Harmonie en nieuw leven door de H. Geest

Pinksteren - Pieter Hoogerwerf

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Deze week hoorde ik van iemand het vreselijke bericht dat een vrouw was omgekomen bij een brand die haar huis helemaal in de as had gelegd. Brandweercorpsen waren in beweging gekomen om het vuur nog te stoppen, maar het was te laat; het hele huis werd verwoest.
De kracht van vuur is enorm en kan dood en verderf veroorzaken. Hoeveel leed is er al niet veroorzaakt door het vuur van wapens. Maar vuur is niet alleen het symbool van de dood, het staat ook voor leven. Door het vuur, de warmte en het licht van de zon is de natuur de laatste weken opengebloeid. We zien nu hoe prachtig Gods schepping is. Door de warmte en het licht van de zon kijken vele mensen blijer en staan ze positiever in het leven.


Vandaag met Pinksteren vieren wij dat er door het vuur en de kracht van de H. Geest een innerlijke verandering plaatsvindt bij de apostelen. Van bange worden zij vurige mensen, die niet meer te houden zijn als het erom gaat te getuigen van de grote, wonderbaarlijke daden van de liefde van God. Dat vuur van de H. Geest brengt mensen in beweging en doet de kerk spectaculair groeien. Geen afwachtende maar een uitnodigende en enthousiaste houding van de apostelen brengt mensen ertoe Jezus te aanvaarden als hun Heer en God. Het is allemaal het werk van de H. Geest.

De H. Geest laat zien hoe mooi het is om te geloven; het zorgt voor harmonie en een nieuw leven tussen mensen en tussen God en de mens. Het is de H. Geest die de waarheid van het geloof openbaart en de kracht geeft om het ook echt te beleven. Het is de H. Geest die alles levend en heilig maakt en iemands mooie kanten naar boven haalt, waardoor er onder mensen een sfeer van liefde, vrede, geduld, vreugde, vriendelijkheid en zelfcontrole heerst.
In zijn brief schrijft de apostel Paulus over deze goede vruchten van de H. Geest. Hij gebruikt graag tegenstellingen om de twee kanten van het leven te laten zien: je hebt vruchten van de H. Geest en vruchten van de geest van de zelfzucht, die jaloezie, haat, nijd en onvrede veroorzaakt. Zelfzucht brengt de negatieve kanten van mensen naar boven, waardoor ze de controle over zichzelf verliezen en zich laten leiden door allerlei begeerten met negatief gedrag tot gevolg.

Voor iedere gelovige is het duidelijk dat je nog niet zo gemakkelijk een heilige wordt. Jezus navolgen gaat met vallen en opstaan maar het is belangrijk dat je niet berust in zelfgenoegzaamheid of je ondeugden voor lief neemt maar blijft werken aan je spirituele leven. Christen zijn is een avontuurlijke reis van groei in heiligheid, geholpen door de kracht van de H. Geest. Het is een voortdurend op weg zijn en streven naar het steeds beter navolgen van Jezus in woorden en daden.

Door onze goede daden laten wij zien dat de H. Geest in ons werkt. Met een voorbeeld wil ik dit verduide-lijken. Appels of peren aan een fruitboom zijn vruchten van de groei van de boom maar ze zijn niet de boom zelf. In diezelfde zin zijn onze daden en handelingen tekenen van een innerlijke verandering en van een groeiproces dat plaatsvindt, dankzij Gods genade. Die verandering produceert een oogst aan goede gewoontes of deugden, die ware vreugde voortbrengen.
De H. Thomas van Aquino legt uit dat die deugden of goede gewoontes voortkomen uit onze medewerking met de H. Geest. Zoals een plant vruchtbare grond en zonlicht nodig heeft om te bloeien, zo is het nodig dat onze ziel openstaat voor Gods werking in ons. Gebed, de H. Mis en de H. Sacramenten zijn essentieel voor ons christelijk leven om innerlijk omgevormd te worden naar Jezus’ voorbeeld.

Moge de H. Geest ons leiden en inspireren om te getuigen van ons geloof in Jezus. Dat we goede instru-menten zijn in de handen van God en zo meewerken aan de komst van Gods Koninkrijk van liefde, vrede en rechtvaardigheid. Amen

Printversie