Jezus geboren laten worden in ons

Maria met kind in glas-in-lood

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Al vanaf de achtste eeuw wordt het feest de ‘Tenhemelopneming van Maria’ genoemd. Dat is een zo goed als letterlijke vertaling van ‘assumptio’ uit de Latijnse liturgie. De naam slaat allereerst op de bijzonder hechte band tussen Jezus en zijn moeder. Die is zo hecht dat hij niet door de dood verbroken kan worden. Maria’s lichaam wordt in plaats van te ontbinden, ‘opgenomen bij Christus in het paradijs’. De huidige spiritualiteit brengt de Mariale hoogdag dan ook graag in verband met het Paasfeest. Van tevoren heeft Maria de volheid van de genade van de verlossing mogen ontvangen en nu mag zij delen in de heerlijkheid van God.

Het hoogfeest van vandaag brengt ons in herinnering dat wij bestemd zijn ten volle te leven in gemeen-schap met God. Jezus heeft zijn volgelingen beloofd dat ons gehele leven voltooid zal worden in de eeuwigheid met de liefde van God, als we trouw zijn woord onderhouden. Alles wat wij zeggen en doen, heeft invloed op het leven in de eeuwigheid.

Maria-Tenhemelopneming spreekt vandaag niet alleen over het einddoel van ons leven maar ook over de weg die wij als pelgrim dienen af te leggen, net als Maria, die alle dagen van haar leven hier op aarde een pelgrim was.

De genade die Maria van God ontving om moeder van God te worden, heeft ze niet voor zichzelf gehouden. Meteen haastte zij zich naar haar nicht Elisabeth om - gedreven door de heilige Geest en de liefde van God - de vreugde van het goede nieuws van de geboorte van de Redder van de wereld met haar nicht te delen. Door Maria’s medewerking is Jezus op de wereld gekomen. Wij christenen hebben dezelfde roeping als Maria om Jezus geboren te laten worden in ons. We moeten de Heilige Geest in ons laten werken en dan zonder aarzeling in actie komen en meewerken met de genade van God. Het is de roeping van iedere christen om de aanwezigheid van Jezus zo snel mogelijk in de wereld te brengen.

Juist door de genade die je van God gekregen hebt, te delen met anderen, krijg je deel aan de vreugde van de heilige Geest. Zowel Maria als Elisabeth wordt vervuld met vreugde door de H. Geest. Door te spreken over God die grote dingen doet, mag je ook groeien in geloof en liefde. Onze God is een God die uitnodigt en die ons genade wil schenken om ons hart te vernieuwen door zijn liefde en genade. Door laksheid, hoogmoed, gemakzucht en eigenwijsheid kun je veel genade verloren laten gaan en kom je niet vooruit in het geloof en in de liefde tot Jezus Christus. Wil je vooruitkomen in het geloof, dan moet je je als christen voortdurend afvragen waar je je meer kunt inzetten voor je naaste of hoe je meer tijd kunt vrijmaken voor God in het gebed en in het vieren van de H. Eucharistie. Er wordt in de dagelijkse Eucharistie zo veel genade geschonken. Helaas gaan te weinig mensen in op deze grote genade om Jezus in de H. Eucharistie te ontmoeten. Als je snel wilt vooruitgaan in je relatie met God, dan is het bijwonen van de dagelijkse H. Eucharistie de snelste weg, omdat God je daarin met liefde overstelpt en je kracht krijgt om meer werk te maken van je roeping als christen.

Broeders en zusters in Christus,
Dankzij Maria en Jezus is de heilsgeschiedenis van God met de mensen fundamenteel veranderd. Voortaan staan de genadekanalen van God naar de mensen toe wijd open en kun je Jezus Christus ontmoeten in kerken over de gehele wereld, waar hij aanwezig komt in de H. Eucharistie. “Barmhartig is God van geslacht tot geslacht voor hen die Hem vrezen”, zong Maria het uit in haar Magnificat. Hoe waar zijn deze woorden, als je bedenkt dat God zijn barmhartigheid blijft geven in het sacrament van de vergeving, waarin priesters elke keer weer de vergeving van de zonden mogen schenken aan mensen die berouwvol hun zonden uitspreken. Dankzij Jezus is de wereld grondig veranderd en zijn er andere waarden naar voren geschoven, die in de ogen van God veel belangrijker zijn dan macht, rijkdom en geld. God openbaart zich aan mensen die nederig en eenvoudig van hart zijn, die streven naar rechtvaardigheid en die verlangen en hunkeren naar het goede, naar vrede en het Koninkrijk van Gods liefde.

Printversie