Gebed, vasten en aalmoezen

Logo Vastenactie 2020

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

In deze tijd kinderen opvoeden is voor ouders een hele uitdaging. Enerzijds is het nodig dat je veel met kinderen spreekt, hun met veel liefde raad geeft om het leven te leren kennen. Anderzijds dien je hen ook te waarschuwen wanneer ze zich niet goed gedragen. Daar komt nog bij dat ieder kind een ander karakter en daarom een persoonlijke aanpak nodig heeft. Het ene kind heeft een zachte aanpak, het andere een strengere en directere aanpak nodig.

Als we naar onze Heer Jezus kijken, dan zijn er vele parallellen te trekken met hoe Hij omgaat met Zijn leerlingen. De ene keer zit Hij samen met zijn leerlingen en legt Hij in geuren en kleuren de parabels die Hij vertelt uit. Een andere keer is Hij heel direct in zijn boodschappen. Vandaag in het Marcusevangelie is Jezus heel direct: De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij. Bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap.
Hebben wij dan bekering nodig ? Wij zondigen toch niet? hoor ik sommige mensen zeggen. Wie onder ons kan zeggen dat hij of zij God genoeg bemint en geen kansen laat liggen om de naaste lief te hebben? Als we eerlijk zijn, dan kunnen we allen nog groeien in de liefde en dus hebben we bekering nodig. De veertigdagentijd is daarom een ideale en genadevolle tijd om stil te staan bij onze navolging van Jezus.

Op Aswoensdag kregen we drie adviezen mee om aan de slag te gaan en te werken aan onze verbondenheid met God en met elkaar, en aan onszelf. Onze God is een God die een band wil met alle levende wezens en daarom richt Hij een verbond op met Noach, zo hoorden wij in de eerste lezing. God wil dat mensen volop leven en plaatst een regenboog aan de hemel. God is een God van levenden en wil dat mensen gelukkig zijn.
Werken aan de verbondenheid met God en met onze naaste, hoe doe je dat? Een sterke band krijgen met God en met elkaar kunnen wij doen door gebed, vasten en aalmoezen. Het is goed op deze zondag nader in te gaan op deze drie raadgevingen.

Als eerste het gebed. Wat is gebed ?
Het gebed is je hart verheffen tot God en zoeken naar zijn wil in je leven. Door onze zorgen over het gezin, de familie en het werk hebben we het druk en komt het gebed onder druk te staan. Voor een evenwichtig leven is het noodzakelijk dat we aandacht schenken aan alle aspecten van het menselijk leven. We hoeven het niet alleen te doen, God wil ons helpen. In de vastentijd worden we opgeroepen meer tijd vrij te maken voor God. Wil je een goede band met je familie of vrienden houden, dan is het nodig daarin tijd te investeren. Zo is het ook met onze relatie tot God: het gebed is essentieel om die liefdevolle en vriendschappelijke band met God vast te blijven houden. Er zijn 100 en 1 mogelijkheden om tot Hem te bidden. Je kunt persoonlijk tot Hem spreken, je kunt de rozenkrans bidden en de H. Maria als Voorspreekster bij God erbij betrekken; je kunt korte schietgebedjes uitspreken, zoals: Jezus, ik vertrouw op u; Jezus, help mij in die of die nood, Jezus, ik bemin u, enz. .Daarnaast kan het heel heilzaam zijn om de stilte in te gaan, te mediteren over een Bijbeltekst en te luisteren naar wat de H. Geest je aan inzicht en wijsheid wil schenken over het geloof.

Het tweede advies voor deze veertigdagentijd is vasten. Spontaan kunnen we dan denken aan minder eten en drinken, minder roken en alcohol drinken, maar we zouden ook eens kunnen nagaan hoeveel tijd we besteden aan het gebruik van de media. Zonder dat we het misschien in de gaten hebben, zijn we verslaafd geraakt aan allerhande apparaten. In deze vastentijd kan het goed zijn bijvoorbeeld wat minder naar de tv te kijken, minder bezig te zijn met sociale media, met de ipad of de smartphone…

Als derde raad wijst de liturgie ons op het geven van aalmoezen als teken van naastenliefde. Als christenen willen wij dat het goed gaat met andere mensen. Door aalmoezen te geven aan mensen in nood kunnen we onze verbondenheid met onze naaste tonen.
In onze parochie kiezen we als vastenproject dit jaar de landbouwtrainingen voor vrouwen en vluchtelingen in Oeganda, een project ten voordele van priester Sander Kesseler, die daar werkzaam is. In deze coronacrisis zijn de voedselprijzen in Oeganda dramatisch gestegen. Er is behoefte aan meer voedsel en aan trainingen, zodat mensen meer in hun eigen  behoeften kunnen voorzien. Vanzelfsprekend kunnen we ook denken aan alle werken van barmhartigheid om onze liefde voor onze medemens te tonen.

Broeders en zusters in Christus,
Laten we in deze veertigdagentijd concreet één of meer goede voornemens maken als voorbereiding op het hoogfeest van Pasen. Deze tijd is een genadevolle tijd om meer aandacht te schenken aan de spirituele dimensie in ons leven. Als we dat ter harte nemen en daarmee aan de slag gaan, dan zullen we de vreugde van de verrijzenis van Jezus met Pasen met meer diepgang mogen ervaren en vieren. Amen.