Met inzet van al onze talenten Jezus' evangelie beleven

Zienertjes van Fatima

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Als je aan een man of vrouw op straat zou vragen wie Jezus is, dan zou je heel verschillende antwoorden krijgen. Jezus is een sociaal iemand, een voorbeeld van liefde, iemand die uitgestotenen er weer bij heeft gehaald, een spirituele leider en een heler van vele zieken. Allemaal waar, maar is dit alles? Waarin onderscheidt Jezus zich van de grote spirituele leiders van andere religies? Als je zegt dat godsdiensten allemaal hetzelfde zijn, dan maakt het niet uit welke keuze je maakt in het leven. En dan is er ook helemaal geen noodzaak om te evangeliseren. Als Jezus wel degelijk uniek is, dan maakt het wel uit wat je gelooft en hoe je leeft.

Simon Petrus geeft in het evangelie op de hierboven gestelde vraag een helder antwoord, ingegeven door de Heilige Geest: “Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God.” Jezus is dus niet zo maar een mens, maar Gods Zoon zelf, en dat is het unieke en beslissende van de katholieke godsdienst. Niet zo maar een van de vele grote spirituele leiders, zoals Boedhha, Confucius of Mahatma Gandhi, maar de unieke spirituele Leider die de weg is naar het Koninkrijk der hemelen. De sleutels van de toegang tot die hemel heeft Jezus in handen van de kerk gelegd. Dit wil zeggen dat wij als gelovigen geroepen zijn heilig te leven in verbondenheid met Jezus en zo de hemel te bereiken. Als wij bidden ‘Uw rijk kome’, dan vragen wij in feite dat de hemel op aarde mag komen en dat wij eenmaal in de hemel mogen leven. Om de hemel te kunnen bereiken hebben wij Jezus nodig als Redder die zonden kan vergeven en ons hart omvormt door zijn liefde.

Sommige volgelingen van Jezus hebben van God een bijzondere roeping ontvangen om veel te bidden en zichzelf op te offeren tot redding van de zielen. Denken we maar aan Jacinta, Francisco en Lucia, de drie zienertjes van Fatima, die de aansporing van Onze-Lieve-Vrouw hebben gekregen om veel te bidden voor de bekering van de zondaars. Denken we ook aan Pater Pio, die de stigmata, de wondentekenen van Christus, had en veel gebeden en geleden heeft voor de verzoening van de zondaars.
Een heilige worden is niet zo eenvoudig. Daarvoor heb je Jezus en zijn Kerk met de heilige Sacramenten nodig. We mogen ons niet neerleggen bij een middelmatig leven of een lauwe naleving van Christus’ woorden. De Heer Jezus nodigt ons uit heilig te leven, waarbij wij - met de hulp van Gods genade - met volle overgave en de inzet van al onze talenten zijn evangelie beleven.
Het betekent niet zelfgenoegzaam denken dat wij er al zijn en geen bekering meer nodig hebben. Daarom is het goed je geregeld af te vragen waar jij staat in je geloof en waar je stappen kunt zetten om Jezus en je naaste meer te kunnen beminnen. Met kleine stappen kun je vooruitgang boeken in de navolging van Jezus.

Als Jezus het heeft over binden en ontbinden op aarde en in de hemel, dan legt Hij de verantwoordelijk-heid daarvoor bij de leiding van de kerk. Zij zegt wat zonde en genade is. Bovendien geeft Jezus aan de kerk de volmacht mensen met God te verzoenen.
De Joodse filosoof Martin Buber noemde onze tijd de tijd van de godsverduistering. Er heerst veel verwar-ring over geloof en ongeloof. Helaas kennen velen het geloof niet meer, waardoor ze het oppervlakkig beleven, Gods geboden overtreden en denken de kerk niet nodig te hebben. Ze weten niet wat ze missen. Gods liefde en Gods barmhartigheid zijn niet los van de kerk te verkrijgen.

Broeders en zusters in Christus,
Als leerlingen van Jezus hebben wij allen de opdracht zelf een heilig leven te leiden en elkaar te inspire-ren. Ook: je hart te laten raken door Jezus woorden en ze te beleven. Moge de onpeilbare rijkdom van Gods wijsheid en kennis ons daarbij helpen. Amen.

Printversie