Jezus' liefde 24 op 24 uur present stellen in de wereld

Wijngaard

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Tegenwoordig is er in heel wat sectoren, zoals de zorg, de bouw en de horeca, een enorm tekort aan personeel. Je moet maanden wachten eer je een schilder te pakken hebt die iets aan je huis kan doen. Ook kun je niet meer overal onaangekondigd met grote groepen gaan eten want dat kunnen veel horecagelegenheden niet meer aan. Werkge-vers kunnen daar iets aan doen door stabielere en betere arbeids-voorwaarden en hogere lonen aan te bieden.

In de kerk is er ook een tekort aan arbeiders voor de wijngaard des Heren. Jezus zegt het zelf: de oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. Dit is wel van een heel andere orde en de oplossing voor dit pro-bleem is iets geestelijks, iets van het geloof. Jezus zegt wat je moet doen om dit probleem op te lossen: vraag daarom de Heer van de oogst om arbeiders te sturen. Bid voor roepingen tot het religieuze leven, het diaconaat en het priesterschap en ze zullen komen. Voor nieuwe roepingen zijn gelovige gezinnen belangrijk, opdat jongeren daar al vertrouwd kunnen raken met een liefdevolle relatie met Jezus. Hij laat de mensen niet zo maar aan hun lot over, maar is door medelijden bewogen, omdat ze afgetobd neerlagen als schapen zonder herder. Jezus ziet onze diepere nood, onze behoefte aan leiding, vergeving, bemoediging, zorg en aandacht; aan sociaal contact, liefde en barmhartigheid. De Heer heeft mensen nodig die helemaal beschikbaar zijn voor de verkondiging van het Koninkrijk van God. Niet op parttime-basis maar volledig beschikbaar om Hem present te stellen midden in de wereld. Geen baan van 9 tot 5 maar 24 op 24 uur klaarstaan om mensen in vreugde en verdriet nabij te zijn.

De laatste drie crisisjaren hebben ons ervan bewust gemaakt hoezeer we elkaar in moeilijke tijden nodig hebben. Velen hebben ervaren dat het sociale en spirituele leven belangrijk is om noden en zorgen met elkaar te kunnen delen. We waren er zo aan gewend geraakt dat we alles zelf wel konden doen en oplos-sen. De realiteit heeft uitgewezen dat onze samenleving zo zijn zwakke kanten heeft en dat een goed sociaal netwerk nodig is om de crisis aan te kunnen. We zijn nu eenmaal geen eilanden maar met elkaar verbonden bij alles wat er gebeurt in kerk en samenleving. We hebben rondom ons mensen nodig met wie we het leven delen en spreken over wat ons bezighoudt en zorgen baart. We hebben mensen nodig die Gods liefde onder de mensen brengen, die zieken nabij zijn, eenzamen bezoeken, treurenden troosten enz.

In de voetsporen van Jezus worden ook wij uitgenodigd barmhartig voor en attent te zijn jegens elkaar om zo laten zien dat wij elkaar liefhebben en bezorgd zijn om elkaar. Niets is zo erg als onverschillige mensen die met niemand rekening houden en met niemand meeleven. Wij zijn mensen met een hart, dat we moeten laten spreken als anderen getroffen worden door leed, zoals Jezus dat deed. Dat is christen zijn: het licht van geloof en de hoop op een positieve toekomst blijven vasthouden en doen wat je kunt om het leed te verlichten.

Of je nu leek of priester bent, allen zijn wij geroepen door onze daden God te eren, te loven en te danken. Moge deze viering ons de genade geven die wij nodig hebben om met Gods plannen mee te werken en Gods Koninkrijk naderbij te brengen. Amen

Printversie