Gods liefde, niet het kwaad heeft het laatste woord

Verrijzenis naar het licht

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Bij iemands overlijden denken velen tegenwoordig: nu is het afgelopen en houdt alles op; we weten niet of er nog iets is na de dood. Als wij mensen denken: dit is het einde, dan laat God zien dat Hij God is en grijpt Hij in.
Met de verrijzenis van Jezus laat God zien dat het na de dood niet afgelopen is; het is zelfs het begin van een nieuw leven in eeuwigheid. De engelen die bij Jezus verrijzenis verschijnen, zijn een bewijs voor een andere, onzichtbare wereld. Dankzij de levende en verrezen Jezus is er voor iedereen die vertrouwen heeft in God, hoop op een nieuw en beter leven in het Koninkrijk der hemelen. Het aardse leven geeft ons de unieke kans uit te groeien tot een liefdevolle mens naar het voorbeeld van Jezus. Hij heeft ons de weg gewezen: door Hem na te volgen bereid je je voor op je bestemming na dit leven. Het leven hier is een avontuur om te ontdekken wie God is en wat je ten diepste gelukkig maakt.

Pasen vieren is meer dan een paasbrunch houden met familieleden en dan paaseieren zoeken in de tuin. Pasen is meer dan een popfestival bezoeken en een paasvuur ontsteken. Met Pasen vieren we dat Jezus ons bevrijdt van de angst voor het kwade en de dood, omdat Hij de macht van het kwade heeft gebroken en de hemel heeft geopend. Gods liefde, niet het kwade heeft immers het laatste woord. Met de verrezen Jezus laat God zien dat Hij ons mensen nabij wil zijn en bij ons blijft tot aan het einde der tijden. Door de Sacramenten, zoals het doopsel en H. Eucharistie, is Jezus op een andere wijze onder ons aanwezig. Omdat de apostelen door de gewelddadige dood van Jezus bang waren geworden zijn de eerste woorden van de verrezen Jezus: ‘Vrede zij met u.’ Met die woorden wil Jezus weer het vertrouwen van zijn apostelen winnen en hen voorbereiden op hun missie en de komst van de H. Geest. Lange tijd zullen ze zich afzonderen om door het gebed kracht van boven te ontvangen.

Als je in onze tijd ziet wat voor leed en ellende er wordt aangericht door de oorlogen in het Midden-Oosten en in de Oekraïne en de terreuraanslag in Moskou, dan kun je gaan twijfelen aan het leven en bang worden voor het uitbreken van een derde wereldoorlog. Het is echt onbegrijpelijk wat mensen elkaar soms aandoen in de grote wereld maar ook in onze eigen kleine wereld. Bij het zien van al het kwade zijn wij christenen geroepen dit in gebed aan de Heer toe te vertrouwen en Hem te vragen het te doen ophouden, zodat er vrede en verzoening komt onder de mensen en tussen God en de mensen. Jezus wil ons daarbij helpen maar we moeten het hem wel vragen.

Ook lijdenden en zieken in de laatste fase van hun leven kunnen bang zijn voor de dood en hebben een strijd te leveren. Het is voor hen belangrijk te ervaren dat ze er niet alleen voor staan, doordat ze de liefdevolle nabijheid van familieleden, vrienden en bekenden voelen. In ons geloof hebben wij voor mensen die bang zijn voor de dood, het sacrament van de zieken, dat rust, vrede en vertrouwen schenkt in de laatste levensfase.

Meer dan ooit hebben we God nodig in deze verwarrende en onrustige tijden, waarin er zo veel rondom ons gebeurt. Pasen herinnert ons eraan dat het licht het wint van de duisternis en dat Jezus daarbij onze Leider is want Hij is het Licht der wereld. Licht, liefde brengen in de wereld en barmhartig zijn, zodat het goede mag overwinnen, dat is met Pasen onze roeping en opdracht als christen. Pasen leert ons met ons eigen kruis om te gaan en zo meer van het leven te begrijpen. Aan u allen een zalig en vredevol Pasen.

Printversie