Doe goed, zoek recht

Logo weeg voor gebed om eenheid Doe goed, zoek recht

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Het thema van de gebedsweek voor de eenheid, die loopt van 15 tot 22 januari, is: ‘Doe goed, zoek recht.’
Als volgelingen van Jezus geloven wij in zijn blijde boodschap, die ons de kracht geeft goed en liefdevol te zijn voor onze naaste. We staan allemaal anders in het leven met heel verschillende visies en worden aangespoord naar eenheid te streven in God onze Vader, die voor ons zorgt. Eenheid in verscheidenheid. Elkaar vinden en het goede in elkaar waarderen en elkaar respecteren is onze opdracht als christe-nen. We ervaren de verdeeldheid onder christenen als een pijn die afbreuk doet aan ons geloof. Het vertrouwen in de kracht van de liefde van God en in zijn woord verbindt ons en inspireert ons elkaar lief te hebben en te bouwen aan de komst van zijn Koninkrijk.
De apostel Paulus spoort ons in de tweede lezing aan één te blijven in het geloof. De verkondigers van het geloof zijn er niet om zichzelf te promoten maar om Christus, die het licht van de wereld is, te openbaren en mensen te begeleiden in hun zoektocht naar God.

Recht zoeken is de andere aansporing in deze week van de eenheid. Dit wil zeggen aan God geven wat aan God toekomt en aan de mens wat hem toekomt. Aan God zijn we dank, lofprijzing en respect verschuldigd. Als mensen hebben wij de taak respectvol met elkaar om te gaan en elkaar nabij te zijn in vreugde en verdriet. Discriminatie, ongelijkheid is iets wat we gezamenlijk dienen te bestrijden want iedere mens is een beeld van God en dient als zodanig gerespecteerd te worden.

De komst van Jezus is het begin van ‘anders met elkaar omgaan’. Wij zijn broeders en zusters van een en dezelfde God en Vader. In het evangelie hoorden we Jezus zeggen: “Bekeert u want het Rijk der hemelen is nabij.” Er is nog veel werk aan de winkel om zo met elkaar om te gaan dat we Jezus’ voorbeeld ook echt navolgen. Het hart van de mens is aangetast door zonde en hoogmoed en dat veroorzaakt conflicten en oorlog, dichtbij en veraf. We zien en ervaren het allemaal.
Om werk te maken van een andere mentaliteit heeft Jezus zijn apostelen aangesteld en hun opgedragen mensenvissers te zijn. Dat wil zeggen: enerzijds hen te troosten en te bemoedigen in de beproevingen van het leven, anderzijds hen op te roepen te leven in een persoonlijke, liefdevolle relatie met Jezus Christus en in overeenstemming met de tien geboden. Jezus heeft bisschoppen, priesters en diakens geroepen om mensen daarin het voorbeeld te geven en hen te helpen het woord van God te beleven. Zij zijn er niet om mensen naar de mond te praten, maar om hen op te roepen trouw te zijn in het geloof en authentiek christen te zijn. De kerk heeft de taak een profetische boodschap te doen klinken, die vaak ingaat tegen de genotzuchtige mentaliteit van de samenleving. Jezus roept ons op als christenen licht en zout te zijn. Licht zijn wil zeggen leven vanuit het licht van Christus en vele goede werken doen. Zout zijn wil zeggen smaak geven aan het leven, ervoor zorgen dat mensen volop in harmonie leven met elkaar en beschermd worden tegen verkeerde invloeden en verslavingen van de samenleving.

Zoals Jezus zachtmoedig en nederig van hart is, zo vraagt God van ons een nederige houding om zijn Barmhartigheid toe te laten in ons hart en die uit te dragen. Wij zijn zwakke mensen en ieder van ons heeft Gods Barmhartigheid nodig. Wonderbaarlijk veel geduld heeft God met ieder van ons.
Laten wij in deze week van de eenheid onder christenen zoeken naar wat ons verbindt,  zodat vrede, harmonie en eenheid mogen groeien, opdat wij iets meer van Gods Koninkrijk mogen ervaren. Amen.

Printversie