Een leven lang leren

Hemelvaart glas-in-lood

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

De  afscheidswoorden van een stervende of van iemand die voor langere tijd weggaat, maken meestal veel indruk. Die draag je mee in je hart. Voor Jezus naar zijn Vader in de hemel opstijgt, geeft hij nog een aantal laatste instructies mee aan zijn apostelen voor de toekomst van de kerk. Het gaat om de verkondiging, het geloof dat redt, en de tekenen die God zal geven bij de verspreiding van de blijde boodschap.

Precies 40 dagen na zijn verrijzenis stijgt Jezus op naar de hemel. In de Bijbel is het getal 40 heel belangrijk. Het wijst op een voorbereidingstijd of een overgangstijd naar iets nieuws dat er aankomt. Gedurende 40 jaren verbleef het Joodse volk in de woestijn voor het binnentrok in het beloofde land. Het was een leertijd of proeftijd om God beter te leren kennen, en een overgang naar een leven als vrij volk. 40 dagen verbleef Jezus in de woestijn en werd hij op de proef gesteld, waarna Hij zijn openbaar leven begon met de verkondiging van Gods Koninkrijk. Bij de zondvloed regende het 40 dagen en 40 nachten.
Deze voorbeelden laten zien dat een periode van 40 dagen of jaren vaak een tijd van onrecht of onderdrukking afsluit. Het is  een periode van afsluiting van het kwaad, maar het gaat ook om de voorbereiding op een nieuwe en betere situatie. In de zondvloed wordt de wereld schoongewassen van het onrecht dat de generaties tot aan Noach over de wereld gebracht hebben. Daarna kan er een nieuw begin gemaakt worden: een nieuwe wereld komt uit de wateren tevoorschijn.
Met de hemelvaart van Jezus breekt voor alle leerlingen van Jezus  een nieuwe fase aan. Zij zullen met de hulp van de H. Geest moeten leren op eigen benen te staan en van het geloof te getuigen. Het is een nieuw leven en een nieuwe leerschool.

Bij andere bijbelse figuren komen we dit ook tegen. Elia bijvoorbeeld moet in de woestijn in 40 dagen tijd zijn angst voor de wrede vorstin Izebel leren overwinnen. Hij krijgt daarna een nieuwe taak, die uiteindelijk tot de ondergang van het koningshuis van Achab leidt.
Het is opvallend dat de beste koningen van Israël en Juda - David, Salomo en Joas - 40 jaar geregeerd hebben (2 Samuël 5:4; 1 Koningen 11:42; 2 Koningen 12:1). De bijbelschrijvers willen daarmee zeggen: als je wilt leren hoe een koning moet zijn, kijk dan naar David, Salomo en Joas. Van hen kun je dat leren! Ook hier heeft 40 betrekking op de leerschool, een leerschool in koningschap. Mozes, die de personificatie van de Tora is, werd 3 x 40 = 120 jaar oud (Deuteronomium 31:2).

Mensen werden niet veel ouder dan 40 jaar. Het gebruik van het getal 40 gaf aan dat je je leven lang moest leren. Ieders leven behoort van het begin tot het einde een leerschool te zijn. Leren is niet alleen een individuele aangelegenheid. Elk mens in elke generatie dient aan dit leerproces deel te nemen, individueel en samen met anderen. En leren wil altijd zeggen: nieuwe wegen vinden, wegen waarlangs men eerder niet ging, maar die nog beter naar Gods koningschap over deze aarde leiden dan de oude, beproefde paden.

Ook in onze tijd is het nodig nieuwe wegen te zoeken en te vinden om het geloof door te geven en intenser te beleven. Het gebed tot de H. Geest kan ons daarbij helpen en leiden. Voor de apostelen werden uitgezonden hebben zij met Maria intens gebeden, waarna ze  met Pinksteren de gave van de H. Geest ontvingen. Hun angst  was verdwenen en zij waren niet meer te houden bij het verspreiden van het geloof.

In afwachting van de komst van de H. Geest met Pinksteren vragen we Hem dat Hij het vuur van de liefde in onze harten mag ontsteken, opdat wij met Pinksteren met een nieuw elan het geloof mogen beleven en uitdragen. Amen.

Printversie