Het nieuwe verbond in Christus

Graankorrels in de aarde

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Ze zijn bijna niet meer te volgen, de vele wispelturige maatregelen die over onze samenleving heen denderen vanwege de coronacrisis.
Daar komt bij dat ze van land tot land verschillen. Wie kan dit nog bijhouden? Je moet bijna dagelijks de media volgen om op de hoogte te zijn van de nieuwe maatregelen. Met straffen en boetes wordt alles afgedwongen en dat roept vanzelfsprekend weerstand op.
Dwang en straffen zijn niet de methode om mensen van binnenuit van gedrag te doen veranderen. In welke samen-leving zijn we toch aanbeland? Waar gaat dit naartoe?

Regels en wetten zijn nodig voor de orde in kerk en samenleving, maar je moet ze wel met argumenten kunnen onderbouwen. Ze dienen universeel te zijn en het welzijn van de mensen te bevorderen. Naast de menselijke wetten zijn er de goddelijke wetten, die zijn samengevat in de tien geboden. God heeft ze ons in de Bijbel geopenbaard en ze gelden voor eeuwig. Er is sprake van het oude verbond en het nieuwe verbond. Het oude verbond is o.a. het verbond dat God via Mozes met het Joodse volk heeft gesloten. Het is opgeschreven als de tien geboden op de twee stenen tafelen. In het Oude testament heeft God vaker een verbond gesloten om mensen aan zich te binden. Denken we maar aan het verbond van de regenboog met Noach en het verbond van het vieren van het paasmaal.

We zien door de eeuwen heen tot op de dag van vandaag dat de ene generatie trouw de tien geboden in acht neemt en een andere generatie ze in de wind slaat. Elke generatie dient zich er opnieuw in te verdiepen om er vervolgens dagelijks naar te leven. Wie kent er vandaag de dag nog de tien geboden?
De profeten uit het Oude Testament ontdekten dat de mensen door hun menselijke zwakte de kracht misten om het verbond van God te onderhouden. Daarom kondigt de profeet Jeremia in de eerste lezing een nieuw verbond aan, waarbij God de wet in hun hart zal prenten.

Wie heeft dit nieuwe verbond ingesteld? Jezus heeft het ingesteld bij het laatste avondmaal. Dit is mijn Bloed, dat voor u wordt vergoten, zei Jezus; dit is het nieuwe en altijddurende verbond. Wat is het nieuwe dat Jezus is komen brengen? Dat is de nieuwe levenswijze van Jezus, die zichzelf gegeven heeft. Hij sprak over de liefde tot God en de liefde tot de naaste. Door deel te nemen aan de H. Mis krijgen wij de kracht en de liefde van God in ons hart om zijn geboden te kunnen naleven. Dankzij Jezus krijgen we de genade om onszelf in te zetten voor het Koninkrijk van God.

Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft dan brengt hij vele vruchten voort. Een zaadje heeft een hard omhulsel. Boven de grond blijft het hetzelfde zaadje. Pas als het in de grond wortel schiet, breekt het open en kan het uitgroeien tot een prachtige boom of bloem.
Als volgelingen van Jezus dienen wij te zoeken naar de wortels van ons geloof om open te bloeien als nieuwe en liefdevolle christenen. Waar zijn die te vinden? In de H. Schrift en in de persoonlijke relatie met Jezus Christus. De wortels verwijzen naar God, bron en oorsprong van het nieuwe leven.
Als een boom geen wortels heeft, dan waait hij door de eerste de beste storm omver. Als een christen geen wortels heeft in het geloof, dan kan hij de stormen van de beproevingen die iedere mens meemaakt, niet aan.

Geloven in God is een groot avontuur. Het is je veilige omgeving loslaten om open te breken en open te bloeien door God en je naaste te dienen. Het is nieuwe uitdagingen aangaan om mensen in nood te helpen.
Christenen die wel wortel hebben geschoten, zijn in staat tot heldhaftige en vele goede daden; zelfs tot de gave van het leven omwille van Christus. Denken we maar aan pater Kolbe, die zijn leven heeft gegeven in het concentratiekamp Auswitz in de plaats van een Poolse vader. Wat zegt Jezus hierover? Wie zijn leven bemint, die verliest het, en wie zijn leven verliest om mijnentwil, die zal het vinden.

Wat kunnen wij doen om Jezus na te volgen in onze tijd? Onze ogen en oren openen voor mensen in nood. In deze veertigdagentijd kunnen wij het project van Sander Kesseler in Oeganda steunen. Daar zijn minder mogelijkheden voor mensen om zich te ontplooien. Door hen te steunen, leveren wij een bijdrage aan landbouwtrainingen voor vrouwen, zodat zij beter in hun levensonderhoud kunnen voorzien.
Maar ook in onze eigen omgeving kunnen wij door kleine goede daden van dienstbaarheid of attenties het leven van anderen aangenamer maken. Als eenieder zich creatief inzet voor God en voor de naaste, werken we mee aan een betere en leefbare samenleving en komt Gods Koninkrijk dichterbij.

Moge de wijsheid van de H. Geest ons daarbij inspireren om onszelf te geven voor de goede zaak van Gods koninkrijk. Amen.

Printversie