De overwinning van het licht

Pasen

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Rondom het sterfbed van een geliefde vader, moeder, opa of oma of kind komen vele emoties naar boven. Er ontstaat een diepere band  tussen familieleden die nauw betrokken zijn bij ziekte, lijden en sterven. Het doet wat met je, iemand van wie je houdt, zo te zien lijden. Je probeert mee te leven maar het sterven roept weerstand op. Wat is het leven en wat komt hierna, dit zijn vragen die opkomen als je geconfronteerd wordt met de dood. De  afscheidswoorden van iemand met wie je veel van het leven hebt gedeeld, maken een diepe indruk en raken je in hart en ziel.

Tijdens de Goede week stonden wij stil bij het hoogtepunt van ons geloof, namelijk het lijden en sterven van Jezus, de instelling van de Eucharistie en nu vieren we de verrijzenis van Jezus. Wat er met Jezus is gebeurd is wereldgeschiedenis en heeft een grote invloed op alle mensen van de gehele wereld. Dankzij Jezus is er een diepere, liefdevolle verbondenheid tussen God en de mensen en tussen de mensen onderling.
Wat we ook meemaken, er is altijd hoop in de toekomst. Voor de bange apostelen is de kruisdood een grote schok, waardoor ze allen wegvluchten. Machteloos hebben ze moeten toezien hoe Jezus op een gewelddadige en schandelijke wijze is gestorven. Met de kruisdood waren ook hun idealen voor een nieuwe toekomst verdwenen. Het is Jezus zelf die hen tegemoet treedt als Verrezene en overal zegt: Vrees niet, de vrede zij met U. De wonderbaarlijke aanwezigheid van Jezus heeft hen anders doen kijken naar God, de mensen en de wereld. Als alles verloren lijkt, laat God zien dat hij God is en doet Hij Jezus verrijzen uit de doden. Zoiets ligt alleen in de macht van God.

In de sacramentskapel van Kevelaer staat een Latijnse spreuk die als volgt luidt: Jezus sis mihi Jezus. Jezus, wees voor mij Jezus. Deze spreuk verwijst naar de verrezen Jezus, aanwezig in het allerheiligste Sacrament, die ons uitnodigt om te vertrouwen op God die het beste met ons voorheeft en die geeft wat goed voor ons is. Te veel denken we nog dat we alles zelf moeten doen en dat we alles naar onze hand kunnen zetten. Het idee van de maakbare samenleving is zo sterk dat velen denken een samenleving te kunnen bouwen zonder God. Alles regelen, controleren en organiseren heeft ook zijn grenzen. Vaak wordt God vergeten die er ook nog is en voor ons zorgt. In een samenleving zonder God geldt de wet van de sterkste en wordt de zwakke onderdrukt. De survival of the fittest, het overleven van de sterkste, is iets van de dierenwereld maar niet echt christelijk. Er blijven niet veel menselijke waarden meer over als de rijken en de sterksten het allemaal voor het zeggen hebben.

De hevige strijd tussen licht en duisternis vindt plaats in de samenleving en in het hart van iedere mens. Gelukkig hebben we Jezus, die met Zijn verrijzenis veel heeft veranderd: het licht heeft een beslissende overwinning behaald. Voortaan is Jezus, het licht van de wereld, midden onder ons en hebben de dood en de zonde niet meer het laatste woord. Jezus strijdt met ons voor het goede en wil de liefde tussen mensen en tussen God en de mens bevorderen.
Opmerkelijk is dat Jezus niet verschenen is aan Herodes of Pilatus  maar wel aan zijn geliefde leerlingen, die vol vreugde met hun eigen ogen mochten zien dat Jezus de Levende Heer is.

We staan er niet zo vaak bij stil maar lijden, sterven en verrijzenis werken door in alle sacramenten en in het leven van elke dag. Wat betekent dit voor ons concrete leven?
Als je gedoopt wordt, dan krijg je deel aan de dood en de verrijzenis van Christus. Zoals water verbonden is met leven en dood, zo is het leven van een christen verbonden met leven en dood. Water geeft leven, mens en dier en ook de planten hebben het nodig. Water kan echter ook de dood veroorzaken. Denk maar aan overstromingen waarbij  vele mensen omkomen. Door het doopsel krijgen we deel aan de dood van Christus. Dit wil zeggen afsterven aan de zonde en de erfzonde die afgewassen wordt. Het is een strijd die we levenslang voeren om af te sterven aan egoïsme en je kruis te dragen, zoals Jezus dat heeft gedaan. Door het doopsel krijgen we deel aan de verrijzenis van Jezus. We worden kinderen van het licht en mogen Gods liefde ontvangen, Zijn zegen en bescherming tijdens ons hele leven. God kun je altijd nog beter leren kennen en meer beminnen. Wie denkt dat Hij God helemaal kent, die heeft nog niets van Hem begrepen en staat nog maar aan het begin van zijn geloof.

Als je een ding dient te onthouden van God, dan is het dit: God kan verrassend optreden en zorgen voor een nieuwe toekomst. In Jezus heeft Hij dit laten zien en we hopen en bidden dat onze Kerk ditzelfde mag meemaken, namelijk dat ze weer mag opstaan en bloeien en dat mensen vreugde vinden in het geloof in de Verrezen en levende Heer Jezus. Daarvoor bidden we en daarnaar verlangen we als christenen: dat er vrede en eenheid mag heersen tussen God en de mensen en tussen de mensen onderling.

Aan allen wens ik een zalig Paasfeest toe.

Printversie