Heb geduld met de zwakke kanten van mensen

Onkruid tussen tarwe

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Met het afwisselende weer van regen en zon zien we bloemen en planten overal weelderig groeien en bloeien maar ook het onkruid doet het heel goed. In het evangelie gebruikt Jezus het beeld van tarwe en onkruid uit de natuur om ons mensen iets duidelijk te maken, namelijk dat goed en kwaad in de samenleving en in het leven van mensen naast elkaar bestaan. Het goede zaad verwijst naar God, die goedheid en liefde zaait; het kwade verwijst naar de duivel, die haat en verdeeldheid zaait. Hoe gaan wij als christenen op een goede en wijze manier om met goed en kwaad?

Het advies dat Jezus geeft, is tarwe en onkruid samen te laten opgroeien, met andere woorden geduld te hebben met de zwakke kanten van mensen. Heiligen en zondaars leven in kerk en samenleving nu eenmaal naast elkaar. Wil dat nu zeggen dat wij het kwade en de zonde moeten goed-praten en alles maar moeten toelaten? Ik denk niet dat Jezus dit bedoelt want Hij wil dat mensen het goede doen en het kwade vermijden. Als een moeder ziet dat haar kind op het verkeerde pad terechtkomt, dan zal zij het toch waarschuwen voor de gevolgen van dat slechte gedrag. Het onkruid uitroeien tussen de tarwe, wat Jezus niet aanraadt, zou betekenen dat je bij wijze van spreken elke zondaar meteen de doodstraf geeft. Het is duidelijk dat dit meer schade veroorzaakt dan het probleem op te lossen. Er is een andere weg nodig om mensen op het goede pad te brengen, maar hoe doe je dat dan?

De apostel Paulus zegt in een van zijn brieven, dat wij het kwade door het goede moeten overwinnen. De levensstijl van mensen veranderen vraagt veel tact, gebed, geduld en liefde. We moeten meer geloven in de kracht van het goede en de liefde dan in de kracht van vergelding en geweld. We mogen immers geen kwaad met kwaad vergelden want dan kom je in een eindeloze spiraal van geweld en kwaad terecht, waar je niet meer uitkomt. Zoals Jezus veel geduld heeft gehad met zijn apostelen, zo dienen wij veel geduld te hebben met elkaar en elkaar in een open gesprek onder vier ogen raad te geven om Jezus’ voorbeeld beter na te volgen. God wil dat een mens tot bekering komt, dat maakt de eerste lezing ons duidelijk. Meer het goede zaad verspreiden, zelf het goede voorbeeld geven om zo andere mensen mee te trekken op de weg naar Jezus en zijn kerk, dat is onze roeping en opdracht als christen.

Acht jaar oud bezocht de Italiaanse zanger Andrea Bocelli met zijn moeder en grootmoeder Lourdes. Dit bezoek heeft een onuitwisbare stempel op zijn leven gedrukt. Toen hij zoveel jaar later naar Lourdes terugkeerde, zei hij dat hij blij was de hemel te kunnen danken voor de vele zegeningen die hij had ontvangen, én de heilige Maagd Maria, voor wie hij altijd een grote verering heeft gehad.
Afgelopen zondag, 16 juli, de feestdag van Onze-Lieve-Vrouw van de Carmel, heeft Andrea Bocelli samen met een koor en orkest onder leiding van dirigent Carlo Bernini in Lourdes een gratis concert gegeven ter ere van Maria. Het zaad dat gezaaid is in het hart van Andrea Bocelli, brengt goede vruchten voort want hij zingt prachtige liederen ter ere van Maria.

Broeders en zusters in Christus, als christenen hebben wij de opdracht meer de aandacht te vestigen op het mooie van ons geloof en op de goede daden van mensen want dat geeft ons nieuwe energie en inspiratie om zelf ook goede en liefdevolle daden te doen en zo Gods Koninkrijk te doen groeien. Moge deze viering en het woord van God ons daartoe aansporen en ons de genade geven om daar waar wij kunnen, te getuigen van het goede nieuws dat Jezus is komen brengen onder ons mensen. Amen.

Printversie