Christus, Koning over heel ons leven

Christus Koning

Marc Massaer

Broeders en zusters in Christus,

Met het Hoogfeest van Christus Koning sluiten we het liturgische jaar af. Om onze liefdevolle verbondenheid te versterken is het goed van tijd tot tijd een feestje te vieren.
Vandaag vieren we ook dat de Beekse Cantorij 50 jaar bestaat en vereren we St.-Caecilia. Dankbaar zijn we als parochie voor de trouwe inzet van de Beekse Cantorij, die tal van H. Missen met hun zang hebben opgeluisterd. Het is jammer als een feest waarnaar je al zo lang uitkijkt, door overmacht of ziekte niet kan doorgaan.

Als christenen feesten vieren, dan geeft dit aan dat zij bij Jezus en zijn kerk willen horen en zijn idealen willen uitdragen. Christus is onze Koning. Echter, niet zoals een koning in de wereld. Mijn koningschap is niet van deze wereld, zegt Jezus tegen Pilatus. Kenmerkend voor een koning is dat hij over een land mag heersen - bij Jezus is dat het hemelse vaderland - en dat hij de beschikking heeft over een leger. Het leger van Jezus zijn de legioenen engelen die strijden voor zijn Koninkrijk, zingen ter ere van Hem en ervoor zorgen dat het goede en de liefde mogen heersen onder de mensen.

Wat is eigenlijk de rol van een koning?
Een koning moet zorgen voor eenheid, vrede en gelijke rechten voor alle mensen. Elk rijk dat innerlijk verdeeld is, gaat immers te gronde. Eenheid onder christenen is belangrijk om geloofwaardig over te komen. Wat wij als christenen niet mogen toelaten, is discriminatie van medemensen. Iedereen is immers gelijk voor God, omdat wij allemaal kinderen van God zijn. Kijkend naar Jezus zien we dat Hij juist de uitgestotenen en de mensen aan de rand van de samenleving erbij haalt, zoals de melaatsen, de blinde, Zacheüs  enz.

Als Christus Koning is, dan wil Hij dat over heel ons leven zijn: over ons hart, onze gedachten, ons lichaam en al onze dagelijkse activiteiten. Hem als onze Koning aanvaarden heeft alles te maken met het doen van de waarheid en Hem liefhebben met al je krachten en al je tijd.
Van geliefden is bekend dat ze voortdurend aan elkaar denken en bij elkaar willen zijn. Door het werk en allerhande activiteiten kan dit praktisch gezien niet altijd. Daarom hangen velen in huis een foto op van kinderen, kleinkinderen, ouders, overledenen enz. Of ze hebben een foto bij zich. Zo heb je deze geliefden toch dicht bij je en kun je op zijn tijd naar hen kijken en aan hen denken. In de liefde naar Jezus als koning is dit ook zo.
Is Jezus wel de koning over je leven als je nog niet eens een kruisbeeld of een H. Hartbeeld in huis hebt? Een christelijk gezin dat Gods zegen en bescherming wil, zal het heel normaal vinden om een gewijd kruisbeeld of H. Hartbeeld in huis te hebben. Met een christelijk teken laat je zien dat je bij Christus wilt horen en dat je de waarheid van het christelijk geloof een centrale plaats wilt geven in je leven. 

Wie uit de waarheid is, luistert naar mijn stem, zegt Jezus. Het is een hele uitdaging om de stem van God op het spoor te komen.
Is Christus wel koning van de waarheid voor jou, als je onverschillig staat tegenover je naaste in nood ? Christus herkennen in de naaste die je  helpt, is een opdracht voor ons allen. De werken van barmhartigheid zoals zieken bezoeken, armen te eten geven, treurenden troosten enz. is het criterium waarnaar Jezus ons zal beoordelen.
Is Christus wel je Koning als je nooit in de Bijbel leest of een goed artikel of boek over het geloof? Je op zijn tijd verdiepen in het geloof is nodig om te weten waar het over gaat, de juiste keuzes te kunnen maken en het geloof vuriger te beleven.
Jezus navolgen wil immers zeggen leven volgens zijn geboden en kiezen voor de liefde zonder grenzen. De liefde die Jezus van zijn volgelingen verwacht, betreft alle mensen, ongeacht ras, huidskleur of levensovertuiging.

Daarin schieten we dagelijks tekort, laten we dat erkennen. We zijn soms blind voor Gods aanwezigheid in de mensen om ons heen. Maar het is nog niet te laat; we kunnen ons de ogen laten openen door te luisteren naar Gods woord. In de H. Eucharistie en de H. Communie ontvangen we Gods liefde, die in ons hart de angst en de zelfzucht  wegneemt en ons kracht geeft het goede te doen en betere mensen te worden naar het voorbeeld van Jezus.

Als we vanuit ons hart trouw proberen Gods wil te doen, dan hopen we van de Heer Jezus te mogen horen: Komt, gezegenden van mijn Vader, en ontvangt het Rijk dat voor u gereed is vanaf de grondvesting der wereld. Amen.

Printversie