Eén God in drie personen

Heilige Drie-eenheid

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Als je in de wiskunde een stelling wilt bewijzen, dan is je vertrekpunt een axioma waarmee je aan de slag gaat om via een redenering tot het bewijs te komen. Als je een nieuwe taal wilt leren, dan leer je nieuwe woorden om ze daarna te gebruiken in zinnen.  Vandaag vieren we het Hoogfeest van de Heilige Drievuldigheid. Wij geloven en nemen aan dat er één God is die bestaat uit Vader, Zoon en heilige Geest, en we proberen ons geloof te beleven vanuit dit mysterie van de heilige Drie-Eenheid.

Welke goede redenen zijn er om aan te nemen dat God bestaat uit drie Personen? Als we kijken naar het leven van Jezus, dan weten we dat Hij gesproken heeft over zijn Vader in de hemel, met wie Hij een liefdevolle band heeft. Verder heeft Jezus aan zijn apostelen beloofd dat Hij met Pinksteren de H. Geest zal zenden. Van Jezus weten en geloven wij dat Hij betrouwbaar is en dat Hij altijd de waarheid heeft gesproken. Vandaar dat wij mogen geloven dat God liefde is tussen Vader, Zoon en heilige Geest.
Overal in de liturgie komt dit terug. Elk gebed dat wij beginnen, is in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Als je christen wilt worden, word je gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Op het einde van elke H. Mis worden wij in de wereld gezonden om te getuigen van de blijde boodschap van Jezus met de zegen van Vader, Zoon en heilige Geest.
Om de boodschap van Gods liefde te verspreiden heeft God medewerkers nodig. Vanmorgen is in de kathedraal te `s-Hertogenbosch in een plechtige viering iemand priester gewijd, Quinten Kerckhofs. In de voetsporen van Jezus heeft hij  ja gezegd tegen Gods roepstem om Gods Koninkrijk te doen groeien in de harten van de mensen.
Opgenomen worden in de liefde van God en deelhebben aan die liefde van Vader, Zoon en heilige Geest is een grote genade. Het is de opdracht van de kerk daar werk van te maken.

In zekere zin zijn wij ten opzichte van andere godsdiensten enorm bevoorrecht. Dankzij Jezus geloven wij dat God liefde is en dat wij Hem mogen ontmoeten onder de tekenen van de heilige sacramenten. Ons geloof is zichtbaar, tastbaar en hoorbaar. Bij joden en moslims blijft God toch een afstandelijke God, die ver weg in de hemel woont. God is bij hen niet mens geworden en dat is een wezenlijk verschil. De moslims hebben van God toch eerder het beeld van een strenge en straffende God. Bij het beeld van de joden is de barmhartigheid en de vergevingsgezindheid van God wel aanwezig, zij het onderbelicht, omdat zij niet het sacrament van de vergeving kennen dat Jezus Christus heeft ingesteld. Wij christenen geloven dat God in de hemel woont in het ontoegankelijk licht maar dat Hij ook dichtbij is want Hij is aanwezig in de Kerk. God is een groot geheim van liefde. Voor een deel kunnen wij God begrijpen met ons klein menselijk verstand, maar voor een groot gedeelte ontsnapt God toch aan ons bevattingsvermogen. Wij kunnen een menselijk beeld vormen van wie God is, maar Hij is toch nog anders dan wij denken. Hij is veel geduldiger, liefdevoller en barmhartiger dan wij ons menselijk kunnen voorstellen. Wie kan de gedachten des Heren begrijpen? Wie kan verstaan waarom en wanneer God handelt in de geschiedenis van mensen? Wie begrijpt waarom God de ene mens heel oud laat worden en een jonger iemand tot zich terugroept?

Om God te beminnen en te begrijpen, daarvoor is tijd nodig; eigenlijk heb je er een leven lang voor nodig om Hem te leren kennen en  te beminnen. Is het wel mogelijk God, die voor ons de onzichtbare en verborgene blijft, te leren kennen?
Ja, als je je laat leiden door de wijsheid van de heilige Geest en als je gelooft dat de waarheid bestaat en je die aanneemt en met de hulp van Gods genade probeert  te beleven. Vaak komen mensen tot een diep geloof als ze zich door beproevingen of vervolgingen heen, hebben vastgeklampt aan de reddende aanwezigheid van God. De apostel Paulus spreekt van beproevingen die leiden tot volharding in het geloof. Als je beproefd wordt, dan word je geconfronteerd met de grenzen en de beperkingen van je eigen menselijk leven en zoek je als christen je houvast bij God, die troost, sterkt en bemoediging geeft. God is immers een trouwe God die diegenen helpt die in nood tot hem roepen.

In de vele gebeden die de Kerk rijk is, bidden we tot die Drie-ene God. Al deze gebeden zijn uitingen van geloof in God en zij brengen eer aan God de Vader, door de Zoon en in de kracht van de H. Geest.
Aan u, Vader, brengen wij eer want Gij zijt de Schepper van hemel en aarde; aan U, o Zoon, brengen wij eer want Gij zijt Mens geworden om ons redding te brengen en de Weg te wijzen; aan U, heilige Geest, brengen wij eer want Gij zijt de Geest van Waarheid, de Geest die ons inzicht geeft in de heiligheid van God. Zo was God in het begin voor de schepping van de wereld, zo heeft Hij zich laten kennen hier en nu, in de tijd, en zo zullen wij Hem zien in alle eeuwen der eeuwen. AMEN.

Printversie