Nederig van hart

De farizeeŽr en de tollenaar

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

In deze tijd van het jaar sterft de natuur af. Ze verandert van gedaante maar we weten dat er in de lente weer nieuw leven komt. Vandaag nodigt de Heer ons uit ůůk af te sterven: aan onze eigenliefde, onze ondeugden en zonden. Het evangelie vraagt ons nederig van hart te zijn en nieuwe mensen te worden, die liefde uitstralen naar God en naar de naaste. Mensen die te eigengereid en hoogmoedig door het leven gaan en denken dat zij altijd gelijk hebben, aan hen gaat God voorbij want zij staan niet open voor wat anderen hun zeggen en voor de genade van God.

In vele films komen stereotype personages voor: sommige zijn goed en andere zijn slecht. In de Bijbelverhalen van Jezus kom je ook vele tegenstellingen tegen. Het is een Joodse wijze van spreken om iets duidelijk te maken.
Vandaag zijn er twee personen in de evangelielezing: de farizeeŽr, een slechte gelovige, en de tollenaar, een goede gelovige. De FarizeeŽr denkt immers dat hij altijd recht in zijn schoenen staat en dat God zelfs blij met hem moet zijn. De tollenaar daarentegen is de eenvoudige, die zijn juiste plaats tegenover God kent. Hij voelt zich klein en nederig want hij weet dat hij tekortschiet. Het blijft verrassend dat Jezus juist† het gebed van de tollenaar verkiest boven dat van de FarizeeŽr. Wie zichzelf vernedert, zal verheven en wie zichzelf verheft, zal vernederd worden.

Met Jezusí komst is er veel veranderd: hij klaagt de huichelarij aan en spoort mensen aan eerlijke en rechtvaardig te leven. Jezus kent het hart van de mens door en door en weet wat er allemaal in hen omgaat. Aan de buitenkant kan iemand mooi lijken maar hoe is iemand vanbinnen? Durven wij ons ware gelaat te laten zien aan God en de mensen? Nederigheid en hoogmoed, ze komen beide voor in het hart van iedere mens. Wie nederig is, durft zijn fouten uit te spreken in het vertrouwen dat God altijd klaarstaat om vergeving te schenken, zoals in de parabel van de barmhartige Vader en de verloren zoon. God staat altijd op de uitkijk naar mensen om hen te omarmen.
Heel wat jongeren maar ook volwassenen worden geestelijk ziek, omdat ze niet meer de bevrijdende werking kennen van je zonden uit te spreken in het sacrament van de vergeving, dat verlichting en genezing schenkt. We hebben tegenwoordig een heel arsenaal aan medicijnen en een heel leger van psychologen en psychiaters in het leven geroepen met een enorm kostenplaatje. Ze hebben zeker hun waarde, maar we vergeten dat het geloof genezend en bevrijdend is en ons gratis wordt geschonken in de H. sacramenten. De liefde van God verandert en vernieuwt het hart van de mens.

In plaats van ons overdreven druk te maken over het milieu is het belangrijk meer aandacht te schenken aan een goed spiritueel klimaat voor jongeren en gezinnen. Wat is de invloed van tv, computer en media op het gedrag van jongeren? Hoe kunnen we hen beschermen, opdat zij niet het slachtoffer worden van negatieve invloeden en het verkeerde pad op gaan? Hoe kunnen we jongeren en gezinnen een juiste katholieke visie meegeven op het vlak van relaties en huwelijk, opdat ze mogen uitgroeien tot evenwichtige volwassen mensen en gelukkiger gezinnen? Om Jezus waarachtig na te volgen hebben we† behoefte aan goede catechese, goede voorbeelden en veel gebed, opdat de Heilige Geest de harten van de mensen kan raken.

Moge God ons in deze eucharistie de genade schenken om voor het goede op te komen en nederig te blijven, zodat ons hart gelijkvormig wordt aan het zachtmoedig en nederig hart van Jezus Christus zelf. Amen.

Printversie