De kracht van Jezus' woorden: 'Ik wil het, word rein'

Rembrandt geneest de melaatse

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Een dankwoord of een bemoedigend woord uitspreken is een kleine moeite maar een groot gebaar. Het is o zo belangrijk, omdat het een band met anderen schept, terwijl een kwetsend woord mensen krenkt en verdeeldheid brengt. Soms kan het zelfs een ernstige breuk in relaties veroorzaken. Woorden kunnen mensen opbouwen of afbreken.
Als een menselijk woord al zoveel invloed heeft, dan zeker het woord van God, dat nog krachtiger is.
Het zorgt voor nieuw leven, heelt mensen en doet wonderen. Vandaag maakt het evangelieverhaal ons dat duidelijk. Jezus zegt maar één zin tegen een melaatse: ‘Ik wil het, word rein’, en het gebeurt: de genezing vindt plaats. De ontmoeting met Jezus verandert het leven van mensen. De enige voorwaarde is Jezus toelaten in je leven, vertrouwen hebben in Hem en Hem vragen je te helpen.

Vandaag vieren we de verjaardag van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. Op 11 februari 1858 is Maria aan de H. Bernadette Soubirous verschenen. Lourdes is uitgegroeid tot de bedevaartplaats waar veel aandacht voor zieke mensen is en vele genezingen hebben plaatsgehad. Van de meer dan 7.000 neergelegde dossiers van genezingen in Lourdes sinds de verschijningen zijn er tot op vandaag 70 door de Kerk als wonder erkend. De meerderheid van de personen genas na contact met het water van Lourdes (50), vooral in de Baden van het Heiligdom.

Zowel in Lourdes als in Fatima is er op 11 februari vanwege de internationale ziekendag een speciale viering, waarin de gemeenschappelijke ziekenzalving wordt toegediend aan ernstig verzwakte en oudere mensen. Het sacrament van de zieken is niet alleen voor stervenden, maar ook voor ernstig zieken of voor mensen die een zware operatie moeten ondergaan. Het geeft troost, kracht, vrede en kan zelfs genezen. Soms wachten mensen veel te lang met het ontvangen van dit sacrament. Vooral als er familieleden bij aanwezig zijn, is het een mooi sacrament, omdat het hun verbondenheid met de zieke toont. Het is immers belangrijk ook de moeilijke momenten met elkaar te delen. Jezus heeft dit sacrament niet voor niets ingesteld. Het wil de zieken laten ervaren dat ze er niet alleen voor staan maar een beroep kunnen doen op God en op de gelovige gemeenschap.

Vele malen heb ik mogen zien dat er na de ziekenzalving vrede in het hart van de zieken heerst en dat ze zich gemakkelijker kunnen overgeven aan de barmhartigheid van God.

In de tweede lezing van deze zondag nodigt Paulus ons uit alles ter ere van God te doen. Dat kunnen wij door onze goede daden maar ook door God met liederen, hymen en lofzangen te loven, te eren en te danken. Het geeft blijk van een positieve levensinstelling en doet ons hopen op een mooie toekomst met God, die met ons meetrekt door het leven. Te vaak luisteren naar het vele negatieve nieuws van de media maakt depressief. We hebben behoefte aan goed nieuws, dat wij kunnen lezen in het woord van God, en aan mooie liederen of muziek die ons vrede en positieve gedachten schenkt.

Broeders en zusters in Christus,
De lezingen van deze zondag nodigen ons uit met God in contact te treden want Hij is er om ons zijn liefde en inspiratie te geven. Wij hebben een prachtig geloof om van te getuigen; het schenkt ons zoveel vreugde en liefde. Laten wij met dit geloof ons voordeel doen. Niet alleen verheerlijken wij God door onze goede daden maar het maakt ons ook intens gelukkig.
Naar wie zouden wij gaan, Heer, u hebt woorden van eeuwig leven.
Dank u, God, voor zoveel liefde, zoveel mooie verhalen en voor uw woord dat ons leidt en inspireert.
Dank u, H. Geest, u houdt de hoop levend op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, die eenmaal zullen aanbreken. Daarin geloven en daarop hopen wij. Amen

Printversie