Een levende relatie met Jezus door de Eucharistie

Moderne Emmaüsgangers

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

In het Westen denken we dat we alles onder controle hebben en kunnen regelen en organiseren naar onze eigen wensen. Maar in een oogwenk kan je leven ingrijpend veranderen, waardoor het op zijn kop staat. Denk aan heftige dingen zoals een ongeval, ziekte of een sterfgeval. Je leven kan echter ook plotseling veranderen door een goed gesprek met iemand, een bedevaart of het lezen van een goed boek. Door wat je meemaakt, ga je anders tegen het leven aankijken en kom je tot een dieper inzicht in wat echt belangrijk is. “Eureka, ik heb het gevonden!” riep Archimedes uit, toen hij de oplossing voor zijn natuurkundig probleem had gevonden. We hebben er de wet van Archimedes aan overgehouden.

Wat betreft het geloof hoor ik nogal eens mensen zeggen dat ze op enig moment in hun leven helder hebben mogen inzien wat de kern van het geloof is. Ze zijn op bedevaart met een groep en plotseling worden ze geraakt door het getuigenis van iemand, waardoor ze meer begrijpen van Gods woord en Gods liefde. Dat heeft hen veranderd. Geloven is niet alleen maar iets weten van Jezus maar is geraakt worden in je hart en dan tot een persoonlijk geloof komen. Het is een grote genade als je mag inzien wat de kern van het geloof is.

Al hebben we het verhaal van de Emmaüsgangers al zo vaak gehoord, het blijft een boeiend en actueel verhaal dat van toepassing is op onze tijd.
De Emmaüsgangers trekken weg van Jeruzalem, het centrum van de kerk, naar het plaatsje Emmaüs. Ze gaan de verkeerde kant op, omdat ze teleurgesteld zijn in hun toekomstverwachtingen over Jezus. De verhalen van Jezus kenden ze allemaal wel maar ze hadden nog niet de kern van de boodschap begrepen. Het was nog niet echt tot hun hart doorgedrongen wat de kruisdood en de verrijzenis van Jezus echt betekenen voor de toekomst van zijn volgelingen. Ze dachten: het is nu allemaal afgelopen; we moeten weer overgaan tot de orde van de dag.
Hoeveel mensen zijn er vandaag de dag niet losgeraakt van de kerk door de verwarring die er heerst over het geloof? Ze hebben eigenlijk iemand nodig die hen bij de hand neemt, naar hen luistert en hun uitleg geeft over ons prachtige geloof, zodat hun hart weer gaat branden voor de liefde van God. Het vuur van het geloof brandend houden in onze tijd, dat is de opdracht voor ons allen als kerk.

Het genademoment voor de Emmaüsgangers is de ontmoeting met de levende en verrezen Heer Jezus in de H. Eucharistie. Plotseling lichten hun ogen op en ontdekken ze dat er wel een toekomst is met Jezus die leeft, en dat Jezus met hen blijft meetrekken. De Heer laat ons niet in de steek maar is er altijd voor wie Hem aanroepen.
In het breken van het brood in de H. Eucharistie treedt Jezus in een levende relatie met de Emmaüsgangers en ook met ons. Dan verstaan wij pas echt hoe Hij tot ons spreekt doorheen de H. Schriften als wij die lezen. Wij katholieken lezen de Bijbel vanuit het sacrament van de Eucharistie. Het lezen van of luisteren naar Bijbelteksten is niet om veel te weten of te begrijpen, maar om in geloof in ons hart geraakt te worden door de levende Heer Jezus, die in ons midden komt. Als ons hart en ons verstand erkennen dat Jezus de Heer en de Redder van de wereld is, hebben we het geloof begrepen. Het moment dat Jezus het brood breekt, zullen de Emmaüsgangers nooit meer vergeten. Het geeft hun kracht, vreugde en enthousiasme, waardoor ze op hun schreden terugkeren en weer aansluiting vinden bij de kerk in Jeruzalem.

Ontdekken en getuigen dat Jezus de Levende en de Verrezene is, dat is de kern van ons geloof en vandaaruit leven wij en getuigen wij van de liefde in ons hart, en dat verandert de wereld naar Gods bedoelingen. Amen.

Printversie