De slang en het kruis

Mozes en de koperen slang

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Wie bij de dokter is geweest, heeft zeker wel eens het esculaapteken gezien, het symbool voor artsen. Bij uithangborden van een apotheek zie je ditzelfde teken. Het laat een slang op een paal of een kruis zien. De slang is onlosmakelijk verbonden met de geneeskunde. Hij staat symbool voor genezing, omdat hij zijn huid kan vervangen. Door te vervellen wordt hij herboren, zoals in de geneeskunde patiënten genezen. Daartegenover staat de slang als symbool voor de dood, omdat zijn beet iemand om het leven kan brengen.

Zowel het kruis als de slang komt vandaag voor in het evangelie. Zoals Mozes eens de slang omhoog hief in de woestijn, zo moet de Mensenzoon omhoog geheven worden, opdat eenieder die gelooft in Hem, eeuwig zal leven. Wat hebben ze gemeenschappelijk, de slang en het kruis, en hoe kunnen we dit citaat van Jezus begrijpen?

De slang, het symbool van leven en dood, gaat terug naar de geschiedenis van de woestijntocht van het Joodse volk. Met vallen en opstaan hebben de Joden God leren kennen en beminnen. Heen en weer werden ze geslingerd tussen vertrouwen in God en morren tegen God. Toen ze in opstand kwamen tegen God zond God slangen en velen stierven door een slangenbeet. Mozes moest van God een koperen slang maken en al wie gebeten was, moest opkijken naar de slang om in leven te blijven. Wie gebeten was, wist dat hij gezondigd had. Door op te kijken naar de slang toonde hij een teken van berouw, waardoor hij bleef leven. Kijken naar de slang is dus ook een teken van geloof dat God zal genezen.
Uiteraard is het geen toeval dat het hier om slangen gaat. Gebeten worden door een slang betekent sterven en is een duidelijke verwijzing naar Adam en Eva, die verleid worden door een slang in de hof van Eden. Zij overtreden Gods gebod, waarover een doodvonnis was uitgesproken. Hun ogen gaan open en zij verkrijgen kennis (besef) van goed en kwaad. Ook zij beseften daarna wat zonde is, en dat zij verlossing nodig hebben.

Meer dan ooit worden we in onze tijd geconfronteerd met leven en dood, met goed en kwaad door de crisis die wij nu meemaken. Hoe gaan we daarmee om?

Het is een tijd om in ons geloof kracht, bemoediging en barmhartigheid te zoeken bij Jezus door naar Hem op te kijken op het kruis. Jezus verwijst naar leven en dood. Als we naar het kruis kijken, zien we de stervende Jezus maar na drie dagen zal hij weer leven en verrijzen uit de doden. Wie opkijkt naar Jezus op het kruis, ziet hoe de zonde Jezus heeft toegetakeld. Wie opkijkt naar Jezus, het licht van de wereld, de heilige God, die ontdekt de duistere kanten in zijn eigen hart en beseft hoezeer hij Jezus nodig heeft. Voor ons heeft Jezus de weg ten leven geopend. Door zijn leven te geven op het kruis neemt Jezus de zonde van de mensen op zich en door deze daad van verzoening met zijn Vader schenkt Hij ons het nieuwe leven in God. Een nieuw mens worden, wedergeboorte, een nieuwe toekomst, het is dankzij Jezus allemaal mogelijk.

Nú ervaren we dat we in een woestijntijd met zijn vele beperkingen leven. Wie zal ons redden uit deze situatie? Welke politieke partij zal ons weer een normale samenleving brengen? We moeten afwachten, we weten het niet. Wat we wel weten, is dat de woestijntijd niet zal aanhouden. Eenmaal zal God de woestijn omvormen tot een vruchtbare vlakte, waar het goed wonen is. Eens breekt er een nieuwe tijd aan met God als Centrum. Het enige wat Hij vraagt is vertrouwen hebben in Hem en je tot Hem richten in vreugde en verdriet. Ook al zien we het nog niet, God maakt alles nieuw en zorgt voor hoop, perspectief en een nieuwe toekomst. Als God bestaat, dan laat Hij immers zijn schepping en mensen niet in de steek. Eenmaal zal Hij reddend optreden en alles vernieuwen. Het enige wat Hij van ons verlangt, is dat we Zijn Zoon Jezus aanvaarden en beminnen met al onze krachten.

Hoe kunnen wij meewerken met de redding van God ? Wij kunnen zijn als reddende engelen door mensen in nood te helpen, elkaar te dragen in gebed en elkaar te vertellen over Gods redding die we mochten ervaren in ons persoonlijk leven.

Het evangelie van vandaag wil ons meegeven de genezende kracht van de liefde en de barmhartigheid van Jezus. Jezus heeft vele wonderbaarlijke genezingen gedaan maar het grootste wonder is de geestelijke genezing van de zielen die gezondigd hebben.
Zozeer heeft God de wereld liefgehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat al wie in Hem gelooft, niet verloren zal gaan maar eeuwig leven zal hebben.
Wat een genade en wat een vreugde om te mogen geloven in God, die ons hart vernieuwt. Op weg naar Pasen krijgen we de kans te groeien in geloof en liefde. Laten we deze genadevolle tijd goed gebruiken om over enkele weken met vreugde de verrijzenis van Jezus te vieren. Amen.