De gift van Gods liefde in het doopsel

Johannes de Doper glas-in-lood

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Om in het voorjaar prachtige bloemen of groenten in je tuintje te zien groeien en op de velden goede gewassen, heb je om te beginnen goed zaad nodig. Daarnaast zijn voldoende zonlicht, warmte en water nodig, evenals vruchtbare grond en het juiste klimaat.
Om op spiritueel vlak uit te groeien tot een voorbeeldige en goede christen is het goede zaad nodig van Gods liefde. Bij het doopsel is dat in het hart van de mens gezaaid. Of iemand als christen echt uitgroeit tot een liefdevolle persoon naar het voorbeeld van Jezus Christus, hangt van vele factoren af. Bepalend voor je geloof is de omgeving of het gezin waarin je opgroeit, of je goede voorbeelden ziet en hebt leren bidden tot God.

Goede gewoontes aanleren om uit te groeien tot een deugdzame christen, is een hele opgave en een levenslang proces. Oefening baart kunst, ook in het geloof. Het komt je niet zo maar aanwaaien. Als je er vanaf het begin mee aan de slag gaat en er actief mee bezig bent, dan kom je in de loop der jaren meer tot inzicht in het geloof en mag je veel vreugde ontvangen van de liefde van God. Breken met slechte gewoontes, zoals een drugs- of alcoholverslaving, is nog niet zo eenvoudig; dan heb je echt hulp van buitenaf nodig. Als je het geloof verwaarloost en een verkeerde weg in slaat, is het moeilijk op latere leeftijd weer aansluiting te vinden bij God, omdat de drempel dan hoog is om nog van gedachten en levensstijl te veranderen. Vanzelfsprekend zijn er mensen die op latere leeftijd het geloof herontdekken, maar het vergt meer inspanning. Kinderen en jongeren staan spontaan open voor God en als je ze stimuleert in het geloof en hen goed begeleidt, dan hebben ze meer kans om de pracht van ons katholieke geloof te ontdekken, en later veel steun en vreugde.
Het moge duidelijk zijn dat kinderen die gedoopt zijn, volledig afhankelijk zijn van hun ouders om het geloof te leren kennen. Vandaar dat ouders een grote verantwoordelijkheid dragen naar hun kinderen om hun over het geloof te vertellen en hen mee te nemen in een christelijke levenshouding.

Met het feest dat wij deze zondag vieren, de doop van Jezus in de Jordaan, sluiten wij de kersttijd af. We hoorden God in het evangelie tot Jezus zeggen: Gij zijt mijn welbeminde Zoon, in wie ik welbehagen heb. Door ons doopsel zijn wij opgenomen in die liefdevolle relatie van Vader, Zoon en H. Geest en zijn ook wij geliefde zonen en dochters van God. Het sacrament van het doopsel betekent deel krijgen aan het goddelijk leven van Jezus, d.w.z. aan de kruisdood en de verrijzenis van Jezus. Zoals het water een symbool is van leven én van dood, zo kent iedere christen mooie momenten en moeilijke momenten. Wie mijn volgeling wil zijn, heeft Jezus gezegd, die moet zichzelf verloochenen en elke dag zijn kruis opnemen.
Het is een groot voorrecht als gedoopte te leven want je weet dan dat je er in het leven niet alleen voor staat maar dat je een beroep kunt doen op God en op je medechristenen. Je verbonden weten door de liefde van God met anderen en de Ander met een hoofdletter is een grote zegen en genade, vooral in deze onzekere tijd. We bemerken rondom ons dat  meer mensen zich terugtrekken in hun kleine wereldje en zich eenzaam beginnen te voelen. Er zijn voor elkaar door ons gebed, door contact te zoeken met elkaar en ons dienstbaar op te stellen naar anderen, helpt ons deze moeilijke tijd samen door te maken. We mogen ook niet vergeten dat God ons bescherming kan bieden als we gewijde beelden in huis hebben en gewijd water gebruiken. Wijwater heeft een bijzondere kracht, die ons vrede en bescherming kan bieden tegen het kwade, de zonde en tegen alle duistere invloeden die ons onrustig maken.

Moge onze Heer Jezus ons in deze tijd begeleiden en beschermen en ons helpen groeien als gedoopte, zodat God ook in ons Zijn welbehagen vindt. Amen.

Printversie