God eren met het hart, niet met de lippen

Beeld Maria Bauraing

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Enkele weken geleden raasde er een storm over de bedevaartsplaats Beauraing in België met enorm veel schade aan huizen en gebouwen tot gevolg. Het Mariabeeld met het gouden hart bleef wonderbaarlijk genoeg volledig intact.
Deze gebeurtenis kun je zien als een teken van de hemel, waarmee God wil zeggen dat je bij beproevingen en stormen in het leven bij Maria terecht kunt. Met haar gouden hart staat ze altijd klaar om zieken en gezonden, heiligen en zondaars te helpen. Mensen met een gouden hart zijn zij die hun hart laten spreken en een helpende hand toesteken door liefde, warmte en belangstelling te tonen voor de noden van mensen.

In het hart van iedere mens gebeurt van alles. Hoe je hart zuiver gericht houden op het goede en het niet laten aantasten door het kwade? Hoe ervoor zorgen dat je de blijde boodschap van Jezus met hart en ziel beleeft en niet alleen met de lippen?
De apostel Jacobus helpt ons daarbij in de tweede lezing. Hij schrijft: “Neemt met zachtmoedigheid het Woord van God aan dat in u werd geplant en dat de kracht bezit uw zielen te redden.” Het woord van God is voor iedere christen de leidraad om een authentiek christelijk leven te leiden en de hoop vast te houden op een leven waarbij uiteindelijk het goede het wint van het kwade.

Het ligt in de aard van de mens bij anderen goed over te komen. Stel je jezelf aan iemand voor, dan laat je je van de beste kant zien om een goede indruk achter te laten. Als sollicitanten zich voorstellen aan hun toekomstige werkgever, dan proberen ze zoveel mogelijk te vertellen over hun goede kanten en talenten om toch maar die ene baan te bemachtigen. Wil je iets bereiken in het leven, dan is een goede uitstraling naar andere mensen belangrijk. Iets positiefs uitstralen gaat ook gepaard met eerlijkheid, namelijk dat je doet wat je zegt en bent.

Nu is het niet altijd gemakkelijk te achterhalen wat er ten diepte in iemands innerlijk omgaat, hoe hij of zij denkt en wat hij of zij doet. Het komt voor dat je iemand denkt te kennen maar pas na jaren tot de ontdekking komt dat die persoon toch helemaal anders is. Hij of zij doet zich mooier voor dan hij of zij is. Iemand doet het bijvoorbeeld voorkomen dat hij het met je eens is, maar achter je rug zegt en doet hij heel andere dingen. Tegen deze schijnheilige houding -  namelijk: zeggen dat je gelooft in God, maar het niet met daden laten zien - gaat  Jezus in het evangelie van vandaag fel tekeer, “Uw ja moet ja zijn en uw neen, neen en alles wat daartussen komt is uit de boze.”

Wie Gods woord aanvaardt en het echt beleeft, die bouwt mee aan Gods Koninkrijk van liefde en gerechtigheid. Geloven in Gods woord is leven als nieuwe mensen in Christus in de nieuwe wereld van God. Het is hopen op en verlangen naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. “Weest uitvoerders van het woord en niet alleen toehoorders; dan zoudt ge uzelf bedriegen”, zegt de apostel Jacobus. God wil dat mensen actief bezig zijn met het geloof en getuigen van Gods liefde en Gods geboden. Hij heeft ons de tien geboden gegeven, niet om van ons slaven te maken maar opdat wij vrije mensen zouden zijn en volop zouden leven. Kies voor het leven. Vrijheid heeft alles te maken met vrij zijn van het kwade en vrij zijn om het goede te doen. Echte vrijheid heeft niets te maken met altijd je zin krijgen en doen wat je wilt. Echte vrijheid krijg je steeds meer door rekening te houden met God en onze naaste.

Als je de geboden van God opvolgt, dan zul je leven, zegt het boek Deuteronomium. Wij christenen zijn geschapen om echt te leven vanuit het oude verbond van de tien geboden en het nieuwe verbond van de eucharistie. Wij zijn Gods volk, waarmee God zich  wil verbinden in liefde en rechtvaardigheid. Als de mens dat verbond met God niet opvolgt, dan kiest hij voor de dood en komt er een breuk tussen God en de mens. Enkel Jezus Christus kan die breuk tussen God en de mensen herstellen en het ware leven in God schenken.
Als christenen zijn wij door ons doopsel in Christus met elkaar verbonden en delen wij vreugde en verdriet in de kerk. Samen vormen wij immers het Lichaam van Christus, waarvan wij ledematen zijn en Christus het Hoofd. Als een lid van het lichaam van de Christus verdriet heeft, dan raakt dit de gehele geloofsgemeenschap. Als een lid van de kerk geëerd wordt, dan geniet daar de gehele kerk van. Zoals Christus heilig is, zo dienen wij allen te streven naar een heilig leven door liefde, goedheid en barmhartigheid uit te stralen en elkaar te helpen om te groeien in geloof. Ons geloof in God is een kostbare schat, waardoor wij anders in het leven staan. Wij zijn kinderen van het licht en kunnen onze wereld veranderen door onze christelijke levensstijl. We mogen niet lauw worden in ons geloof maar dienen het te blijven voeden met het woord van God, het persoonlijk gebed en de heilige Sacramenten. We dienen elkaar ook te steunen en te wijzen op wat belangrijk is voor het geloof.

Moge de H. Geest ons de genade schenken om te groeien in geloof en authentieke kinderen van het licht te zijn. Amen.

Printversie