Een nieuw hart en een nieuwe geest door Jezus

Het kruis als teken van het nieuwe verbond

Marc Massaer

Preek van 17 maart 2024 Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Als de zon door het wolkendek breekt, zorgt het felle licht ervoor dat je plotseling alles heel anders gaat zien: de helder blauwe lucht, de prachtige natuur en de vrolijke gezichten om je heen. Plotseling in het felle licht van Gods aanwezigheid komen, je hoort en leest het wel eens over mensen die een bijna-doodervaring hebben gehad. Plotseling zien ze in dat ze verkeerd hebben geleefd, en nadat ze uit de coma zijn ontwaakt, staan ze anders in het leven. Ze keren zich af van de duisternis, keren zich naar het licht en willen een leven leiden met als doel God en anderen meer lief te hebben. Hoe leid je een leven in het licht van het geloof met een nieuw hart en een nieuwe geest en vermijd je een leven in de duisternis van de wereld?

Het evangelie maakt ons dat vandaag duidelijk. Door Jezus te spreken en te ontmoeten krijg je plotseling meer zicht op wat God van je verlangt. Dankzij Jezus, die van God afkomstig is, krijg je een nieuw hart en een nieuwe geest door het nieuwe verbond. Een goed voorbeeld is de apostel Paulus, die op weg naar Damascus plotseling overvallen werd door het felle licht van Jezus. Hij bekeert zich en wordt een vurige verkondiger van Jezus, de Zoon van God. Een van de sterkste argumenten voor de goddelijkheid van Jezus zijn de vele verwijzingen naar Hem in het Oude Testament, waarbij Jezus wordt gezien als de vervulling van de profetieën, omdat Hij de Messias is.

In de eerste lezing beschrijft Jeremia dat God met zijn volk iets nieuws zal beginnen. Het is het nieuwe verbond, dat God in de toekomst met Israël sluit: ‘Ik schrijf mijn wet in hun binnenste, Ik grif ze in hun hart. Ik zal hun God, en zij zullen mijn volk zijn.’ Door open te staan voor Jezus’ woord en liefde, ontvang je een nieuw hart en word je een nieuwe mens. Dat is juist het mooie van ons geloof: het steekt zo prachtig in elkaar, dat alles met elkaar samenhangt. Het staat zoals een huis dat op rotsgrond is gebouwd, op een stevig fundament. Zonder stevig fundament stort het echter in.

Van het nieuwe verbond weten we dat dit tot stand is gekomen door het vergieten van het bloed van Jezus op het kruis. Bij de oude verbonden die God met het Joodse volk heeft gesloten , is er ook altijd bloed aanwezig. Bloed is met andere woorden nauw verbonden met het leven. Toen Mozes op de berg Sinaï de tien geboden van God kreeg, werd dit verbond gesloten door dierenbloed te offeren. Dit staat beschreven in het boek Exodus: ‘Mozes nam de helft van het bloed en deed dat in schalen, terwijl hij de andere helft uitgoot over het altaar. Toen nam hij het verbondsboek en las dit voor aan het volk. En zij verzekerden: “Alles wat de Heer zegt, zullen wij doen en ter harte nemen”’. Vervolgens nam Mozes het bloed, sprenkelde dat over het volk en sprak: “Dit is het bloed van het verbond dat de Heer, op grond van al deze woorden, met u sluit” (Ex. 24:5-8). Het bloed bezegelt het verbond: aan de kant van God werd het over het altaar uitgegoten; aan de kant van het volk Israël werd het volk besprenkeld.

Voor een gelovige is die samenhang in het geloof ontdekken en beleven, een hele uitdaging. Wat is goed en kwaad, wat is waarheid en leugen, wat wil God en wat wil Hij niet? Een helder zicht hebben op het geloof zorgt voor een authentieke beleving van het geloof. In de lijn van Jezus’ uitspraken en levensstijl nodigt God ons uit tegen de stroom van de seculiere en wereldse geest in te gaan en te leven volgens zijn Woord. Het zijn de levende vissen die tegen de stroom in zwemmen; de dode vissen gaan met de stroom mee.

“Wie zijn leven wint, die zal het verliezen, en wie zijn leven verliest omwille van Mij, die zal het vinden”, zegt Jezus in het evangelie. Iedere gelovige heeft de opdracht kritisch te staan ten opzichte van wat de wereld goed vindt, want de wereld is in de war en opportunistisch. Wij christenen zijn het zout en het licht van de wereld en hebben de opdracht de stem van God te laten klinken midden in de wereld. Want als het zout zijn smaak verliest, dan deugt het nergens meer voor dan om weggeworpen te worden. We kennen het spreekwoord: ‘Het kwade schreeuwt en het goede fluistert. Eén vallende boom maakt meer lawaai dan een heel bos dat groeit.'
Laten we ons die houding van goedheid en liefde van Jezus eigen maken. Positieve signalen zien van mensen die Jezus’ boodschap beleven, en daar meer van getuigen, dat is de opdracht voor deze veertigdagentijd.

De Heer geve ons de genade om op weg naar Pasen van ons geloof werk te maken. Amen.

Printversie