Christelijke waarden zaaien

zaaien 2

Marc Massaer

Broeders en zusters,

Koninkrijken komen en koninkrijken gaan; grote beschavingen groeien en bloeien en komen dan plots tot verval. Het Romeinse Rijk was een machtig imperium. Niemand had zich kunnen indenken dat er ooit een einde aan zou komen en het volledig zou instorten. In de geschiedenisboeken staat 476 als het einde van het Romeinse Rijk. Oorzaken waren de grote volksverhuizingen van de Germanen, inflatie, corruptie en het morele verval van grote delen van de bevolking.
Het enige koninkrijk dat doorheen alle eeuwen is blijven bestaan, is het Koninkrijk van God.

Onze Westerse beschaving bevindt zich in onze tijd op een gevaarlijk kruispunt en in een grote overgangsperiode. God en zijn geboden worden door een groot gedeelte van de bevolking terzijde geschoven, met als gevolg dat we een onzekere toekomst van verwarring en onrust tegemoet gaan. Zal de Westerse beschaving de crisis in politiek, economie, medische wetenschap en kerk overleven, en wat kunnen wij daaraan bijdragen? Willen we een rooskleurige toekomst tegemoet gaan, dan is een herontdekking nodig van de christelijke waarden die recht doen aan God en de mens.

Het evangelie wil ons tot het inzicht brengen dat in het kleine het wonder ligt van de groei tot het nieuwe leven. Het kleine mosterdzaadje groeit uit tot een grote boom met takken, waarin vogels kunnen nestelen. God geef groeikracht aan het zaad.
Als christenen kunnen wij getuigen van Jezus en zijn blijde Boodschap door het doen van kleine dingen. Elke goede daad, elk bemoedigend of troostend woord dat wij uitspreken, heeft invloed op het leven van anderen en op ons eigen leven want wij ontvangen er veel voldoening en vreugde door. Goedheid en liefde bouwen Gods Koninkrijk op en je mag er ook zelf de vruchten van oogsten door liefde en goedheid van anderen te ontvangen.
Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. De apostel Paulus schreef hierover wijze dingen in zijn brief aan de Galaten. Er staat het volgende: Maak u niets wijs: God laat niet met zich spotten. Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Wie zaait op de akker van zijn zelfzucht, zal verderf oogsten; wie zaait op de akker van de Geest, zal van de Geest eeuwig leven oogsten. Laten we niet moede worden goed te doen; als we de moed niet verliezen, zullen we te zijner tijd de oogst binnenhalen

Een andere, gelijkaardige spreuk waarin ook veel waarheid en wijsheid steekt, is het volgende: Wie wind zaait, zal storm oogsten. Dit wil zeggen: wie leugens verspreidt , meewerkt aan corruptie en mensen bedriegt, die zal er zelf ook slachtoffer van worden.

Een heilige die veel goed zaad heeft gezaaid, is de H. Antonius, wiens feestdag wij op 13 juni vieren. De H. Antonius heeft met zijn verkondiging de harten van vele mensen gewonnen voor Christus. De meesten van ons kennen hem  als de patroon van de verloren voorwerpen. Het verhaal dat daarachter steekt, is als volgt:
Eens was de H. Antonius een bijzonder kostbaar boek kwijt: een door hemzelf afgeschreven psalmenboek, voorzien van aantekeningen voor de lessen die hij aan zijn medebroeders in opleiding gaf. In die tijd waren alle boeken vrucht van – letterlijk – monnikenarbeid: met de hand afgeschreven, vaak met versierde letters, soms met verluchtingen. Zoiets vormde een kapitaal, nog afgezien van de emotionele waarde. Het ging hier immers om Antonius’ werkexemplaar, waaruit hij bad, mediteerde, studeerde en doceerde. Antonius was door dit verlies zo in verlegenheid gebracht, dat hij vurig bad om het verloren voorwerp terug te krijgen. Niet lang daarna werd het keurig bij hem afgegeven: een novice die een paar dagen tevoren was uitgetreden, had het meegenomen, maar werd zo door spijt achtervolgd, dat hij het eigener beweging  kwam terugbrengen.

Broeders en zusters in Christus,
In onze tijd moeten we streven naar vernieuwing van ons geloof door als christenen goedheid en liefde rondom ons te zaaien, in het vertrouwen dat God er groeikracht aan geeft. Als we gehoor geven aan de oproep van Jezus om mee te werken aan de komst van Gods Koninkrijk, dan mogen we hopen op de eeuwige beloning in het Koninkrijk der hemelen.
Moge God ons genade en kracht geven om in ons geloof te groeien en mee te werken aan een liefdevolle verbondenheid tussen God en de mensen. Amen

Printversie