De H. Geest werkt in de harten van mensen

De H. Geest als duif in oplaaiend vuur

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Wie met de auto op vakantie wil, moet eerst de verkeersegels kennen en ze in de praktijk kunnen toepassen. Pas als je het rijbewijs hebt, kun je de wijde wereld verkennen en op avontuur gaan om nieuwe streken te ontdekken.
Wil je het geloof in zijn volheid ontdekken, dan is de eerste voorwaarde de geboden van Jezus onderhouden, zijn woorden toepassen en zo leven vanuit Gods liefde en de liefde tot de naaste. Dat is wat Jezus tot ons zegt in het evangelie van vandaag. Jezus nodigt ons op weg naar Pinksteren uit te luisteren naar wat de H. Geest tot ons zegt want die wil ons leiden in het leven. Het is de H. Geest die inzicht geeft in het geloof en ons doet inzien dat wat Jezus zegt, de waarheid is.

Hoe weten wij dat de H. Geest actief is? Een van de kenmerken dat Hij werkzaam is in de harten van mensen, is de vreugde. Als we de liefde van God in ons hart ervaren, dan geeft dit vreugde in het leven, omdat we ervaren dat God met ons meetrekt en ons niet alleen laat. Bij de verkondiging van het geloof door Filippus in de eerste lezing heerst er bij de toehoorders grote vreugde, omdat de mensen de grote wonderen zien van God. Inderdaad, het is een vreugde te mogen ervaren dat het gebed werkt en dat God zichtbaar helpt. Waar mensen hun zorgen en hun hart aan God toevertrouwen, daar doet God wonderen. God wil ons helpen maar we moeten het Hem wel vragen en Hem daarna danken voor alles wat we van Hem hebben ontvangen.
Om het geloof te ontdekken heb je tijd nodig en goede voorbeelden van mensen die dit op een bijzonder wijze hebben verkondigd en beleefd.

Vandaag op 13 mei, de sterfdag van de H. Servatius, mogen we denken aan een heilige bisschop die het geloof met het vuur van de H. Geest heeft verdedigd tegen de dwaalleer van de Arianen. In de tijd dat de H. Servatius leefde, heerste er een visie op het geloof die Jezus al te menselijk zag, waardoor de godheid van Jezus en de H. Geest ontkend werd door de priester Arius. De H. Servatius heeft gestreden tegen deze dwaalleer en kwam op voor het ware geloof in de H. Drie-eenheid. In 321 op het concilie van Nicea, een algemene kerkvergadering, werd de geloofsbelijdenis afgekondigd en aanvaard en tot op de dag van vandaag bidden of zingen wij die in de H. Mis.
Het is de H. Geest die tot de waarheid leidt, dat is wat Jezus zegt in het evangelie. Je gaat het pas zien als je het doorhebt, zou voetballer Johan Cruijff zeggen. Met de H. Geest op weg gaan is een avontuur waarbij je geleidelijk aan steeds meer de pracht van het geloof ontdekt. Door de eeuwen heen is de kerk, geleid door de H. Geest, tot meer inzicht gekomen in het geloof.

Die H. Geest wil ons ook persoonlijk vooruithelpen in het geloof en ons nieuwe wegen laten zien om Jezus na te volgen, zodat wij vreugde vinden in God en God in ons.
“Weest altijd bereid tot verantwoording van de hoop die in u leeft”, zegt de apostel Paulus in de tweede lezing. Hoop doet leven en brengt nieuw leven voort. Iemand die niets meer te verwachten heeft en nergens meer naar uitkijkt, heeft een troosteloos bestaan. Het geloof in God geeft ons kracht en hoop op een nieuw en beter leven, ondanks alles wat wij zien en meemaken. Alles gaat voorbij; wat blijft is God, die in de eeuwigheid leeft en ons wil laten deelhebben aan zijn goddelijk leven. Van ons verwacht God dat wij blijven vertrouwen op zijn leiding en voorzienigheid en dat wij getuigen van en ijveren voor de komst van Zijn nieuwe Koninkrijk van vrede, rechtvaardigheid en liefde. Wij mogen uitzien en verlangen naar een nieuwe toekomst van het eeuwig leven.
Iedere daad van liefde, ieder woord van bemoediging uitgesproken naar mensen, iedere helpende hand voor mensen in nood doet iets van Gods licht, Gods goedheid en liefde oplichten in deze wereld. We hebben allen behoefte aan liefde, waardering, goedheid en warmte.

Moge de H. Geest ons leiden en inspireren om mee te werken met de droom van God waarbij iedere mens tot zijn recht mag komen en God het centrum van het heelal is.

Printversie