Een missionaire Kerk

Logo missionaire conferentie Veenendaal

Marc Massaer


Broeders en zusters in Christus,

Bij veel oudere mensen leeft de pijn dat de kinderen en de kleinkinde-ren nog slechts sporadisch naar de kerk gaan. In heel veel parochies is het aantal dopen de laatste tijd schrikbarend en drastisch gedaald. Het lijkt wel of het geloof aan het verdampen is. De invloed van de seculiere wereld is zo groot geworden dat God in het leven van velen niet meer meetelt. Als de weinige jongeren die nog wel in de kerk komen, met andere jongeren over hun geloof spreken, dan denken hun leeftijdgenoten dat ze van een andere planeet komen.
Maar er is hoop want in Frankrijk zijn tijdens de afgelopen paaswakes 12.000 mensen gedoopt, wat bewijst dat het geloof toch nog aanspreekt. Deze mensen hebben bewust gekozen voor Jezus Christus en zijn Kerk.

Geloven in deze tijd is het vuur brandend houden; het is leven in het licht van Christus, opdat je in je leven niet tegen de lamp loopt en vast komt te zitten. Geloven in deze tijd is een hele uitdaging en een avontuur; het is meetrekken met Jezus. Het is belangrijk gelijkgezinden in het geloof te ontmoeten, elkaar te spreken en te inspireren om het geloof te vieren, vast te houden en te beleven in het alledaagse leven. Het geloof geeft houvast; zonder geloof word je een speelbal van de wispelturigheid van politiek en media.

Wat we nodig hebben is een missionaire kerk, waarbij ieder lid getuigt van het geloof in Jezus, die bevrijdt van angst, verslavingen en het kwade. Vorige week zaterdag was er een dag van de missionaire kerk in Veenendaal, waar 850 mensen van de protestante en de katholieke kerk aanwezig waren, met 70 priesters en 5 bisschoppen. Daar kwam ter sprake hoe het geloof over te dragen. Uit alle conferenties en gesprekken kwam naar voren dat iedere gedoopte die opdracht heeft en dat je andere mensen kunt bereiken door met een enthousiast en gelovig team aan de slag te gaan. O.a. de Alphacursus werd daar aangesprezen als een goed begin om het geloof over te dragen. We zien al langer dat het niet meer wordt doorgegeven; er zijn nieuwe wegen nodig om het ter sprake te brengen: met elkaar optrekken en zo een gemeenschap vormen van mensen die een open hart hebben voor Jezus en zijn blijde boodschap.

Geloven in Jezus is een avontuur. Dat hebben de apostelen gedurende de drie jaar dat ze met Jezus optrokken, ook ondervonden. Jezus heeft de tijd genomen om de apostelen te laten ontdekken dat God grootse plannen heeft voor de wereld, omdat Hij de mensen oneindig bemint. De Verrijzenis van Jezus is het centrale uitgangspunt van het geloof want daarmee wordt duidelijk dat Jezus macht heeft over leven en dood en voortaan op een andere wijze leeft en met de kerk verbonden is. God wil dat alle mensen over de gehele wereld van zijn bevrijdende boodschap horen en vertrouwd raken met de nieuwe wereld van God. Jezus heeft de kleine wereld van de apostelen opengebroken. Zij zien het als hun missie Gods liefde en Gods barmhartigheid aan alle mensen van goede wil over de hele wereld te verkondigen. Hun visie op God is veranderd door de verrijzenis van Jezus. Jezus maakt hun verstand toegankelijk voor de betekenis van het woord van God. Hij is groter, liefdevoller en barmhartiger dan wij ons kunnen voorstellen. Het is deze boodschap die wij dienen over te brengen, opdat iedereen de kans krijgt voor Jezus en zijn blijde boodschap te kiezen.
Het is opmerkelijk dat de verrezen Jezus in het evangelie alleen aan de apostelen verschijnt en later aan zijn leerlingen. Hij verschijnt niet aan Pilatus, Herodus of de schriftgeleerden. Wie Jezus erkent als Redder van de wereld mag dus meer zien en ontdekken van de wereld van God. Buitenstaanders die niet geloven en niet van goede wil zijn, blijven steken in de wereld van de duisternis en zien niet het licht dat er opgaat in de wereld door Jezus die verrijst uit de doden.

Geloven in Jezus is afwijzen wat afwijkt van Gods geboden en het goede bevorderen bij de mensen. Geloven in Jezus is uit je eigen comfortzone durven stappen, out-of-the box denken en zelf op zoek gaan naar wie Jezus voor jou persoonlijk is. We mogen ons als gelovigen niet laten opsluiten in een klein we-reldje en niet zwichten voor de leugens van de wereld. Jezus is de Waarheid en van die waarheid getuigen is de missie van de gehele kerk, opdat de mensen tot geloof komen in Jezus, de verrezene, en mogen leven in eeuwigheid in het Koninkrijk der hemelen.
Moge deze viering ons allen helpen om het geloof in Jezus de Verrezene intenser te beleven, zodat Gods zegen mag neerdalen en wij de kracht van ons geloof mogen ervaren Amen.

Printversie