De vasten, tijd van bekering

Vastenwoorden

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Met Aswoensdag beginnen we aan een sterke, liturgische tijd, waarin we ons  voorbereiden op het Paasfeest. De vastentijd is een tijd om stil te staan bij ons leven en ons te richten op het eeuwig leven. Niet voor het oog van de mensen doen we dit, maar voor de Heer. Met vasten, aalmoezen en gebed willen we werken aan onze relatie met God, met de naaste en met onszelf. Het gaat om het innerlijk, namelijk dat je hart gericht is op Jezus Christus en de blijde boodschap.

De vastentijd is een bekeringsperiode die we nu ingaan. We nemen de tijd om ons leven onder de loep te nemen en andere wegen in te slaan die zorgen voor vernieuwing van ons spiritueel leven. Niet ons laten leiden door alsmaar meer consumeren maar nagaan waar we het met wat minder kunnen doen. Minder eten en drinken, maar ook minder afleiding, zoals internet, tv, mobiele telefoon, zodat je meer tijd krijgt om je op God te richten. Bekeren is omkeren, terugkeren naar God de Heer, die wil dat wij Hem centraal stellen in zijn leven.

Vasten is je bezinnen op je leven met het woord van God, dat ons een spiegel voorhoudt om te kijken hoe we leven, werken en denken. Het woord van God is onze inspiratiebron en onze leidraad voor ons christelijk leven. Jezus verbleef 40 dagen in de woestijn, Hij onthield Zich van overbodig eten en drinken en bracht veel tijd in gebed door. Daarna kon Hij met gemak de duivel weerstaan, die Hem op de proef stelde met verleidingen van eten, macht en rijkdom.

Moge dat ook ons streven zijn: dat we door een periode van bezinning en vasten weerstand kunnen bieden aan de verleidingen van deze wereld, de dingen die alleen gericht zijn op ons eigen plezier. Dat we ons richten op Wie er werkelijk toe doet: Jezus Christus onze Heer, en onze naasten.

Het vasten, beleefd als een vorm van onthouding, brengt hen die dit beleven in eenvoud van hart, ertoe opnieuw de gave van God te ontdekken en te erkennen dat wij, geschapen naar zijn beeld en gelijkenis, in Hem onze vervulling vinden. Het is de liefde van God die ons mens-zijn bezielt en vervult.

De vastentijd is een genadevolle tijd om ons te bevrijden van wat ons belemmert en ons tot slaaf maakt. Het kwade en de zonde in ons hart verlamt ons om God lief te hebben en de naaste als onszelf. De vastentijd is daarom een tijd om ons af te keren van de zonde, de Heer vergeving te vragen en ons hart te laten vernieuwen door Gods barmhartigheid.

Onze God is een genadevolle God, die het goed met ons voorheeft en wil dat wij ten volle leven vanuit zijn liefde en barmhartigheid, die te vinden is in de H. Sacramenten.
Moge deze veertigdagentijd ons helpen om te groeien in geloof, hoop en liefde, opdat we met Pasen ten volle mogen ervaren dat wij vernieuwd en bevrijd zijn en dat we samen met de Verrezen Heer Jezus Christus God danken, loven en prijzen om zijn grote daden. Amen.

Printversie