De weg naar heiligheid

allerheiligen

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Overal zien we tegenwoordig Halloween, een overgewaaid evene-ment uit de VS, gepromoot worden. Halloween geeft aan dat er meer is dan wij zien; er is een bovennatuurlijke wereld die werkelijk bestaat. Echter, Halloween is geen feest, want hoe kun je nu feest vieren met de dood, met duistere geesten, heksen, spoken en met elkaar angst aanjagen? In de kerk vieren wij niet de dood maar het leven. Wij vieren met Allerheiligen het vreugdevolle leven van alle heiligen, die voor eeuwig gelukkig zijn in de hemel bij Jezus, het licht van de wereld.

Het hoogfeest van Allerheiligen dat we vandaag vieren, richt onze blik op ons leven hierna, namelijk de hoop eenmaal te mogen leven in het koninkrijk der hemelen met vrede, vreugde, dankbaarheid en liefde in het hart. In het koninkrijk van de hemel is er geen pijn en geen lijden, zijn er geen tranen. Wij kunnen het ons niet voorstellen en er alleen maar van dromen, omdat het leven hier op aarde zo anders is. Wij geloven echter dat de hemel niet zo maar een droom is maar  werkelijk bestaat. Van tijd tot tijd mogen we iets van de hemel proeven bij mooie momenten met familie en vrienden en in de ontmoeting met Jezus in de H. Eucharistie. Allemaal ervaren we dat het leven hier op aarde wisselvallig blijft. Soms valt het tegen, moeten we ons kruis dragen en worstelen met beproevingen en tegenslagen.

Eén ding staat vast: alles gaat voorbij en sterft af. In deze prachtige herfstperiode zien we dat in de natuur. Er is er maar één die eeuwig blijft en dat is God want die leeft in de eeuwigheid. De wijsheid van de
H. Schrift leert ons dat we ons niet mogen hechten aan het vergankelijke en het wereldse: geld, macht, eer, genot. Want wat blijft ervan over bij de dood? Wij christenen zijn ín de wereld maar niet ván de wereld. Wat blijft, is de liefde die wij onze naaste hebben betoond, en de liefde en de dankbaarheid die wij hebben getoond aan God en onze naaste.

Op Allerheiligen denken we aan al die mensen die reeds bij God leven. Zij zijn heel veelkleurig en blinken op een of ander gebied uit in de liefde. We denken aan de Martelaren, de stichters van nieuwe kloosters, de eenvoudige mensen die geraakt zijn door Jezus en zijn woord en Hem hebben nagevolgd.
De heiligen zijn een licht voor deze wereld want zij lieten door hun woorden en daden iets zien van de kracht van het licht van God en zijn Woord. Voor eeuwig loven en danken de heiligen God in de hemel. Zij geloofden meer in de kracht van het goede en de liefde en zijn daarvoor beloond met de eeuwige vrede en liefde van God. Zij geloofden in de kracht van het woord van God, dat zorgt voor nieuw leven in het bestaan van mensen, en zij geloofden in de wonderen van Jezus. De heiligen hebben door hun gebed en hun voorbeeld ook wonderen gedaan in het leven van mensen, wat hun geloof en hun liefde heeft doen groeien.
Heilig word je niet zo maar van de ene op de andere dag. Het is een weg die je gaat, omdat je van je leven iets wilt maken, een spoor van goedheid wilt zaaien. Als je liefde en goedheid zaait, dan zul je die eenmaal mogen oogsten. Als je haat en geweld zaait, dan zul je dood oogsten. Heiligheid is geloven dat elke inspan-ning voor je naaste de wereld verandert en vernieuwt. Het is geloven dat elk offer en lijden dat je brengt en draagt in vereniging met Jezus Christus, genade voortbrengt en meewerkt aan een beter leven voor mensen op aarde. Elke kleine daad, elk vriendelijk woord, elk offer en elke helpende hand is bij God bekend en vernieuwt de schepping.

Met de komst van Jezus op aarde is God begonnen met Zijn nieuwe schepping en groeit Gods Koninkrijk midden onder ons. Laten wij met de genade van God hieraan meewerken, namelijk de vernieuwing van de harten van de mensen en de redding van de zielen.
Moge alle heiligen in de hemel ons inspireren en helpen om de weg van de heiligheid te gaan en eenmaal samen met hen te mogen genieten van de eeuwige vrede en vreugde bij God. Amen.

Printversie