De lichamelijke en geestelijke werken van barmhartigheid

Actie kerkbalans 2024

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

In Rome werd aan daklozen op het Sint-Pietersplein gevraagd wat hun verwachtingen van de kerk waren naar aanleiding van de synode die in Rome wordt gehouden. Zij antwoordden: de liefde. Inderdaad, de liefde is het allerbelangrijkste wat Jezus onder de mensen is komen brengen. Over de liefde worden vele films gemaakt en liedjes geschreven. Liefde is echter meer dan een gevoel want gevoelens komen en gevoelens gaan. De liefde uit zich in concrete woorden en daden, waardoor er een diepere verbondenheid ontstaat tussen mensen onderling en tussen God en de mensen.

We spreken in Bijbelse termen van het oude en het nieuwe verbond, door Jezus ingesteld. Als we naar het leven en de daden van Jezus kijken, dan had hij vooral aandacht voor uitgestotenen en mensen in nood. We noemen het tegenwoordig de werken van barmhartigheid, daden die vanuit je warme hart ontstaan. We hebben de lichamelijke werken van barmhartigheid, zoals zieken bezoeken, dorstigen te drinken geven, diegenen die honger hebben, te eten geven, gevangenen bezoeken enz.
Daarnaast hebben we de zeven geestelijke werken van barmhartigheid, die net zo belangrijk zijn als de lichamelijke: twijfelenden raad geven, onwetenden onderrichten, zondaars vermanen, bedroefden troosten, beledigingen vergeven, lastige personen verdragen en bidden voor levenden en doden.

Deze week stuurde iemand mij een filmpje met een ongelooflijk prachtig, waargebeurd verhaal.
In de VS was een priester aan het joggen in de buurt van Pittsburg, toen hij een ambulance zag staan met een vrouw die die ochtend een beroerte had gekregen. Hij vroeg zich af: zal ik stoppen om te kijken of zij oké is? Maar, zei hij tot zichzelf, ik ben geen dokter; ik zal voor die persoon een weesgegroetje bidden. Hij dacht niet meer aan wat er gebeurd was, tot hij een week later weer in die buurt aan het joggen was en een vrouw tegen hem hoorde roepen: “He, jij daar!” “Ik?” vroeg de priester. “Ja, jij hebt mijn leven gered”, zei de vrouw. “Ik? Maar mevrouw, ik ken u niet.” “Luister goed, man, wat ik u nu ga vertellen. Ik ben die vrouw die in de ambulance lag. Ik was aan het sterven en kwam bij Jezus aan de hemelpoort en Jezus zei tot mij. Jij gaat sterven, maar omwille van het gebed van die man mag jij leven, terwijl Jezus jouw gelaat in zijn hand toonde.”
Als een weesgegroetje al zo’n invloed heeft op iemands leven, dan is dit voor ons een aansporing alles in gebed aan God toe te vertrouwen. Wij mogen geloven dat God en onze hemelse Moeder Maria elk gebed dat in ons hart opkomt, horen en dat het effect heeft. Dit verhaal is een getuigenis van het geestelijk werk van barmhartigheid, namelijk bidden voor levenden en doden.

Met liefde voeden ouders hun kinderen op. Ze geven hun raad, levenswijsheid en christelijke waarden mee, waarmee ze de uitdagingen van het leven aankunnen. Leerkrachten geven hun leerlingen onder-richt in verschillende wetenschappelijke disciplines. Ook dat zijn belangrijke werken van barmhartigheid. Wat je aan kinderen en jongeren meegeeft, daar denken ze later, als ze zelf volwassen zijn, aan terug. 

Een heel belangrijk geestelijk werk van barmhartigheid is de stervenden nabij zijn en voor hen bidden. Als het einde van je leven nadert, dan gaat er veel door je heen. Wat is het een zegen als je dan niet alleen bent maar mensen om je heen hebt die met je meeleven. Je in die laatste levensfase overgeven aan de barmhartige God is een heel proces. Al vele malen heb ik als priester mogen ervaren hoe dankbaar mensen zijn na de ziekenzalving.  Ze mogen plotseling een enorme vrede door de liefde en de barm-hartigheid van Jezus Christus in hun hart ontvangen. Het mooiste is als de zieke dit sacrament ook heel bewust kan meemaken. De ziekenzalving is een teken dat Jezus met de zieke en stervende meeleeft en hem of haar niet alleen laat maar troost en kracht schenkt.

Broeders en zusters in Christus,
Hoe kun je de relatie zien tussen de liefde tot God en de liefde tot de naaste, die zo nauw met elkaar verbonden zijn? Wel, Gods liefde maakt ons hart ruimer, groter, geduldiger en barmhartiger, zodat wij met de kracht en de genade die hij ons schenkt, onze naaste kunnen beminnen als onszelf.
Moge deze viering ons helpen en inspireren om waar we maar kunnen, elkaar en God te dienen, opdat wij door onze daden God verheerlijken en Gods Koninkrijk naderbij moge komen.

Printversie