De Eucharistie, voedsel voor onderweg

Eucharistie en Schrift

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Afgelopen week van 1 tot 6 augustus vond het 32ste jongerenfestival plaats in Medjugorje, een Mariabedevaartplaats in Bosnië-Herzegowina, met wel 60.000 jongeren van over de gehele wereld. Het wonder van Medjugorje is dat vele jongeren een heel bekeringsproces doormaken, doordat ze Jezus mogen ontmoeten in het sacrament van de vergeving en de H. Eucharistie. Het thema van de bijeenkomst luidde: Wat voor goeds moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven? Een spirituele vraag, die aangeeft dat het leven meer is dan huisje, boompje en beestje.

In een boodschap van paus Franciscus aan de jongeren schrijft hij: “Heb de moed je jeugd te beleven door jezelf aan de Heer toe te vertrouwen en met Hem op reis te gaan.” “Laat jezelf veroveren door zijn liefhebbende blik, die ons bevrijdt van de verleiding van idolen, van valse rijkdom die het leven belooft maar de dood veroorzaakt. Wees niet bang om het Woord van Christus te verwelkomen en zijn roeping te accepteren.”  Dat wij te veel hebben en te veel willen, verstikt het hart en maakt ongelukkig en niet in staat om lief te hebben.”   
Verschillende jongeren, priesters en bisschoppen gaven tijdens die dagen als getuigenis af dat ze bij Jezus de bron van het geluk hebben gevonden. Via livestream was alles te volgen. Het enthousiasme en de vreugde valt op; het is een springlevende jonge kerk, die aanstekelijk werkt.
Opmerkelijk voor Medjugorje is de grote eerbied voor het sacrament van de H. Eucharistie en de vurige Mariaverering door het dagelijks bidden van de rozenkrans, wat als heel vanzelfsprekend wordt beleefd. Bij de aanbidding van het Allerheiligste Sacrament in de avonden zijn duizenden jongeren aanwezig, waarbij liederen worden afgewisseld met lange stiltes, zodat de jongeren persoonlijk met Jezus in contact komen en geraakt worden door Zijn grote liefde en barmhartigheid. Al die jongeren hebben in Medjugorje een stukje hemel op aarde mogen ervaren en weten dat God hen oneindig bemint.
Zelf ben ik twintig keer in Medjugorje geweest en kan ik getuigen van deze bijzondere genadeplaats, waar God heel dichtbij is en de harten van zoveel mensen raakt. Vreemd dat in de media met geen woord over dit jongerenfestival is geschreven.

Jezus wil het leven met ons delen en ons nabij zijn in vreugde en verdriet. Komt allen tot Mij die uitgeput en belast en beladen bent met zorgen en noden, en Ik zal u verlichting schenken, heeft Jezus gezegd. Inderdaad, wij christenen hebben het nodig dat we onze geestelijke voeding en inspiratie halen bij Jezus. Zonder voeding gaat de mens dood; dat is lichamelijk zo maar ook geestelijk. Zonder Jezus is het leven zinloos en ben je overgeleverd aan de grillen van de wereld, die wispelturig en oppervlakkig is en geen toekomst heeft.
Aan de heilige Moeder Teresa werd een keer de vraag gesteld waar zij toch de kracht vandaan haalde om alle stervenden en uitgestotenen te helpen. Ze antwoordde daarop dat ze de kracht haalde uit de dagelijkse Eucharistie en de aanbidding want daar kon zij haar Heer en God Jezus ontmoeten, die zo veel liefde en genade schenkt.
Inderdaad  alleen als je Jezus kent en bemint, ben je in staat tot buitengewone, liefdevolle daden en mag je Gods vrede in je hart ervaren.

Bij alles wat er in onze tijd om ons heen gebeurt, en geconfronteerd met de onverschilligheid ten opzichte van het geloof, vragen we ons mogelijk af: waar gaat het naartoe? De profeet Elia heeft diezelfde ervaring doorgemaakt en een moment van inzinking gekend na zijn felle strijd tegen de afgodendienst van de Baälprofeten. Op aandringen van een engel neemt hij voedsel tot zich en dan kan hij  zijn missie van God voortzetten.

Wil je als christen standhouden in het geloof en getuigen van de blijde boodschap van Jezus, dan is het noodzakelijk de woorden van Jezus ter harte te nemen en bij Hem voeding te zoeken. Wij leven in de tijd maar richten ons leven op de eeuwigheid en krijgen de genade van God om christelijk te leven. De woorden van Jezus uit het evangelie mogen ons aansporen intenser de H. Eucharistie te beleven, vaker naar de H. Mis te gaan en te leven volgens de tien geboden. Ik ben het Levende brood dat uit de hemel is neergedaald; als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid.
Het is pijnlijk en tragisch te zien en te horen hoe sommige mensen de waarde van de H. Mis niet inzien en wegblijven bij de zondagse Eucharistievieringen. Immers, telkens als wij Jezus in de H. Communie ontvangen, komt Hij in ons hart, in ons lichaam en krijgen wij deel aan het eeuwig leven. Alleen de Eucharistie kan de honger naar God stillen. Net als aan Elia geeft God ook ons steeds voedsel voor onze pelgrimstocht door het leven, ook als we het niet meer zien zitten.

Laten we elke keer dat wij de Heilige Communie ontvangen, beseffen Wie wij ontvangen en God dankbaar zijn dat Hij ons laat deelhebben aan Zijn liefde en Leven. Amen.

Printversie