De genade van God voor Maria en voor alle mensen

Vier adventskaarsen

Marc Massaer


Broeders en zusters in Christus,

Zo vlak voor het feest van Kerstmis, de geboorte van Jezus, gaat onze blik naar de H. Maria, de moeder van God. Haar rol is uniek in de geschiedenis van God met de mensen. Hemel en aarde komen in beweging bij de komst van Jezus op aarde. Vanuit de hemel stuurt God zijn boodschapper, de aartsengel Gabriël, die het grote plan van God aan-kondigt. Op aarde geeft Maria haar jawoord: ze wil meewerken met Gods plan. “Zie de dienstmaagd des Heren...”, met die woorden geeft Maria aan dat zij beschikbaar is voor God om mee te werken aan de verlossing van de mensen. Maria stelt niet zichzelf cen-traal; zij is niet ijdel maar wil dat God het centrum van haar leven is, en in dat van alle mensen.

Hoewel zij in het begin het plan van God niet helemaal begrijpt, gelooft zij wel in zijn woord, in de aankondiging van de engel Gabriël. Zij vertrouwt op God, die met zijn wonderbaarlijke daden in alles voorziet. God zorgt voor nieuw leven en een nieuwe toekomst voor de mensen. Van het voorbeeld van Maria kunnen wij veel leren. Zij is in onze kerk de heilige gelovige bij uitstek.

Maria, de Heer is met u, sprak de engel Gabriël. Gij hebt genade gevonden bij God. Hij heeft zijn oog op U laten vallen, om met U grote dingen te doen en zijn goedheid en liefde te openbaren aan de gehele mensheid. Dankzij uw medewerking, Maria, komen alle profetieën en beloften die God heeft gedaan, tot vervulling. Alle geslachten zullen de zegen van Jezus mogen ontvangen. God heeft dit beloofd aan Abraham, de stamvader van het geloof. Door Jezus, de Zoon van de Allerhoogste, breekt er een nieuwe tijd aan en wordt alles vernieuwd.

Het woordje genade gebruiken wij niet veel meer in het dagelijkse taalgebruik. Wat bete-kent dit voor ons? Het woord komt van het Grieks charis, wat geschenk betekent. Genade is dus een geschenk dat God ons geeft, zomaar gratis, zelfs zonder dat we erom vragen of het verdienen. God schenkt zijn liefde en barmhartigheid want Hij wil de mensen goede dingen geven. Als je iemand bij een feest een genadevolle of gezegende tijd toewenst, dan wens je dat het hem of haar goed mag gaan en dat hij of zij een mooie tijd mag meemaken.

Waar staan wij in dit verhaal van Maria, die vol van genade is? Hoe kunnen wij de zegen of de genade van God in ons persoonlijk leven ontvangen en bewaren? Hoe kun je beschermd worden tegen alle gevaren in het leven en de goedheid en de liefde van God ervaren?
Zoals Maria volledig toegewijd was aan God en door God geleid en beschermd werd, zo kunnen wij christenen ons toewijden aan God door gewijde voorwerpen te dragen of ergens in huis gezegende afbeeldingen of beelden neer te zetten of op te hangen. Een gezegend Mariabeeldje, een afbeelding van de Barmhartige Christus, een H. Hartbeeld of een gewijd kruis in huis geeft de bewoners veel zegen en bescherming. Zeker in deze verwarrende tijden hebben wij het nodig dat wij om Gods zegen en bescherming vragen. Wat ook effectief werkt, is het dragen van een schapulier van Maria van de Karmel of een medaille van Maria, zoals de wonderdadige medaille van Rue du Bac van Parijs. Deze medaille heeft in de geschiedenis al vele wonderen gedaan. Er zijn veel verhalen te vinden van mensen die zich bekeren, en van zieken die door deze wonderdadige medaille plotseling genezen.
De bekende medaille van de H. Benedictus heeft ook een zeer gunstige invloed: ze biedt speciale bescherming tegen alle mogelijke gevaren.
Wat we ook niet mogen vergeten is de kracht van gewijd water, dat veel zegen en bescherming biedt tegen onheil en het kwade.


Moge de H. Maria ons op weg naar Kerstmis inspireren en helpen om met de genade van God mee te werken en Jezus in ons te laten groeien. Amen.

Printversie