeeldig leven wordt het onmogelijke mogelijk. De wereld van een mens breekt open door een bemoedigend woord, een bedankje, een helpende hand; door een liefdevol gebaar en een hartelijk bezoekje. De kleine dingen die wij voor elkaar doen, maken de wereld van Gods liefde zichtbaar en openen het hart van onze medemens voor de wereld van God.

‘Effeta, ga open.’ Aan het einde van het doopritueel, wanneer het water over het hoofd van het kindje wordt gegoten en het hoofdje is gezalfd met de kracht van de Heilige Geest, raakt de priester de oren en de mond van de dopeling  aan en hij zegt: Onze Heer Jezus Christus gaf aan doven het gehoor en stommen liet Hij spreken; moge Hij je geven dat je spoedig Zijn Woord kunt verstaan en je geloof kunt belijden tot eer van God onze Vader.  Vanaf het begin van de christelijke Kerk is dat over ons mensen gezegd: Effeta, ga open!

Breek open als mens, laat je stomheid en je verstoktheid varen. Ga open om in geloof gemeenschap te vormen met andere mensen; ga open om vertrouwen te kunnen schenken en om vertrouwen te kunnen ontvangen; ga open voor geloof, voor hoop en voor liefde.
Ga open voor mensen en voor God. Je hoeft daarvoor geen heilige paus Johannes Paulus II of heilige moeder Teresa te zijn. Doe wat je kunt doen voor je naaste, en je zult er voldoening en vreugde in vinden. De heiligen zijn voorbeelden die God ons heeft gegeven om ons te helpen en te inspireren teneinde de wereld open te breken voor God en voor de naaste.

Heer onze God, open onze oren, onze mond en ons hart, opdat wij bemoedigende woorden mogen spreken naar mensen in onze eigen omgeving, zoals Jezus het ons heeft voorgedaan. AMEN.

Printversie