Maria, moeder en middelares

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Als je bij iemand op bezoek gaat, zie je vaak foto`s van familieleden of bekenden - kinderen, kleinkinderen, overledenen -  op kasten staan of aan de muren hangen. Al zijn ze niet aanwezig, de foto`s tonen toch iets van nabijheid. Je denkt vaker aan hen.
Zo is een mooi Mariabeeldje in huis een teken van verbondenheid met onze hemelse Moeder Maria. Het geeft ook blijk van vertrouwen in haar voorspraak en bescherming. Al is Maria met ziel en lichaam in de hemel opgenomen, het hoogfeest dat we vandaag vieren, toch is ze dicht bij ons en leeft ze met ons mee. Maria is enerzijds koningin van hemel en aarde en verheven boven ons, anderzijds is zij als onze Moeder heel dicht bij ons en zorgt ze voor ons. Op een of andere wijze voelen vele gelovigen zich daarom zo thuis bij Maria. Ze steken graag een kaarsje bij haar aan, omdat je altijd bij haar terecht kunt.

Behalve delen in ons leven heeft Maria nog een andere taak in het leven van mensen en van de kerk. Wat doet Maria nog meer in de kerk en voor het geloof?
Het antwoord hierop vinden we in de eerste lezing. Daarin wordt een visioen geschetst van een vrouw bekleed met twaalf sterren, die een strijd moet voeren met de rode draak. De vrouw verwijst naar de heilige Maagd Maria, die met ons vecht tegen het kwade en ons beschermt tegen het geweld van het kwade. Die strijd is er geen met wapens maar een geestelijke strijd met gebed, waarbij iedere mens betrokken is, samen met Maria en de kerk. Het is een grote genade als je Gods tegenwoordigheid in je leven concreet mag ervaren. In Maria mogen wij de tegenwoordigheid van God ervaren; zij wordt ook wel de nieuwe ark van het verbond genoemd.

In het Oude testament was de ark van het verbond een kist waarin de twee stenen tafelen met de tien geboden bewaard werden, het symbool van Gods tegenwoordigheid. In de ark trok Hij met het Joodse volk mee. Tijdens de tocht van  veertig jaar van het Joodse volk in de woestijn werd de ark meegedragen als teken dat God hen begeleidde. Ook in de strijd van het Joodse volk tegen andere volkeren werd de ark vaak meegedragen als teken dat God met hen meestreed. Later werd hij in de tempel van Salomo geplaatst als teken van Gods aanwezigheid daar. Een tijdje is de ark ook in het huis van een Joodse gelovige geweest. Zijn gezin mocht op een heel speciale wijze de zegen en de vreugde van Gods aanwezigheid ervaren.

Wie de H. Maria - de nieuwe ark van het verbond - ontmoet, mag in zijn leven ook vreugde en zegen ervaren. Kijken we maar naar Elisabeth, bij wie Maria in het evangelie op bezoek komt. Voor Elisabeth is het een vreugde om Maria, die zwanger is van Jezus, te mogen ontmoeten: haar kind Johannes springt van vreugde op in haar schoot. Door Maria ontstaat er een kettingreactie van vreugde want ook Maria jubelt het uit in haar Magnificat vanwege de grote daden van Gods liefde en barmhartigheid.

Voor de kerk blijft Maria een centrale rol spelen, die alleen nog maar zal toenemen. Immers, als je eenmaal moeder bent, dan blijf je dat levenslang want een moeder heeft altijd de zorg voor haar kinderen. Zo blijft Maria in de hemel verbonden met al haar kinderen. Vandaaruit wijst ze de weg naar Jezus, onze Verlosser, en bidt zij voor ons bij God. God wil immers dat alle mensen gered worden door Zijn Zoon Jezus Christus.
De medewerking van Maria, die ook wel wordt genoemd de mede-verlosseres, is daarbij cruciaal. “Mij geschiede naar uw woord”, heeft Maria tegen de engel Gabriël gezegd. Maria werkt mee met de genade van God en helpt de mensen hun harten te openen voor Gods liefde en Gods barmhartigheid. 

Moge de Hoogfeest van Maria-Tenhemelopneming voor ons een aansporing zijn om te leven in overeenstemming met het woord van God, opdat wij, eenmaal bij Maria, ook mogen thuiskomen in het Koninkrijk der hemelen. Amen.

Printversie