De H. Eucharistie maakt ons gelijkvormig aan Christus

Laatste Avondmaal

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

De laatste samenkomst rondom een stervend familielid is een heel intens moment, dat gepaard gaat met vele emoties. Enerzijds is er de droefheid om het afscheid, anderzijds de dankbbaarheid voor de wederzijdse liefde en de mooie momenten die je met elkaar mocht delen. Dit laatste samenzijn draag je voor altijd mee in je hart.
Ook de laatste avond van Jezus’ aardse leven was voor Jezus en zijn apostelen vol emoties. Er was de vreugde van het samenzijn én de spanning om alles wat er met Jezus ging gebeuren. De laatste woorden en gebaren van Jezus maakten veel indruk op de apostelen en hebben mede bijgedragen aan hun missie om zijn blijde boodschap over de hele wereld uit te dragen.

Deze avond sluit het samenzijn met de aardse Jezus af maar is ook al het begin van Jezus’ wonderbaarlijke aanwezigheid in de H. Eucharistie. Het laatste avondmaal, de instelling van de H. Eucharistie, heeft de band van God met de mensen grondig veranderd. Voortaan trekt Jezus met zijn volk mee en geeft Hij zijn volgelingen kracht en liefde in de H. Eucharistie. Dit sacrament, het allerbelangrijkste in ons katholieke geloof, is voedsel voor onze pelgrimstocht op weg naar God in het Koninkrijk der hemelen. De H. Eucharistie is er om ons gelijkvormig te maken aan Christus, om ons heilig te maken, zoals God heilig is. Ze geeft ons de genade en de kracht om dienstbaar te zijn aan onze naaste, zoals Jezus zich dienstbaar toonde door op die laatste avond de voeten van zijn leerlingen te wassen. Het was een uitzonderlijk gebaar om duidelijk te maken dat dienstbaarheid voorop dient te staan als je Jezus navolgt.

Om goede prestaties tijdens wedstrijden te kunnen leveren moeten sporters nauwgezet letten op hun voeding en een goed trainingsschema volgen. Sportlui weten dat. Zo is het ook met ons als leerlingen van Jezus: als je een voorbeeldige christen wilt zijn, is het nodig je te oefenen in de christelijke waarden en heb je juiste geestelijke voeding nodig. Die is te vinden in het woord van God en in de H. Communie. Wie niet de juiste geestelijke voeding tot zich neemt en zich niet oefent in de christelijke levensstijl, verzwakt en heeft niet voldoende kracht om het hoge ideaal van Jezus te kunnen bereiken. We hebben de liefde en de inspiratie van Jezus hard nodig om in deze geseculariseerd wereld het geloof te blijven vasthouden.

De grote volkskerk is voorbij; we zijn een keuzekerk en vormen als christenen een minderheid. De wortels en de diepte van het geloof herontdekken en het intenser beleven, is de enige weg om het geloof te blijven vasthouden in een innerlijk verdeelde samenleving, waarin God bijna niet meer ter sprake komt. Wees authentiek in je geloof, deel je strijd, je vreugde en je geloofservaringen met anderen om zo elkaar te inspireren en te laten zien dat geloven in Jezus, de Verlosser van de wereld, de moeite waard is.

Waarom is de H. Mis voor ons als gelovige zo belangrijk? Juist in de H. Mis wordt ons hart vernieuwd en veranderd, doordat we Gods liefde ontvangen in de H. Communie. Het is God die ons hart zuivert en omvormt en ons in staat stelt christen te zijn in deze tijd. ‘Doet dit tot mijn gedachtenis’, heeft Jezus op die laatste avond met zijn apostelen gezegd. Dit zijn woorden om bij stil te staan; we moeten ze ter harte nemen en in praktijk brengen. In de H. Eucharistie staan wij stil bij Jezus’ woorden en daden en worden wij uitgenodigd daarvan te getuigen in ons eigen leven. Want waaraan kun je christenen herkennen? Aan de onderlinge liefde en de liefde tot God, die christenen tonen in hun woorden en daden.

Moge God ons de genade schenken die wij nodig hebben om de blijde boodschap van Jezus te verspreiden, en moge de liefde van God groeien in de harten van de mensen. Amen.

Printversie