Ongekend nieuws

Verrijzenis moderne Versie

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Over een aantal maanden zullen de kerken weer stampvol zitten.
Als je deze boodschap verkondigt of opschrijft, is dit wel zo sensationeel dat ze vele reacties oproept. Iedereen zal erover spreken. Sommigen zullen zeggen: dat kan ik niet geloven, anderen zullen zeggen: dit wil ik eerst zien en meemaken, en weer anderen: het zou wel eens waar kunnen zijn.

De verrijzenis van Jezus, beschreven in het evangelie van vandaag, is zo’n spectaculair nieuws, dat het sindsdien over de gehele wereld wordt doorverteld en doorwerkt in de geschiedenis. Wat er met Jezus is gebeurd, overstijgt ons menselijk verstand. Gestorven en toch weer levend geworden, ongekend. Hoe is het mogelijk dat Jezus door deuren en ramen naar binnen kan komen, terwijl die gesloten zijn? Enerzijds heeft Hij een verrezen lichaam dat onvergankelijk is,  anderzijds kun je Hem toch aanraken en eet Hij voor de ogen van zijn apostelen een stuk vis. Wat moeten we hiervan denken ?

Met de verrijzenis van Jezus laat God zien dat Hij de macht heeft over leven en dood. Dat er een nieuw en ander leven is over de grens van de dood heen. Jezus is geen spook maar een levende Persoon die totaal veranderd is: de dood heeft geen vat meer op Hem. De verrijzenis is niet zo maar een leuk fantasieverhaal dat de apostelen hebben uitgevonden. Neen, zij waren ooggetuigen van de Verrezen Jezus: zij hebben Hem echt gezien en gehoord en deze gebeurtenis werkt door in het leven van de kerk en van mensen tot op de dag van vandaag. Dankzij Jezus is er altijd hoop voor de mensen. Als Jezus niet was verschenen, dan was de beweging die Hij  had opgestart, opgehouden te bestaan. Maar zo is niet gegaan: Jezus is verrezen, de apostelen waren vol vreugde. Ze konden dit niet stilhouden en hebben het overal verkondigd. Zelfs de overheden in die tijd, die hun verboden om te spreken over de verrijzenis van Jezus, konden het niet verhinderen want Petrus zei tegen hen: Men moet God meer gehoorzamen dan de mensen.

Geen enkele religieuze leider is ooit uit de doden opgestaan en weer levend geworden. De verrijzenis van Jezus maakt duidelijk dat Hij van goddelijke oorsprong is en dat daarmee een nieuwe fase is ingetreden in de geschiedenis van God met de mensen. Menselijkerwijs is de dood het definitieve einde van alles. Sommigen zeggen: ik weet niet of er iets bestaat na de dood want er is nog geen mens teruggekomen. Als christenen geloven wij dat Jezus wel is teruggekomen en iets heeft laten zien van de andere, onzichtbare wereld van God. Behalve Jezus is bovendien onze hemelse Moeder Maria al vele malen teruggekomen naar de aarde. Denken we maar aan de talloze plaatsen over de gehele wereld waar Maria met een verrezen lichaam is verschenen om de boodschap van het evangelie bij de mensen onder de aandacht te brengen.

Door de dood van Jezus leek het alsof het kwade het gewonnen had van het goede. Door de verrijzenis van Jezus is duidelijk geworden dat het goede en de liefde van God het winnen van het kwade want God heeft Zijn Zoon Jezus weer levend gemaakt. Jezus is niet uitgeschakeld maar is voortaan de Levende Heer, die hemel en aarde met elkaar verbindt.  Het is een hele troost te mogen ervaren dat we niet als wezen achtergelaten zijn; Jezus is op een andere, mystieke wijze dicht bij ons. Wij geloven dat Jezus bij ons betrokken blijft vanuit de hemel. Als wij tot Hem roepen, hoort Hij ons en wil Hij ons helpen. Als we Hem om vergeving en kracht vragen, dan is Hij er om ons de genade te schenken die wij nodig hebben. Het mysterie van ons geloof dat wij in elke Mis zeggen of zingen, vat eigenlijk alles samen: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt.

Moge God ons de weg wijzen om ons geloof in de Verrezen Jezus te verdiepen, zodat wij onze blik blijven richten op ons vaderland dat in de hemel is. Amen.

Printversie