Eenheid in verscheidenheid

Pinksteren - vurige tongen

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Van de Romeinse keizer Julius Caesar, die een groot deel van Europa veroverde, is bekend dat hij bij zijn veroveringen de verdeel- en heersstrategie toepaste. Waarin bestaat deze strategie? Met ‘verdeel’ bedoelde hij het volgende: Caesar liet als Galliërs verklede soldaten lichte plunderingen verrichten bij Gallische stammen, waardoor deze niet meer als één groep maar als kleine groepjes tegenover Caesar stonden. Hij kon deze dan makkelijker overheersen (impera).
Tot op de dag van vandaag is dit de strategie van de machtigen van deze wereld. Door verdeeldheid te zaaien kun je gemakkelijker over het volk heersen. Die verdeeldheid komt steeds meer in het nieuws bij de oorlog in het Midden-Oosten, die voor- en tegenstanders van Israël tijdens de vele wereldwijde betogingen lijnrecht tegenover elkaar doet staan.

Elk rijk dat innerlijk verdeeld is, gaat te gronde, heeft Jezus gezegd. Niet voor niets heeft Hij gebeden voor eenheid in zijn kerk, onder zijn leerlingen. De verscheurdheid onder christenen is tot op de dag van vandaag pijnlijk en in strijd met het geloof in God. Zoals God de Vader één is met de Zoon en de heilige Geest, zo dienen wij christenen één te zijn in het katholieke geloof, een eenheid die we ook moeten uit-stralen.

Op 9 mei jongstleden heeft paus Franciscus een document uitgegeven over het jubeljaar 2025. Het begint op 24 december a.s. en eindigt op 6 januari 2026 en heeft als titel De hoop stelt niet teleur. In dit document schrijft de paus o,a. dat hij wil streven naar een gemeenschappelijke datum van Pasen voor de orthodoxe kerk en de katholieke kerk om een stap te zetten naar meer eenheid tussen christenen. Paus Franciscus benadrukt dat eenheid en dialoog tussen christenen in het komende heilige jaar 2025 een centraal thema is. Het is dan immers 1700 jaar geleden dat in 325 het oecumenisch concilie in Nicea plaatsvond. In 2025 valt Pasen in beide kerken op één en dezelfde datum, namelijk 20 april. Het zou aanleiding kunnen zijn voor overleg om tot overeenstemming te komen over één gemeenschappelijke datum van Pasen daarna.

Voor ons allen is het jubileumjaar 2025 een gelegenheid om te hopen op en te werken aan vernieuwing in de kerk en te verlangen naar positieve ontwikkelingen die leiden tot meer eenheid. Onzekerheid over de toekomst kan mensen pessimistisch en cynisch maken en is bij gelovigen oorzaak van verdeeldheid, conflicten, twijfels en angst. Het jubeljaar is een genadevol jaar om tot verzoening en eenheid met God en met elkaar te komen, opdat er een wedergeboorte van de cultuur en het geloof plaatsvindt.
Ook het streven naar en het werken aan een rechtvaardiger wereld is een opgave en een uitdaging. Het is onrechtvaardig dat er landen met hoge schulden zijn, omdat die leiden tot armoede onder de bevolking. In het jubeljaar kan gewerkt worden aan een herschikking van die schulden, waardoor arme landen hun inwoners een menswaardiger bestaan kunnen bieden.
Het jubeljaar is ook een ideaal en genadevol jaar voor een pelgrimstocht om het geloof te vernieuwen en te verdiepen. In Rome hebben jubileumorganisatoren - naast de traditionele pelgrimstochten naar de catacomben en de zeven kerken - twee nieuwe routes opgezet. Eén tocht voert langs de kerken die de Europese landen vertegenwoordigen, een andere is gericht op vrouwelijke heiligen.

Eenheid in verscheidenheid is de levenswijsheid waarmee wij als christenen aan de slag kunnen gaan. Door het doopsel zijn wij één geworden met Christus` lijden en verrijzenis, en met elkaar in geloof verbonden. Iedere christen heeft van God verschillende gaven gekregen en wij zijn geroepen die dienstbaar in te zetten voor de geloofsgemeenschap.
Het is onze gezamenlijke opdracht die eenwording te beleven en te vieren om bij andere mensen overtuigend over te komen. Eén Heer, één doop en één geloofsgemeenschap, dat dient onze doelstelling te zijn. Als we samenkomen rond het woord van God en in de viering van de H. Eucharistie laten wij zien dat wij behoren tot één geloofsgemeenschap en verenigen wij ons met Jezus Christus in de maaltijd des Heren of het Offer van Christus. Het is de H. Geest die ons dient te inspireren om te streven naar eenheid in geloof, hoop en liefde. 

Moge het aanstaande hoogfeest van Pinksteren de verdeeldheid wegnemen en ons de weg naar de eenheid in God tonen. Amen.

Printversie