Los van God heeft de mens geen toekomst

Verrijzenis naar het licht

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Met het einde van het liturgisch jaar in zicht schetsen de lezingen ons een periode van de eindtijd die heel verwarrend zal zijn. Het is schrikken als je hoort wat er dan allemaal op ons afkomt. Je zou kunnen denken: is dit van toepassing op onze tijd? Een andere vraag die bij ons kan opkomen: hoe kom je deze moeilijke tijden als gelovige goed door?
Deze week waren de Nederlandse bisschoppen in Rome voor het ad-liminabezoek om verslag af te leggen van de beleving van het geloof in de verschillende bisdommen en om hun zorgen te uiten. De paus gaf de bisschoppen als raad mee dicht bij de mensen te staan en vol te houden bij het uitdragen van het geloof. Dat is helemaal in lijn met het evangelie dat wij hoorden. Jezus zegt: Door standvastig te zijn, zult ge uw leven winnen.

Inderdaad, het geloof in God is een houvast en een steun om moeilijke tijden door te komen. Door trouw te zijn in het geloof mogen wij ons gedragen weten door Gods genade en Gods hulp. Los van God heeft de mens geen toekomst. Niemand kan ontkennen dat wij in een tijd leven waarin er grote veranderingen zijn op politiek, religieus en economisch vlak en ook in de natuur. Wie wijst ons de weg in de chaotische toestand die er nu heerst in de samenleving met de politieke, de religieuze en de economische crisis waar maar geen einde aan lijkt te komen?
Het loopt fout waar de moderne mens te veel gelooft in zijn eigen kunnen op technisch en medisch vlak, los van God en zijn geboden. Daar waar Gods bestaan, zijn woord en zijn wetten worden ontkend en met voeten getreden, krijgen duistere machten meer greep op de mens en de samenleving met als gevolg chaos en verwarring. God heeft de schepping en de mens goed en in harmonie geschapen. De zonde van de hoogmoed heeft dood, verderf en verdeeldheid veroorzaakt in de schepping en in het hart van de mens.

Wie kan ons redden uit al deze beproevingen?
Alleen Jezus Christus kan ons redden uit deze heilloze situatie. Hij heeft orde, vrede en liefde gebracht en verkondigd. We mogen in zijn voetsporen treden om mee werken aan een nieuwe wereld, waar God en de mens tot hun recht komen. Vreemd dat tegenwoordig zo veel mensen het overal in gaan zoeken en in alles geloven, zoals reiki en new age met zijn zweverige theorie over energie, maar het niet zoeken bij Jezus en zijn kerk, waar het geluk zo dichtbij is.
Uiteindelijk kunnen en mogen wij vertrouwen op God, die altijd voor ons zorgt, ook in tijden van oorlog, hongersnood en ziekten. Daarbij is het goed erop te wijzen dat God altijd het laatste woord heeft, wat er ook gebeurt in onze wereld. Soms laat God het kwade of het lijden toe, opdat de mens naar Hem terugkeert en hulp vraagt in gebed en overgave aan zijn barmhartigheid.

Om ons te beschermen en genezing te geven heeft God ons niet alleen de sacramenten gegeven maar ook sacramentalia, zoals wijwater en gewijde medailles van Maria en de H. Benedictus.
De genaden, geestelijk en lichamelijk, bekomen via de medaille van de heilige Benedictus, zijn ontelbaar. Zeker, het gaat niet om een talisman en met moet er wel in geloven. Het is altijd de goddelijke barmhartigheid die men met vertrouwen moet aanroepen, door de verdiensten van de heilige Benedictus!
Zo was er in 1865 in Montauban (Frankrijk) een vrouw die al tweeŽneenhalf jaar verlamd op bed lag. Op een dag kwam een zuster van liefde op bezoek, die het idee had haar een medaille van Sint-Benedictus tussen de vingers te schuiven. Dit ging met veel moeite, omdat al haar spieren verkrampt waren. Onmiddellijk daarna kreeg de zieke een hevige schok en riep uit: Ik ben genezen. Ze kon zich oprichten en de volgend dag ging ze naar de kerk om te bedanken.

Broeders en zusters in Christus,
Als christenen geloven wij dat God sterker is dan het kwade en de dood maar wij moeten Hem wel betrekken bij ons leven en vragen aan de H. Geest dat die ons mag ingeven wat wij dienen te doen en te zeggen.
Wat er ook gebeurt en nog zal gebeuren, zelfs in de vervolging van ons geloof mogen wij ervaren dat God ons niet alleen laat, maar dat de H. Geest ons kracht geeft om te getuigen van ons geloof. Als wij dat doen en vertrouwen op de kracht van de H. Geest, dan hoeven wij niets te vrezen want Jezus is de Redder in nood en dat in alle tijden. Amen.

Printversie