Groeien in schenkende liefde

liefde is....

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Je kunt tegenwoordig geen film of sportwedstrijd meer zien of er verschijnen reclame-spotjes om mensen over te halen een bepaald product te kopen. De toegepaste marketingtechnieken zijn zeer slim en geraffineerd. Je krijgt de indruk dat je er alleen maar bij hoort of gelukkig wordt, als je dat nieuwe product koopt.
Hoe krijg je mensen zover dat ze gaan geloven in God ? Dat is nog niet zo eenvoudig. Sommige mensen komen tot geloof als ze iets wonder-baarlijks meemaken. Een genezing, een gebedsverhoring, een mooie bedevaart, een indrukwekkend getuigenis van een echte, gelovige christen. Bij de apostel Thomas, die eerst twijfelde aan Jezus, is het de ontmoeting met de Verrezen Heer Jezus.

Om mensen tot geloof te brengen zendt God zo nu en dan profeten die in de kracht van de heilige Geest mensen oproepen terug te keren naar God. In de eerste lezing is het Ezechiël, die het rebelse Joodse volk tot de orde moet roepen, omdat het van God is afgedwaald. Het is geen gemakkelijke taak want profeten krijgen onvermijdelijk weerstand en vijandelijke reacties. In moderne taal zou je profeten ook wel klokkenluiders kunnen noemen. Het zijn mensen die tegen de stroom van de algemene opinie in durven te gaan, wantoestanden aan de kaak stellen en opkomen voor de waarheid.
Bij Jezus is het niet anders: ook Hij heeft in zijn profetische verkondiging weerstand ondervonden. Het nieuwe dat Jezus is komen brengen, is de boodschap dat de waarheid u zal bevrijden en zal maken tot vrije kinderen van God. Wie het kwade doet en in zonde leeft, die wordt slaaf van de zonde met als gevolg onrust, vervreemding van elkaar, onvrede, chaos, verwarring en duisternis in het hart. Mensen in de duisternis weten niet waarom ze leven, wat goed en wat kwaad is, en ze ervaren de pijn van de afwezigheid van de liefde van God.
Ga naar het licht dat te vinden is in Christus en zijn blijde boodschap, en je ontdekt vrede, vreugde en liefde van God. Wij christenen zijn kinderen van het licht en geroepen om te getuigen van het licht van het geloof. Het is de Heilige Geest die ons inzicht geeft in de wijsheid van het geloof. Waar heeft Jezus de woorden die hij heeft verkondigd, vandaan? Van de wijsheid van de heilige Geest.

In de H. Maagd Maria zien wij een stralend licht van God. Zij is de stralende morgenster en wordt genoemd de zetel van Wijsheid. In haar zien we Gods genade en ontdekken we een bron van wijze woorden en daden. Als onze hemelse Moeder wil zij ons helpen en aansporen om te leven volgens Gods wil en Gods liefde.
Echte liefde komt van God en voert tot God want “God is liefde” (1 Joh 4,16). Aan het voorbeeld van Maria kunnen we zien dat ware liefde schenkend is: Maria geeft zich geheel en al aan Gods heilswerk en vervult haar vreugdevolle dienst aan de mensen. Schenkende liefde zoekt het goede voor de anderen;  ze wil er voor de anderen zijn. Het tegengestelde is de egoïstische liefde, die slechts een schijn-liefde is. De egoïst zoekt zijn eigen voordeel, zelfs wanneer hij zich uiterlijk vriendelijk inzet. Hij betrekt alles op zichzelf en kan zo niet echt liefhebben en zich niet belangeloos geven. De bekering die Christus heeft verkondigd (vgl. Mk 1,15), eist het loslaten van het egoïsme en het constante groeien in de ware, schenkende liefde. Hierbij kan Maria ons als gids nabij zijn.
Waar het bij God om gaat, is niet het uiterlijke, maar het innerlijke. God kijkt naar het hart van de mens en niet naar het uiterlijke. Wie Jezus navolgt, die moet zich goed realiseren dat dit gepaard gaat met beproevingen en met het kruis.

Als de vervulling van onze dagelijkse plichten ons moeite kost, als ons een opgave bijzonder moeilijk valt, als onze gevoelens niet mee willen, hoe snel verzinken we dan niet in zelfmedelijden? We be­klagen ons over ons lot, we beginnen innerlijk te morren of zelfs luidop te jammeren. We vergelijken ons met anderen en zijn jaloers op diegenen die het schijnbaar beter hebben. Alles draait om onszelf. Opeens zijn we alle goede voornemens, vergeten.
Onze houding in deze situaties toont ons hoe het in werkelijkheid met onze liefde gesteld is. Want liefde bewijst zijn waarde en groei juist dan, wanneer er een beroep wordt gedaan op onze zelf­ver­loochening. “Als iemand Mijn volgeling wil zijn, laat hem dan zichzelf verloochenen, dagelijks zijn kruis opnemen en Mij volgen.” (Lc 9,23)
Hoe meer we geworteld zijn in de liefde en daardoor ook in de zelfverloochening, hoe meer we in de louterende en verlossende kracht van het kruis en zijn verborgen vruchtbaarheid zullen kunnen geloven. Steeds meer zullen we mogen ervaren dat het kruis van de Heer, in geloof gedragen, niet breekt maar opricht en vruchten voortbrengt.

Broeders en zusters in Christus,
Levenswijsheid, ze komt met de jaren door te luisteren naar wat de H. Geest je ingeeft in je hart, en je leven te richten op het woord van God. Moge de H. Maria ons helpen om ons hart open te stellen voor de gaven van de H. Geest, opdat wij vernieuwd en omgevormd worden tot christenen die getuigen van de vreugde van het geloof. Amen.

Printversie