Leven in dienstbaarheid

Mariakapel Eersel

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Voor kinderen zijn sprookjes mooie verhalen over helden, waarin een morele boodschap steekt of een wijze les; ze spreken tot de verbeel-ding. Einstein zei: “Als je wilt dat je kinderen intelligent zijn, lees ze dan sprookjes voor. Wil je dat ze briljant zijn, lees ze meer sprookjes voor.” Een sprookje met goede en één of meer kwaadaardige perso-nages helpt kinderen duidelijk te maken welk gedrag wel of niet aanvaardbaar is. Vaak eindigen deze verhalen voor de helden of de goeden met de zin: En ze leefden nog lang en gelukkig.

Vandaag vieren we het einde van het liturgische jaar met het hoogfeest van Christus Koning. In het evan-gelie staan wij stil bij het einde van de tijden, wanneer Jezus als Koning het laatste oordeel uitspreekt over alle mensen. Eens komt er een scheiding tussen schapen en bokken, tussen goeden en slechten.
Bij een koning denken we aan iemand in een paleis met vele mensen in dienst, die macht heeft over een land met een sterk leger. Hoe anders is het beeld van Jezus als Koning. Hij heeft geen paleis en geen leger met soldaten tot zijn beschikking. Dat Jezus koning is, maakt deze lezing ons duidelijk, maar Hij is wel een heel andere Koning. Zelf heeft Jezus gezegd dat zijn Koninkrijk niet van deze wereld is. Jezus is de Koning van de liefde en de waarheid en spreekt over het Koninkrijk der hemelen. Hij is niet gekomen om gediend te worden maar om te dienen. Jezus is gekomen om de liefde tussen mensen te bevorderen en de waar-heid te vertellen over God en de mensen.

In de profeet Ezechiël uit de eerste lezing wordt gesproken over God die zal omzien naar zijn volk.
In Jezus is dit tot vervulling gekomen: Hij is de Goede Herder die omziet naar zijn schapen, Hij leeft mee met wat wij mensen allemaal kunnen meemaken. Hij maakt voor ons het leven draaglijker en geeft ons een beter leven en een betere toekomst. Jezus heeft op de eerste plaats zorg voor mensen in nood: voor de zwakke, de zondaar voor verdwaalde, eenzame en zieke mensen. We mogen niet vergeten dat Jezus er is voor alle mensen, dus ook voor hen die het goed gaat, heeft Hij zorg en aandacht.

In de voetsporen van Jezus zijn we geroepen niet de weg op te gaan van macht, eigenbelang, bezit en eer, zoals de meeste machtigen van deze wereld, maar die van dienstbaarheid en barmhartigheid. Dit evan-gelie zouden ministers wat vaker moeten overwegen want zijn zij er niet om het land te dienen? Minister is vertaald toch ‘dienaar’? Voor ons is het belangrijk in te zien dat God niet voor niets mensen op ons pad stuurt. In de ontmoeting met medemensen kunnen wij Christus ontmoeten en dienstbaar zijn. Beseffen wij dit wel voldoende? Elke (toevallige) ontmoeting is een kans om dienstbaar te zijn. Leven we voldoende mee met hen die het moeilijk hebben, met eenzamen, armen, treurenden en zieken? De liefde is het crite-rium bij uitstek om te bepalen of we echt leven volgens de evangelische boodschap van Jezus. Het gevaar in onze samenleving is dat alles te zakelijk wordt geregeld, dat we het zo druk hebben met allerhande activiteiten dat er weinig tijd voor elkaar overblijft. Ouders, grootouders, neem de tijd en praat met je kinderen en kleinkinderen over het geloof en alles wat daarmee te maken heeft want jongeren hebben het nodig dat je hun de richting wijst in het leven in deze zo verwarrende tijd.
Iedere mens heeft behoefte aan aandacht. Daarom is een goed gesprek met mensen die het moeilijk heb-ben, op zijn tijd zo belangrijk. Sommigen hebben ook behoefte aan een arm om de schouder of een hel-pende hand. Werkers in de zorg weten er alles van: hun werk is zo strak gepland dat ze soms maar weinig tijd hebben voor een goed gesprek met hun zieke patiënt of oudere hulpbehoevende. Het mag toch niet zo zijn dat ieder voor zich leeft en God voor ons allen. Alle waardering verdienen de mensen in de zorg, de vrijwilligers die zich inzetten voor het verenigingsleven en het kerkelijk leven want zij tonen concreet dienstbaarheid en werken mee aan een barmhartige wereld en het koninkrijk van God. Vrijwilligers laten zien dat niet alles met geld te regelen of te koop is.

Broeders en zusters in Christus,
Een luisterend oor, een open hart hebben voor mensen in nood, daartoe spoort Jezus ons vandaag aan. Laten we onze ogen en oren openhouden om waar we maar kunnen, dienstbaar te zijn aan mensen want dan horen wij tot de gezegenden van het evangelie voor wie de poort der hemelen zich opent. Amen.

Printversie