Het geloof oefenen in Gods wijngaard

Wijngaard met druiven

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

September en oktober zijn de maanden bij uitstek om in de wijngaar-den druiven te oogsten. Het evangelieverhaal sluit daarom zeer goed aan bij de tijd van het jaar. Met een verhaal probeert Jezus aanslui-ting te vinden bij het leven van mensen om daarmee zijn boodschap over God over te brengen. Verhalen vertellen slaat aan en mensen kunnen ze gemakkelijker begrijpen.
Dit verhaal van Jezus lezend zou je het louter met een economische bril kunnen bekijken. De landeigenaar hoopt met zijn investeringen een goede omzet te genereren en daarmee winst te maken. Hij heeft echter een probleem: zijn werknemers zijn niet geschikt want ze dragen geen oogst af en zijn alleen maar uit op eigenbelang. Bedrijfseconomisch en louter menselijk gezien ga je failliet, als je geen omzet maar alleen kosten hebt.
We mogen echter het evangelieverhaal niet alleen maar menselijk of economisch interpreteren; er zit ook een goddelijke of spirituele boodschap achter. De landeigenaar stelt God voor, die er alles aan doet opdat mensen met Hem meewerken aan de komst van zijn Koninkrijk. God geeft de mensen alle kansen en genade om goede daden te doen. Maar wat stelt God vast: er zijn mensen die alleen voor eigen eer en glo-rie werken en uit eigenbelang handelen. De werkers in de wijngaard willen niet voor de belangen van God werken en willen alles zelf in handen krijgen. Ook in onze kerk is deze mentaliteit van ijdelheid aan-wezig bij geestelijken en leken die zichzelf centraal willen stellen en een eigen rijkje willen opbouwen los van Gods genade en Gods geboden. Zij denken zichzelf te kunnen redden zonder de Redder Jezus Christus. In onze kerk staat Jezus Christus centraal, Hij is Centrum in onze viering: Hem dienen, eren, loven en dan-ken, daar gaat het om. Hij is het Hoofd van het Lichaam van de Kerk en wij mogen als ledematen van de Kerk meewerken aan de komst van Zijn Koninkrijk.

De dienaren van de landeigenaar uit het evangelie die de opbrengst voor de landeigenaar in ontvangst nemen, kun je zien als profeten, heiligen of mystieke personen of de H. Maria, die door vele boodschappen mensen aansporen in overeenstemming met het evangelie te leven. Luisteren wij als kerk wel voldoende naar deze profetische boodschappen? De crisis die we in onze tijd in de kerk doormaken, is niet toevallig maar is te wijten aan een geloofscrisis en het feit dat we te weinig hebben geluisterd naar deze profetische boodschappen. Geloven in God komt niet zo maar als  een gevoel aanwaaien. Het geloof is een goddelijke deugd die ingeoefend moet worden en waar je voortdurend mee bezig moet zijn. Zo is de bekende muzi-kant André Rieu enkel een groot dirigent en violist geworden na veel oefenen en talloze uitvoeringen. Je krijgt niets voor niets: oefenen, oefenen en nog eens oefenen, en dan bereik je iets. Zo is het ook met het geloof: oefenen, opnieuw proberen, God vergeving vragen en ermee bezig zijn; dan pas boek je vooruit-gang. Je niet tevredenstellen met een middelmatig geloof maar kijken waar je kunt groeien, en goede voorbeelden navolgen, is de boodschap.  

Broeders en zusters in Christus,
God is Iemand die mensen blijft uitnodigen met Hem in relatie te treden en te leven in een liefdevolle verbondenheid met Hem. God wil dat wij elkaar liefhebben, zoals Hij ons liefheeft. In alle vrijheid nodigt God ons uit Zijn bevrijdende boodschap te aanvaarden; Hij dwingt niemand.
In het evangelie is de reactie van de landeigenaar heel begrijpelijk: hij gaat op zoek naar nieuwe werk-nemers, die wel de oogst van de druiven willen afdragen. God nodigt met andere woorden mensen uit mee te werken aan zijn droom van een koninkrijk van vrede, rechtvaardigheid en liefde. Als je Gods uitnodiging en Gods genade niet aanvaardt, dan gaat Hij verder en zoekt Hij mensen die wel aan zijn droom willen meewerken.
Laten wij Gods uitnodiging aanvaarden met geheel ons hart, ons verstand en al onze krachten en probe-ren het evangelie te beleven in het leven van elke dag. Als we dat doen en goede medewerkers van Gods plan zijn, dan mogen we Gods liefde, Gods vrede en vreugde in ons hart ervaren. Amen.

Printversie