Eenheid in het katholieke geloof

Heiligen

Marc Massaer

Naar aanleiding van de aardbeving in Marokko met 6,8 op de schaal van Richter komen er van over de gehele wereld veel eensgezinde reacties van medeleven met en hulp voor de getroffenen. Het is de zwaarste aardbeving ooit gemeten, met meer dan 600 overledenen en 329 gewonden, en dat aantal zal de komende dagen nog stijgen. Met vele andere  handen het leed dragen werkt verzachtend. Wat je ook doet, om iets te kunnen bereiken in het leven is eenheid belangrijk.
In de politiek is er een enorme verdeeldheid met een waaier aan verschillende, versnipperde en tegenstelde visies. Is het nog wel mogelijk te regeren in zo’n versnipperd politiek landschap? Voor kinderen in een gezin is het van belang dat vader en moeder eensgezind dezelfde regels hanteren, anders ontstaat er verdeeldheid en verwarring.

Eenheid in geloof en luisteren naar elkaar, daartoe roept Jezus ons op in de evangelielezing. Waar er twee of drie eensgezind in mijn Naam bijeen zijn, daar ben Ik in hun midden. En als ze eensgezind iets vragen, dan zullen ze het verkrijgen. De bedoeling van het synodale proces dat in onze kerk op gang is gekomen, is luisteren naar elkaar om de ingevingen van de H. Geest op het spoor te komen. Hoe kunnen we ons ene katholieke geloof in eenheid met God en met elkaar beter beleven en uitdragen? Dat is de vraag die iedere christen zich voortdurend zou moeten stellen. We moeten waken voor dwalingen, afwijkende, niet katholieke visies en ketterijen.
Het is niet zo dat alles in het geloof nu maar moet veranderen en dat we de katholieke tradities maar terzijde moeten schuiven. Nee, alle meningen en visies die er boven komen, moeten getoetst worden aan het ene katholieke geloof. En iedere christen zal zich dus moeten afvragen waar hij of zij staat in dat geloof. Het kan niet zo zijn dat eenieder maar wat gelooft zoals hij of zij wil. Het geloof is wel iets heel persoonlijks en verschillend bij iedere mens maar is wel universeel of katholiek. Katholiek wil zeggen dat deze visie op het geloof overal en over de gehele wereld geldt voor iedere katholieke gelovige, in Europa zowel als Afrika en Azië. Het geloof moet dus niet opnieuw uitgevonden worden, zoals warm water, want er is in twintig eeuwen christendom over nagedacht en het is vastgelegd. We hebben als katholieken een lange geschiedenis en een duidelijke leer, die vastligt in de catechismus van de katholieke kerk en in het woord van God. Je daarin verdiepen, helpt om het geloof beter te beleven.

Het geloof is niet alleen maar iets van gevoelens, van ‘ik vind dat’, het is ook iets van het verstand. Weten wat het geloof is, kunnen uitleggen waarom je gelooft en wat goed en kwaad is, is nodig om authentiek te kunnen geloven. Zoals je elke dag moet eten, zo is het nodig elke dag met het geloof bezig te zijn om te groeien in geloof. Het geloof moet zich in daden van naastenliefde uiten. Zo maar zeggen “ik geloof”, zonder daden, werkt niet.  Geloven is ook niet zo maar iets zweverigs, iets vaags zoals wat de new-agebeweging of de Jehova’s getuigen doen. Het geloof is concreet, hoorbaar, ervaarbaar, voelbaar; en als je ervan getuigt dan groeit het ook. Het woord van God kan voor ons geloof een grote inspiratiebron zijn. In welke levenssituatie we ons ook bevinden, in vreugde of verdriet, in ziekte of gezondheid, er is altijd wel een woord uit de H. Schrift dat ons raakt en speciaal voor ons bestemd is. Ik hoor mensen wel eens zeg-gen: “Ik heb de kerk niet nodig om te geloven.” O nee, en van wie heb je het geloof dan wel gekregen? Je hebt het goddelijk leven en het geloof toch gekregen door de kerk, door het doopsel? Zeggen dat je de kerk niet nodig hebt, is  hetzelfde als zeggen dat je het leven niet van je moeder gekregen hebt; dat je je moeder niet nodig hebt om op te groeien tot volwassenheid.

Wat als er toch meningsverschillen onder gelovigen zijn? Jezus raadt zijn leerlingen dan aan dit onder vier ogen te bespreken want afwijkend gedrag en een van het katholicisme afwijkende visie schaden de eenheid. En als dit nog niet helpt, dan moet je het leergezag van de kerk erbij halen om te wijzen op de fundamenten van het geloof. Een huis dat geen goede fundamenten heeft maar gebouwd wordt op los zand, stort in en houdt geen stand. Vanuit de fundamenten van ons geloof werken aan heropleving van het geloof en de wederopbouw van de kerk, dat is de uitdaging waar onze kerk voor staat.

Moge de H. Geest ons daarin leiden en ons nieuwe wegen wijzen om te groeien in liefde tot Jezus Christus en Zijn kerk en in liefde tot de naaste. Amen

Printversie